Priporočljivo je vnašati simbole za vsak tip temeljnice posebej. Pri simbolih lahko tudi označimo naslednje opcije:

  • Ponavljam vezo pri knjiženju, program pri knjiženju pod tem simbolom ponavlja vezo iz številke dokumenta (priporočljivo npr. pri izdanih računih kjer je navadno veza enaka kot št. temeljnice/dokumenta).
  • Ponavljam prosta polja
  • Kontrola podvojene št. dokumenta pri knjiženju, preverja številko dokumenta na tem simbolu v glavni knjigi, če je že vnesen dokument s to številko.
  • Kontrola podvojene veze in partnerja pri knjiženju, preverja vezo dokumenta na tem simbolu v glavni knjigi, če je bila veza že uporabljena.
  • Kontrola podvojenih: datum dokumenta, konto, partner, znesek
  • Preverjanje salda na ostalih saldakontih
  • To je simbol za prejete E-račune, uporabimo kadar je simbol namenjen za prejem eRačunov, ob vklopu se na desni pojavijo še dodatne možnosti kako se vpisujejo podatki eRačun na knjižbo

gkw_meni11_eracun_simbol

  • Vrsta konta, v kolikor imamo izbrano IF ali PF, potem bo program preveril konto vpisan na partnerju in če smo pri knjiženju uporabili drug konto za partnerja za katerega knjižite IF ali PF bo samodejno zamenjal konto in vpisal konto, ki je nastavljen pri partnerju, v kolikor pri partnerju nimamo vnesenega konta, potem pusti konto nespremenjen.
  • Upoštevam na izpisu denarnega toka, določimo ali se knjižbe na izbranem simbolu upoštevajo pri izpisu denarnega toka, določimo lahko da se upoštevajo samo pri izpisu dejanskega ali predvidenega denarnega toka oz. pri obeh. Vidno je samo v primeru, da imamo nastavljen izpis denarnega toka.

Na drugem zavihku privzete vrednosti, lahko nastavimo privzete DDV knjige (IF in PF) za simbol.

5.3. Stroškovna mesta 5.5. Vrste knjig prejetih faktur