Z uporabo tipke F2 Nov vnos, pri vsakem inventarju vnesemo:

  • Šifra: Vpisujemo 8 mestno znakovno šifro,
  • Naziv, naziv2: Vpišemo naziv in naziv2 inventarja dolžine 2 krat po 30 znakov,
  • Merska enota: 4 mestna okrajšava za mersko enoto npr. kom, kol …
  • Skupina DI: Iz šifranta skupine DI (glej 2.2 Skupina drobnega inventarja) izberemo skupino DI,
  • Letni normativ: vnese se normativ.

diw-1

Inventar vnašamo po zaporedni številki. Za šifro inventarja lahko izberemo govorečo šifro, ki nam lahko pove kje se inventar nahaja (če je šifra sestavljena iz stroškovnega mesta in zaporedne številke inventarja na tem SM). Tako je bolj pregledno, ker že iz šifre inventarja vemo tudi kje se nahaja.

Tipka F3 svetuj šifro nam pomaga pri vnosu govoreče šifre. Na vnosu lahko vpišemo le začetni del (npr. samo stroškovno mesto), potem nam pa program svetuje naslednjo prosto šifro na tem stroškovnem mestu. Za uporabo tipke »F3« moramo imeti v parametrih programa nastavljeno koliko mestno šifro uporabljamo za inventar.

diw-2

Drobni inventar (DIW) 4.2. Skupina drobnega inventarja