FINANČNO RAČUNOVODSKI PODSISTEM

Knjiga prejetih faktur KPFW

Program Knjiga prejetih faktur se uporablja za vodenje prejetih domačih in deviznih računov in predračunov ter evidenco plačil. Prejete dokumente lahko vnašamo tudi preko prejete pošte. Program vsebuje različne izpise računov in plačil, izpise raznih evidenc po kontih in stroškovnih mestih, izpis knjige prejetih računov, evidence uvoza in razne druge izpise. Program omogoča tudi enostaven izvoz plačil in nalogov (tudi obrazec 1450 za tujino) v bančne programe (UJP, Proklik, SKB net, Abacom, Link,…).

Osnovne funkcije programa:

 • vnos prejetih računov (vključno s podatki za DDV)
 • vnos prejetih predračunov
 • vnos prejetih deviznih računov
 • vnos prejetih deviznih predračunov
 • vnos prejete in izdane pošte
 • likvidiranje prejetih računov/prejete pošte
 • vnos partnerjev preko VPI sistema (Vasco poslovni imenik)
 • vnos in evidenco plačil (računov, predračunov, deviznih računov/predračunov)
 • plačilni promet (povezava z elektronskimi bankami)
 • kompenzacije (priprava, izpis in prenos na Ajpes, eKompenzacije,…)
 • izpisi knjige DDV
 • razni izpisi (plačanih, neplačanih računov, predračunov, seznam računov, predračunov, prejete/izdane pošte,…)
 • prenos prejetih računov v glavno knjigo (GKW)
 • prenos plačil v glavno knjigo (GKW)
 • vodenje prejetih računov po stroškovnih mestih
 • evidenca javnih naročil (dodatni modul): vnos in likvidiranje naročil, poročanje o evidenčnih naročilih za namene statistike

Seznam prejetih računov:

kpfwlt-pred-1

Vnos prejetega računa:

KPFW-1.1-1

Knjiga prejetih faktur Lite KPFWLT

Program Knjiga prejetih faktur Lite se uporablja za vodenje prejetih domačih in deviznih računov ter evidenco plačil. Program vsebuje različne izpise računov in plačil, izpise raznih evidenc po kontih, izpis knjige prejetih računov in enostaven izvoz plačil in nalogov (tudi obrazec 1450 za tujino) v bančne programe (UJP, Proklik, SKB net, Abacom, Link,…).

Osnovne funkcije programa:

 • vnos prejetih računov (vključno s podatki za DDV)
 • vnos prejetih deviznih računov
 • vnos partnerjev preko VPI sistema (Vasco poslovni imenik)
 • vnos in evidenco plačil (računov, deviznih računov)
 • plačilni promet (povezava z elektronskimi bankami)
 • izpisi knjige DDV
 • razni izpisi (plačanih, neplačanih računov, seznam računov,…)
 • prenos prejetih računov v glavno knjigo (GKW)
 • prenos plačil v glavno knjigo (GKW)

Seznam prejetih računov:

kpfwlt-pred-1

Vnos prejetega računa:

kpfwlt-pred-2

Glavna knjiga GKW

Glavna knjiga je obvezno orodje oz. program vsakega računovodstva. Ima enostaven uporabniški vmesnik in veliko možnosti izpisov. Uporablja se, poleg knjiženja, tudi za vodenje evidenc DDV, preglede odprtih postavk po partnerjih, preglede po stroškovnih mestih in veliko različnih izpisov.

Osnovne funkcije programa:

 • Prenos temeljnic iz ostalih aplikacij Vasco, Excel datotek in povezanih rešitev
 • Kontni plan, stroškovna mesta, poslovni partnerji (možnost vnosa partnerjev preko sistema VPI)
 • DDV evidenca, odbitni deleži, obračun, oddaja obračuna preko sistema E-davki (DDV-O, Rekapitulacijsko poročilo, DFS, 76. a člen)
 • Davek po plačani realizaciji
 • Statistične obrazce, SKV, SFR in ČPPS in pripravo datoteko za oddajo preko Ajpes sistema
 • Salda konti kupcev in dobaviteljev, odprte postavke
 • Stroškovna evidenca, izpisi
 • Obračun opominov, obresti, IOP obrazcev, kompenzacij (Ajpes pobot, medsebojne in verižne kompenzacije)
 • eIzvršbe
 • Nastavitev samostojnih poljubnih poročil z možnostjo prednastavljenih poročil v Excel-u
 • Prenos bančnih izpiskov v elektronski obliki v knjiženje
 • Avtomatske evidenčne knjižbe v javnem sektorju
 • Pripravo UPN nalogov in ISO-SEPA datoteke za plačilo DDV, DFS, plačilnih nalogov za prejete fakture

Knjiženje

gkw_predstavitev_knjizenje

Bilanca

gkw_predstavitev_bilanca

Glavna knjiga lite GKWLT

Glavna knjiga lite je obvezno orodje oz. program vsakega računovodstva. Ima enostaven uporabniški vmesnik in veliko možnosti izpisov. Uporablja se, poleg knjiženja, tudi za vodenje evidenc DDV, preglede odprtih postavk po partnerjih in veliko različnih izpisov.

Osnovne funkcije programa:

 • Prenos temeljnic iz ostalih aplikacij Vasco, Excel datotek in povezanih rešitev
 • Kontni plan, poslovni partnerji (možnost vnosa partnerjev preko sistema VPI)
 • DDV evidenca, odbitni deleži, obračun, oddaja obračuna preko sistema E-davki (DDV-O, Rekapitulacijsko poročilo, DFS, 76. a člen)
 • Davek po plačani realizaciji
 • Salda konti kupcev in dobaviteljev, odprte postavke
 • Obračun opominov, obresti, IOP obrazcev, kompenzacij (Ajpes pobot, medsebojne in verižne kompenzacije)
 • eIzvršbe
 • Pripravo UPN nalogov in ISO-SEPA datoteke za plačilo DDV, DFS, plačilnih nalogov za prejete fakture

Knjiženje

gkw_predstavitev_knjizenje

Bilanca

gkw_predstavitev_bilanca

Blagajna BLAW

Program Blagajna se uporablja za vodenje domačih in deviznih blagajniških prejemkov in izdatkov in izpis blagajniškega dnevnika. Poleg knjiženja omogoča tudi evidenco DDV in povezavo s programom Glavna knjiga (GKW) in Fakturiranje (FAW).

Osnovne funkcije programa:

 • vnos blagajniških prejemkov (domačih in deviznih)
 • vnos blagajniških izdatkov (domačih in deviznih)
 • izpis blagajniškega dnevnika
 • razni izpisi izdatkov, prejemkov, seznama izdatkov in prejemkov, prometa, knjige DDV, specifikacije denarja,…
 • prenos prejmkov/izdatkov v glavno knjigo (GKW)
 • prenos paragonov in plačil iz programa fakturiranje (FAW)
 • prenos obračunov iz programa potni nalogi (PNW)
 • šifranti (kontni plan, partnerji, stroškovna mesta, opisi, vplačniki,…)

Seznam prejemkov/izdatkov:

BLAW_meni11

Vnos blagajniškega prejemka/izdatka:

BLAW_1.1 BLAW_1.1-2

Potni nalogi PNW
 • obračun potnih stroškov za zaposlene (EUR in devizni)
 • plačevanje potnih stroškov, izvoz datoteke za banko
 • poročanje na FURS preko REK-1 obrazca
 • rekapitualcija nalogov in drugi izpisi
 • prenos nalogov v Glavno knjigo
Osnovna sredstva OSW

Program Osnovna sredstva se uporablja za vodenje evidence osnovnih sredstev in obračun amortizacije. Poleg vnosa osnovnih sredstev omogoča tudi popis osnovnih sredstev in razne izpise in evidence, ki jih potrebujemo pri vodenju registra osnovnih sredstev.

Osnovne funkcije programa:

 • vnos osnovnih sredstev
 • vnos dograditev, okrepitev in oslabitev OS
 • obračun amortizacije (obračun, izpis in prenos amortizacije v glavno knjigo – GKW)
 • izpisi (kartice knjiženja, promet po vrstah – dnevnik, nastavljivi izpisi in seznami, obračun inventure,…)
 • izpis nalepk
 • inventura – popis osnovnih sredstev s čitalcem
 • stroškovna mesta
 • šifranti: konti, amortizacijske skupine, lokacije, sobe, delavci, dobavitelji, zbirne skupine, stroškovna mesta
 • prenos amortizacije v glavno knjigo (GKW)
 • razni prenosi osnovnih sredstev iz/v excel in druge programe

Seznam osnovnih sredstev:

osw-pred-1-1

Vnos osnovnega sredstva:

osw-pred-1-1-2

Osnovna sredstva lite OSWLT

Lite verzija programa Osnovna sredstva v primerjavi s programom Osnovna sredstva ne omogoča:

 • stroškovnih mest
 • popisa osnovnih sredstev s čitalcem črtnih kod

 

Elektronski popis osnovnih sredstev Popis OSW

m1

Modul elektronski popis osnovnih sredstev je del programa osnovna sredstva OSW. Predpogoj za uporabo modula je program OSW (ne Lite verzija).

Osnovne funkcije modula Popis OSW:

 • Popis se izvaja s pomočjo nalepk s črtnimi kodami, ki vam jih lahko natisnemo mi ali si jih iz programa OSW natisnete sami
 • Modul je sestavljen iz aplikacije, ki deluje na modernih Android prenosnih terminalih in dodatnih funkcionalnosti v programu Osnovna sredstva. Terminal lahko kupite ali ga najamete.
 • Enostavna in hitra izmenjava podatkov med programom in terminalom, ki jo lahko ponovite večkrat, kar vam omogoča delne izpise in vmesne kontrole inventure
 • Tiskani seznami in pisanje opomb niso več potrebni, kajti inventurna komisija lahko med popisom posamezno osnovno sredstvo predlaga za odpis, označi, da manjka nalepka ali dopiše opombo.
 • Računovodstvo lahko stiska predloge za odpis in vse naenkrat odpiše, prav tako poknjiži premike med lokacijami in v primeru ustreznega tiskalnika stiska manjkajoče nalepke.

Navodila (povezava)

Drobni inventar DIW

Program Drobni Inventar se uporablja za vodenje evidence drobnega inventarja. Poleg vnosa drobnega inventarja omogoča tudi vnos in izpis inventurnega stanja ter razne izpise in prenose inventarja.

Osnovne funkcije programa:

 • knjiženje inventarja (prejem/odpis)
 • izpisi: kartica inventarja, pregled stanja
 • inventura: izpis inventurnih listov, vnos stanja in obračun-knjiženje inventurnih razlik
 • evidenco (stanje zalog, zadolžitev) drobnega inventarja po lokacijah/prostorih, stroškovnih mestih in delavcih
 • prenos šifrantov iz/v excel

Seznam drobnega inventarja:

diw_pred

Vnos prejema/izdaje drobnega inventarja:

diw_pred_1

Obresti OBRW

Programski paket uporabljamo za izračunavanje obresti in amortizacijskih načrtov. Program vsebuje vnos in popravljanje obračunov obresti, obračun, popravljanje in izpis amortizacijskih načrtov,  ostale izpise in evidence, ki jih potrebujemo za obračunavanje obresti.

 • vnos in izračun obresti
 • vnos in izračun amortizacijskega načrta
 • izpisi
 • uvoz obračunov obresti iz GKW

obrw_11

Materialno knjigovodstvo MKW

Program MKW se uporablja za vodenje skladišča materialov, nabave, porabe, zaloge, zadolževanje delavcev.

 

Osnovne funkcije programa:

 • vodenje materialov po nabavnih cenah, evidenca nabave, porabe
 • vodenje zadolžitev orodij po delavcih
 • vnos šifrantov materialov in orodij, skupine materialov, partnerjev, skladišča
 • naročila dobaviteljem, prevzemi, izdaje, inventura, zadolžitve
 • izpisi in evidence nabave, porabe ter zalog materiala
 • Kot opcija je možen vklop javnih naročil, prirejen za delo v kuhinji ob razpisih javnih naročil za dobavo materiala

 

Vnos prevzemnice

mkw_11_vnos

 

 

Pregled kartice

mkw_32_kartica

 

 

Napoved NAPOVED

Napoved je program, ki računovodstvu omogoča pripravo in oddajo letnih ter zaključnih poročil. Podatki se lahko vnašajo ročno, ali se s pomočjo formul prenesejo iz glavne knjige in knjige prometa. Omogočen je prevzem privzetih formul, ki pa jih je možno prirediti na vaš kontni plan.

 

Program omogoča pripravo letnih ter zaključnih poročil za:

 • samostojne podjetnike,
 • gospodarske družbe,
 • društva.

 

V programu je omogočena priprava in oddaja na FURS in AJPES:

 • obračun davka od dohodka pravnih oseb in vseh prilog,
 • obračun davka od dohodka iz dejavnosti in vseh prilog,
 • obračun davka od dohodka za društva in vseh prilog,
 • podatki iz bilance stanja
 • izkaz poslovnega izida
 • podatki iz bilančnega dobička/bilančne izgube
 • podatki o terjatvah in obveznostih do tujine
 • dodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida do tujine
 • opredelitev družbe
 • pojasnila k izkazom.

napoved1

 

Vsa poročila je možno tudi natisniti ali izvoziti v xls.

 

napoved2

Knjiga prometa KPW

Knjiga prometa KPW je program, ki omogoča vodenje poslovnih knjig za samostojne podjetnike, v primeru, ko imajo kot izbran način vodenja poslovnih knjig enostavno knjigovodstvo.

Program omogoča:

 • Vodenje knjige prihodkov in odhodkov,
 • Vodenje knjige izdanih in prejetih računov za DDV,
 • Obračun DDV ter oddajo na eDavke,
 • Vnos plačil
 • Vodenje knjige pretokov med gospodinjstvom in podjetjem
 • Pripravo kompenzacij
 • Vnos osnovnih sredstev, obračun amortizacije
 • Vnos drobnega inventarja.kpw
Evidenca računovodskega dela EVI
 • šifrant storitev
 • vnos in obdelava dela
 • izpisi opravljenega dela po strankah, zaposlencih
 • finančno vrednotenje dela
 • izpisi
Nalogi, obrazci za tujino SDKW
 • vnos plačilnega naloga, vnos obrazca 1450
 • izpis nalogov ali elektronska obdelava nalogov