Izplačila ob koncu leta za poslovno uspešnost: 13. Plača in Božičnica

Obstajata najmanj dve vrsti izplačil, ki jih delodajalci lahko izplačajo delavcem kot plačilo za poslovno uspešnost. Izplačila se imenujejo različno tako npr. božičnica, trinajsta plača, prednovoletna nagrada zaposlenim in druga. V vseh teh primerih gre za plačilo iz naslova poslovne uspešnosti podjetja in se izplača, če podjetje uspešno posluje oziroma, če realizira zastavljene poslovne cilje. Dejansko gre za nagrajevanje delavcev, ker so prispevali k dobremu poslovanju podjetja ter s tem dviguje motivacijo in pripadnost zaposlenih podjetju. Tako božičnica kot trinajsta plača sta obremenjeni z dohodnino in prispevki za socialno varnost, od 1.1.2013 dalje pa se obe vštevata v pokojninsko osnovo (ZPIZ-2). Pred spremembo ZPIZ-2 se namreč božičnica obračunana kot drug dohodek iz delovnega razmerja, v pokojninsko osnovo ni vštevala.

Pri obračunu 13. plače moramo najprej odpreti šifro vrste plačila za dodatno izplačilo, ki naj bo nekje med 90 in 100. V našem primeru naj bo 90. Odpremo nov VP pod 90 z ustreznim nazivom in obkljukamo vnos bruto, izpis bruto in izpis neto (to storite v meniju 5.3.). Če ste uporabnik programa PlaceLT, imate na voljo že odprte VP- med VP 80 in VP 90, lahko si spremenite samo naziv izplačila. Nato na obračunskih listih pri delavcih pod VP 90 vnesemo bruto zneske (vnos neto zneska ni mogoč) tega izplačila. Ko imamo v celoti vnešene obračunske liste, gremo na Obračunavanje (meni 1.3.) in pri F4-Posebnosti nastavimo:

  • pri “Formula za znesek” vnesemo B90 ali če formula že obstaja, k formuli na koncu dodamo +B90
  • pri formuli “Formula-dohodki brez prisp.” pustimo formulo tako kot je oz. se te vrstice tako ali tako ne da popravljati
  • pri “Na koliko mesecev” nastavimo na 12
  • pri “Prištejem plačo ki je ažurirana dne (1)”: v primeru da je to izplačilo izplačano pri plači oz. skupaj s plačo (imamo samo en skupen obračun), tega datuma ne vnesemo, če pa je izplačilo izplačano posebej (imamo dva ločena obračuna, ni pomembno če gre za dejansko izplačilo na isti datum), tu vnesemo datum shranitve oz. ažuriranja zadnje plače (npr. plača za november  30.11.2016).
  • pri “Če ni osnove …” priporočamo opcijo »Davek računam po minimalni stopnji (16%)«

Te nastavitve shranimo, nastavimo še ostale podatke za obračun (mesec.leto, …) in poženemo obračun.

Pri izpisu obrazcev (meni 1.5.2) pri Vrsti obrazca 1-Z oz. 1-ZAP/M nastavimo, da gre za izredno izplačilo plače. V menuju 5.6. na zavihku Obrazec-1 pa je potrebno v ustrezna polja prišteti oziroma odšteti ustrezen VP, kot smo ga uporabili za izplačilo našega primera (le v primeru, da imamo izplačilo skupaj s plačo). V polje »Formula – Obrazec-1 – bruto« dodate na koncu vpisane formule še »-B90«, v polje »Obr-1-Zap/M – izredna izpl. – bruto« pa vpišete »B90«.

V primeru obračuna Božičnice pa izplačilo obračunate na način, kot Drug dohodek iz delovnega razmerja . Nov VP odprete preko menija 5.E.1., opcija F. Ostali prejemki. In sicer znotraj menija 5.E.1. NE SMETE ročno odpreti novega VP, ampak samo vpišete nezasedeno prosto številko VP-ja (v okviru limite VP-jev, ki jo svetuje čarodej), kamor bo program odprl šifro in uredil nastavitve (bodite pozorni na navodila v samem meniju). V tem primeru velja, da se izplačilo v obrazec 1-ZAP/M poroča pod rubriko Izredna izplačila (C).

Priprava poračuna za zamenjavo plačnega razreda - SPJS Kadrovska evidenca