Izpis podatkov iz elektronsko vodenih evidenc o izdanih računih

Objavljeno 11. junija 2013

Na podlagi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov, ki stopi v veljavo 1.7.2013 smo pripravili navodila o izvozu pravilnih datotek za potrebe DURS, kot tudi princip po katerem deluje program in shranjuje popravke.