Med knjiženjem saldakontov (prejetih in izdanih računov) hkrati knjižimo tudi v knjigo DDV. Ko smo vnesli vse podatke o knjižbi in rok plačila pritisnemo tipko F8 – Podatki DDV. Odpre se nam knjiga DDV (vrsto knjige smo določili v kontnem planu na saldakontu npr. 1200 in 2200). V kolikor smo prenesli konti plan preko interneta so se DDV konti že nastavili, če smo kontni plan vnesli ročno je pred prvim knjiženjem potrebno nastaviti konte za DDV – pritisnemo tipko »nastavitev kontov« in vnesemo konte za DDV, realizacijo, samoobdavčitev,… (1600, 2600, 7600). Na vpisane konte bo program avtomatsko poknjižil davek.

Izdani računi:

Primer 1: Knjižimo izdan račun v znesku 1.220 €, na katerem je obračunan tudi 22% DDV. Celotni znesek knjižimo na konto 1200, pritisnemo tipko F8, odpre se nam zavihek 3.DDV-IF

Datum za DDV knjigo je potrebno vnesti, pod tem datumom gre promet v DDV knjige, program ponudi datum računa, ki pa ga lahko spremenimo. Nato pritisnemo tipko F5 za 22% DDV. Program je sam izračunal osnovo 1.000 € v drugem stolpcu pa še davek 220 €. Opis tipk za izbor DDV je viden v spodnjem delu ekrana in sicer na zavihku Legenda davkov. Na desni strani imamo opcijo Poknjiži davek (tudi če ni realizacije), to omogoča, da se po izboru vrste davka poknjiži tudi pripadajoči konto za davek, ne da bi v spodnjem delu vnesli protikonto. Če te opcije ne obkljukamo, se poknjiži davek samo v DDV knjigo, ne pa tudi na konto.

GKW_meni11_knjizenje_IF_DDV_1

Ko bomo izbrali DDV, se v spodnjem delu ekrana odpre zavihek Realizacija, kamor vnesemo konto realizacije, znesek program izračuna sam glede na DDV knjigo.  Lahko pa znesek razdelimo na več protikontov. Če je konto označen, da se vodi po stroškovnih mestih moramo vnesti tudi stroškovno mesto. Program ponuja 4 konte za protiknjižbe, če jih potrebujemo več, lahko nastavimo več protikontov v meniju 7.1. Parametri programa. Ko so vneseni konti realizacije pritisnemo tipko F9 Shrani.

GKW_meni11_knjizenje_IF_DDV_2

Po shranitvi knjiže se bodo poknjižili konti 1200, 26000 in 7601. Konta 26000 in 7601 sta v neprenesenih knjižbah obarvana temno sivo, kar pomeni gre za avtomatski knjižbi, ki sta bili narejeni preko knjiženja konta 1200 in DDV knjige s tipko F8. Za vnos novega izdanega račune pritisnemo tipko F2 Nova knjižba in po zgornjem postopku vnesemo nov izdani račun. Ko končamo s knjiženjem izdanih računov, bodo vsi računi oz. knjižbe vidne v spodnjem delu ekrana. Natisnemo jih lahko preko tipke Neprenesene tiskalnik, nato jih zapišemo v glavno knjigo preko tipke Zapis.

GKW_meni11_knjizenje_IF_neprenesene

Knjiženje otvoritvene temeljnice Knjiženje prejetih računov s podatki za DDV knjigo