ke_zdravstveno_stanje

Na vnosu zdravstvenega stanja vnašamo bolniške odsotnosti:

 • V breme ZZZS – ponudi razloge zadržanosti iz bolniškega lista glede na to ali gre za zadržanost v breme ZZZS ali gre za običajne bolniške v breme delovne organizacije
 • Razlog zadržanosti – iz ponujenega menija izberemo razlog zadržanosti (bolezen, poškodba izven dela, poklicna bolezen, nega, spremstvo,…) – podatek dobimo na bolniškem listu.
 • Vrsta plačila – izberemo vrsto plačila za prenos v obračun plač (privzete vrste izplačil lahko nastavimo v meniju 6.1. in nastavljene vrste potem ponudi pri vnosu odsotnosti)
 • Od .. do datuma – vnesemo datum odsotnosti (če v datumskem polju pritisnete tipko F1, se prikaže koledar). Program izračuna odsotnost v dnevih in hkrati prepozna, če je v tem obdobju praznik, sobota ali nedelja in teh dni ne zajame. Št. dni odsotnosti lahko tudi sami ročno popravimo.
 • Zadržan od dela (ur/dan) – vnesemo št. ur odsotnosti na dan.
 • Odsoten dni – program ponudi vrednost glede na vnos od .. do datuma. Če želimo, lahko podatek vnesemo oz. popravimo ročno.

ke_zdravstveno_stanjevnos

S pritiskom na tipko F9 shranimo vnos bolniške.

V spodnjem delu okna lahko vnesemo še podatke o invalidnosti oziroma telesni okvari.

ke_invalidnost

Na prvem zavihku vnašamo podatke o invalidnosti:

ke_invalidnost_vnos

 • Invalidnost – iz ponujenega menija izberemo kategorijo
 • Opis invalidnosti
 • Vzrok nastanka – izberemo vzrok nastanka iz menija
 • Datum nastanka

Na drugem zavihku pa vnesemo podatek o telesni okvari:

 • Telesna okvara – izberemo stopnjo telesne okvare
 • Opis telesne okvare
 • Datum nastanka

Na dnu vnosnega okna, pa vnesemo še:

 • Sklep
 • Datum sklepa
 • Opombe

Podatek o invalidnosti lahko uporabimo tudi pri izračunu letnega dopusta.

Zdravniški pregledi

ke_zdravniski_pregledi

Na vnosu zdravniških pregledov lahko vnesemo vse vrste zdravniških pregledov, ki jih zaposleni opravijo, ali pa jih morajo opraviti. S klikom na gumb ali uporabo tipke F2 se odpre okno za vnos zdravniškega pregleda:

 • Tip zdravniškega pregleda – iz šifranta (uporaba tipke F1 odpre šifrant zdravniških pregledov) izberemo ustrezen tip pregleda.
 • Datum – vnesemo datum pregleda.
 • Izvajalec – izberemo izvajalca.
 • Rezultat – vpišemo rezultat pregleda.
 • Naslednji pregled – v primeru periodičnih pregledov (sistematski pregledi, obdobni pregledi, periodične kontrole, …) vnesemo datum naslednjega pregleda. Ta datum se upošteva pri izpisu opomnika (meni K.2.4.).
 • Opombe

Z F9 shranimo vnos zdravniškega pregleda.

Delovno mesto Dopust in ure