ke_dopust

Tu vnašamo podatke o dopustih. Na zgornjem delu okna so prikazani trenutni podatki za:

 • Tekoči dopust – glede na izračun letnega dopusta program pri vsakem delavcu zapiše št. dni tekočega dopusta.
 • Lanski dopust – glede na datum veljavnosti program upošteva št. dni lanskega dopusta in najprej odšteva lanski dopust. Po datumu veljavnosti (npr. 30.06. tekočega leta) program tega dopusta ne upošteva več.
 • Lanski (1.1.) – prikazuje stanje nekoriščenega lanskega dopusta na 1.1.
 • Lanski zapadli – prikazuje koliko lanskega dopusta je zapadlo zaradi preteka datuma ali nastavitve obvezno porabljenega dopusta v tekočem letu
 • Porabljen dopust – prikazuje št. dni porabljenega dopusta.
 • Dopust, ki je še na voljo

Ob vnosu dopusta s tipko F2 Nov vnos izberemo:

ke_dopust_vnos

 • Vrsta plačila – vnesemo vrsto plačila na katero naj ob prenosu podatkov v obračun plač program prenese št. ur dopusta.
 • Od .. do datuma – vnesemo datum dopusta (če v datumskem polju pritisnemo F1, se nam prikaže koledar).
 • Odsoten dni – glede na vnesen datum program samodejno izračuna število dni odsotnosti. Če ročno vnesemo podatek, potem program to upošteva, ne glede na vnos od .. do datuma.
 • Izredni dopust – če je obkljukano, program ne odšteva št. dni odsotnosti od dopusta, ki je na voljo.
 • V planu – izberemo za vnos, pregled in izpis planiranega dopusta.

Podatki o dopustu

ke_podatki_o_dopustu

V polju Formula izberemo formulo za izračun letnega dopusta, v primeru, da ima zaposleni svoj izračun dopusta. Če je izračun dopusta za vse delavce po isti formuli, potem tega podatke NE vnašamo.

Dodatek k dopustu se uporablja za posebne kriterije, ki jih lahko določimo samo na posameznega zaposlenega. Naprimer dodatek za delo na višini,…

Ob vsakem izračunu letnega dopusta nam program zapiše podatek pri delavcu: leto, št. dni dopusta in datum veljavnosti. Program dopušča tudi ročni vnos podatka ali popravljanje obstoječih podatkov o dopustu. Za izračun dopusta uporabimo meni K.3.1. ali K.2.H.

V spodnjem delu okna je tipka Podrobnosti odločbe, na tej tipki se pojavi okno (naslednja slika), v tem oknu je prikazan iz česa je izračunan dopust. V oknu kjer so prikazane vse postavke izračunanega dopusta, lahko popravite tudi število dni dopusta, na posamezni postavki, v primeru da gre za dopust, ki ni za celo leto oz. za dopust v deležu. Odločbo oz. obvestilo lahko izpišetmo direktno iz delavca na tipki Odločba, ki je prikazan v prejšnji sliki.

ke_dopust_postavke

Razno, nadure

Pri vnosu nadur program omogoča evidenco podaljšanega delovnega časa. Glede na način vnosa se podatek o nadurah prenese v obračun plač ali pa ne.

Vnesemo:

 • Vrsta plačila – vnesemo vrsto plačila na katero naj ob prenosu podatkov v obračun plač prenese število ur nadurnega dela.
 • Datum – kdaj so bile opravljene nadure.
 • Višek/manko ur – za porabljene/koriščene ure vnesemo negativno vrednost.
 • V koriščenje – izberemo, če ne želimo prenosa v obračun plač. V tem primeru imamo v desnem delu okna prikaz stanja po vrstah plačil. Glede na podatke iz slike ima zaposleni skupaj 10 ur v dobro.

ke_razno_nadure

Zdravstveno stanje Nagrade, ukrepi, obveznosti