Vnos naloga začnete na zaslonu z vnosom delavca in datumske omejitve od..do. Vnesti je potrebno vsaj en podatek, da vam program prikaže primerno razpredelnico z nalogi.

Po potrditvi se na ekranu prikaže razpredelnica z vsemi nalogi za izbrano osebo. V spodnjem delu ekrana so tipke za vnos, popravljanje, brisanje, tiskanje nalogov, kot tudi možnost vnosa tujega naloga, iskalnik in še marsikaj.

 

Vnos domačih nalogov s tipko F2 – Nov vnos f2

 

zavihki naloga

Tu vnašamo osnovne podatke o službenem potovanju:

 • Številka: Program nam ob novem vnosu že sam ponudi naslednjo zaporedno številko.
 • Datum izdaje: Vpišemo datum izdaje naloga.
 • Str.mesto: Če delavcu že v šifrantu nastavimo vrednost stroškovnega mesta nam le tega pri vnosu novega naloga program že ponudi. Seveda pri vnosu stroškovno mesto lahko tudi spremenimo.
 • Vozilo: Vnesemo vozilo, s katerim delavec odide na pot., če je vozilo vneseno v delavcu, ga avtomatsko program ponudi. Seveda pri vnosu vozilo lahko tudi spremenimo.
 • Odhod: Vnesemo datum ter uro odhoda.
 • Prihod: Vnesemo datum ter uro vrnitve. Če datuma oz. ure ne vnesemo, bo program sam obkljukal parameter »Še ni zaključen«.
 • Relacija: Tu vpišemo relacijo poti. S tipko F1 lahko dostopamo do šifranta relacij. Število vrstic za vnos relacije nastavimo v parametrih programa.
 • Naloga: Vpišemo nalogo s katero je odšel zaposleni na službeno pot. S tipko F1 lahko dostopamo do šifranta nalog. Število vrstic za vnos naloge nastavimo v parametrih programaZ

 

zavihki naloga km

Na tem zavihku vnašamo podatke o kilometrini, dnevnicah ter stroških:

 • Ročni vnos dnevnic: Izklopljen parameter pomeni, da bo program avtomatsko izračunal količino dnevnic ter nastavil vrednost dnevnice za ustrezno obdobje.
 • Ročni vnos kilometrine: Izklopljen parameter pomeni, da bo program avtomatsko nastavil vrednost kilometrine za ustrezno obdobje. Če je za potovanje odrejeno službeno vozilo, program vrednosti kilometrine ne bo izračunal.
 • Ročni vnos prehrane: Izklopljen parameter pomeni, da bo program avtomatsko obračunal prehrano.
 • Prevoz na delo: Gumb En prevoz pomeni, da je delavec šel samo v eno smer v službo, gumb Dva prevoza pa, da je delavec prišel in odšel iz službe. En prevoz se uporabi v tem primeru, če je delavec prišel v službo in potem odšel na teren in iz terena odšel direktno domov ali obratno, da je najprej odšel na teren in potem v pisarno in iz pisarne domov.
 • Akontacija: Vpišemo znesek, ki ga zaposlenemu izplačamo pred odhodom na službeno pot.
 • Cestnine, parkirnine in ostali stroški: Vpišemo stroške, nastale na službeni poti. Kaj bomo vnašali pod ostale stroške, nastavimo v parametrih programa (npr: pranje avtomobila, nočitve…). Glej poglavje 5. 1!
 • Kilometri: Vpišemo število prevoženih kilometrov.
 • Števec KM pred, števec KM po: Vpišemo odčitano število kilometrov iz števca pred in po vrnitvi s službenega potovanja. Če vpišemo stanja števca, potem ni potrebno vpisati prevoženih kilometrov ker jih program sam izračuna.
 • Kilometri – količina, cena, vrednost: Vnašamo samo v primeru, če imamo vklopljen parameter »Ročni vnos kilometrine«.
 • Prehrana – količina, cena, vrednost: Vnašamo samo v primeru, če imamo vklopljen parameter »Ročni vnos prehrane«.
 • Prehrana dod.: Vnesemo dodatek za prehrano.
 • Terenski dodatek: Vnesemo terenski dodatek, če ga izplačujemo

 

zavihki naloga stroski

V zgornje okno se vnesejo stroški. S klikom na gumb Nov vnos se vam odpre okno z vklopljenimi stroški, kjer vnesete ustrezne zneske in shranite.

V spodnje okno se vnesejo dnevnice. S klikom na gumb Nov vnos se vam odpre okno za vnos dnevnic in sicer se najprej vnese datum, označi Zajtrk, če je potrebno in vnese količina dnevnic v ustrezno polje, % dnevnice pa vam program obračuna avtomatsko, če je označen zajtrk.

 

zavihki naloga ostalo

Tu vpišemo dodatne opombe v zvezi s potovanjem. Vpisane opombe se izpišejo v spodnjem delu potnega naloga.

 

 zavihki naloga priloge

V tem zavihku lahko skenirate razne priloge od računov povezanih s potjo, pogodbe… Priloge lahko kadarkoli pogledate, shranite na disk in natisnete.

 

zavihki naloga obiski

Na tem zavihku se vnašajo obiski po strankah, namenu in času trajanja obiska

 

Vnos nalogov – tujina nalogi tujina

Vnos nalogov za tujino je zelo podoben vnosu domačega naloga. Pri nalogu za tujino vam program po vpisu datuma in ure Prihoda ponudi še masko za vnos dnevnice, kjer definirate državo, valuto ter tip dnevnice.  Prav tako je potrebno pri vpisu stroškov na zavihek Stroški & dnevnice [tujina], ki morebitno nastanejo na poti, vpisati valuto in datum za tečaj po katerem se naredi preračun.

pnw_11_tujina

1. Dnevnice 1.2. Zbirni vnos nalogov