Za obračun honorarjev je potrebno najprej vnesti vse delavce, katerim obračunavamo avtorske honorarje, podjemne pogodbe, potne stroške, najemnine, … Delavce vnašamo v šifrantu delavcev. Pri vsakem delavcu moramo na prvem zavihku Matični podatki vnesti naslednje podatke:

 • Šifra delavca: Program nam sam ponudi novo šifro delavca. Lahko vnesemo tudi svojo šifro. Šifra je lahko dolga največ 8 mest dolga.
 • Priimek in ime: Vnesemo priimek in ime delavca.
 • Naziv (pred priimkom) in Naziv 2 (za imenom): Vnesemo naziv delavca (npr. dr. med., dipl.ing…)
 • Naslov: Vnesemo stalno prebivališče.
 • Poštna št. in kraj: Vnesemo poštno številko ter kraj stalnega prebivališča.
 • Država: Vnesemo državo prebivališča
 • EMŠO: Vnesemo enotno matično številko občana.
 • Datum rojstva
 • Davčna št.: Vnesemo davčno številko delavca.
 • Davčni zavezanec: Vnesemo, če je delavec davčni zavezanec.
 • Opis delavca: Če v parametrih programa vnesemo parameter »Ime za opis delavca« (npr. Delovno mesto), potem nas program pri vnosu podatkov za delavca sprašuje še za ta podatek (npr. delovno mesto).
 • Nakazilo honorarja na: Izberemo opcijo 1-Osebni račun
 • Banka: Vnesemo šifro banke iz šifranta bank. Pri vnosu si lahko pomagamo s tipko F1.
 • Osebni račun: vnesemo OR delavca, kamor bomo nakazovali honorar.
 • Naslov e-pošte: janez.novak@vasco.si
 • Email – geslo: uporablja se za pošiljanje obvestil po e-pošti v kriptirani obliki.
 • Aktiven delavec

Na drugem zavihku Ostalo:

 • Šifra občine, Šifra kraj. skupnosti, Šifra klasifikacije, Šifra strošk. mesta, Šifra projekta; Vnesemo šifro, pri vnosu si pomagamo s tipko F1.
 • Število delnic: Za obračun dividend lahko tu vnesemo število delnic delavca, in potem v meniju Obračun honorarja/Izračun dividend po št. delnic naredimo izračun dividend.
 • Število prednostnih delnic
 • Poklic delavca
 • Status delavca
 • Letnik za vajenca: Nastavimo letnik vajeništva za delavca/vajenca.
 • Zaposlen v podjetju
 • Obračunaj posebni prispevek: Nekateri prispevki se obračunajo samo določenim delavcem. V tem primeru je potrebno najprej na prispevku obkljukati opcijo Posebni prispevek. V šifrantu delavca, kateremu se prispevek obračunava, pa obkljukajte opcijo Obračunaj posebni prispevek.
 • Opis

Na tretjem zavihku Ostalo 2:

 • Podatke o nerezidentu
 • Posebna olajšava, kadar ima delavec odločbo, da poleg splošne olajšave dobi še posebno olajšavo, primer so samostojni kulturni delavci
 • Znižana stopnja akontacije dohodnine, kar ima nekdo odločbo da ima znižano stopnjo dohodnine kot je določena na obračunu.
 • Tip delavca, izberemo lahko Svobodni novinar, Samostojni kulturnik ali Poklicni športnik.
 • po nižji stopnji (260 člen ZDavP-2)
 • Oblika izpisa računa
 • Tip honorarja (pogodbe), služi samo kot privzet tip pogodbe, ki jo ponudi pri vnosu pogodb (zavihek Pogodbe)
 • Zadnje izplačilo, prikazuje datum zadnjega izplačila.

Na četrtem zavihku Osebni računi vnesemo dodatne osebne račune zaposlenega.

Na petem zavihku Pogodbe vnašamo podatke o pogodbah. Katere pogodbe ima oz. je imel delavec sklenjene s podjetjem. Pri vnosu pogodbe vpišemo:

 • Številka pogodbe
 • Datum pogodbe
 • Veljavnost pogodbe
 • Namen pogodbe
 • Tip honorarja
 • Razlog zavarovanja (M12)
 • Stroškovno mesto in Projekt (SM2)
 • Šifra projekta
 • Vrsta dela (status)
 • Poročilo pripravil
 • Poročilo do dne v mesecu
 • Zneski v pogodbi, lahko vnesemo zneske v bruto ali neto zneskih, lahko vnesemo vrednost pogodbe in na koliko obrokov jo bomo razdelili
 • Izplačilo, nastavimo interval izplačil za pogodbo, če pri pogodbi obkljukamo tudi parameter Avtomatski obračun, potem se ta pogodba pripravi v meniju 2.2 (Priprava avtomatskih pogodb).
 • Opombe

Na šestem zavihku Krediti, vnesemo kredite delavca, če jih ima in želi, da jih odtegnemo pri obračunu. Vnesemo kreditorja, tako kot banko, partijo kredita (sklic), tip honorarja, pri katerem trgamo kredit, namen nakazila, mesečni obrok, veljavnost od..do, število plačanih obrokov in znesek plačanih obrokov.

Na sedmem zavihku Nepremičnine, se vnesejo podatki o nepremičnini za poročanje na REK obrazcih. Pri posameznem delavcu je možno več vnosov nepremičnin, katere potem pri obračunu najemnine lahko izbiramo.

Na zavihku Klavzula se vneseta klavzuli, ki se izpišeta na obvestilih delavca in računu.

V šifrantu delavcev sta poleg stalnih funkcij (vnos novega delavca, popravljanje, brisanje in tiskanje) tudi gumba F6 krediti za delavca ter F8 Obračuni-pregled.

Seznam obračunov

V seznam vseh obračunov za enega delavca pridemo lahko le iz seznama delavcev tako, da izberemo (osvetlimo) ustreznega delavca in pritisnemo F8 Obračuni – pregled. Na zaslonu se prikaže seznam obračunov letne evidence za izbranega delavca.  Tu lahko z ENTER pregledujemo podatke obračuna, ali z F7 brišemo ustrezni obračun iz seznama in letne evidence.

Dodelitev gesel za pošiljanje plačilnih list po elektronski pošti

Najprej kliknemo na Filter nastavitve gesel, odpre se okno v katerem izberemo za katere delavce bomo nastavili geslo in potrdimo.

Nato se odpre seznam filtriranih zaposlenih, na katerem lahko z dvoklikom na delavca določimo geslo in mail delavcu. V spodnjem desnem kotu ekrana se nahaja tipka Davčna => Geslo s katero lahko za izbrane delavce nastavite avtomatsko nastavitev gesla iz davčne številke. S tipko Pošlji email geslo, se pošlje obvestilo delavcem o dodeljenem geslu.

3. Šifranti 3.2. Banke