Nastavljivi izpisi se uporabljajo za poljubne oblikovane izpise. Nov izpis nastavimo tako da najprej pritisnemo F2 Nov vnos in na prvem zavihku določimo naziv izpisa.

Primer:

 • Naziv izpisa  – Stroški delavca za podjetje
 • Urejenost – določimo urejenost izpisa podatkov, npr. izberemo po šifri delavca
 • Urejenost 2 – pustimo prazno, lahko pa tu določimo še drugo urejenost
 • Seštevek po prvi urejenosti – kadar želimo da se podatki seštevajo po urejenosti, npr. če bi imeli prvo urejenost šifra delavca, bo program izpisal seštevke stolpcev za delavca, pred izpisom drugega delavca.
 • Med zapisi prosta vrsta – kadar želimo v izpisu imeti med vrsticami več prostora, lahko tu določimo kaj se naredi med izpisi
 • Preskok na novo stran  – kadar želimo, da se izpis po urejenosti izpiše na nov list papirja, npr. imamo prvo urejenost nastavljeno da je po stroškovnem mestu in tu nastavljeno da po prvi urejenosti na novo stran, bo izpis deloval tako da bo na vsak list izpisal svoje stroškovno mesto, tudi če bo dovolj prostora na listu
 • Število vrstic v zapisu – uporabimo takrat ko imamo nastavljeno veliko število stolpcev in bi izpis na A4 bil nepregleden, takrat lahko nastavimo da se ti stolpci izpišejo v več vrsticah

place_41_1

Na drugem zavihku 2.Nastavitev stolpcev nastavimo katere stolpce želimo na izpisu.

Stolpec vsebuje naslednje podatke:

 • Napis v katerega vnesemo naziv stolpca, npr. Šifra
 • Napis 2 dodatni opis stolpca
 • Formula vnesemo formulo, npr. #F1!0  #F1 je formula za šifro delavca, !0 na koncu pa pomeni da ne bo program na izpis izpisal šifro delavca v obliki 00000001 ampak samo 1.
 • Vseh mest vnesemo širino stolpca v znakih, npr. 10 znakov pomeni da bo stolpec šifro 10 znakov
 • Decimalk vnesemo število decimalk, npr. decimalk v primeru izpisa šifre delavca ni zato je tu zapisana vrednost 0

Primer nastavitve poročila. V spodnjem delu se nahajajo formule in navodila, ki jih lahko uporabite za izdelavo poročila.

Še obrazložitev stolpec 3, v polje Formula smo vpisali B300+B251, kar pomeni da se bo v stolpec 3 izpisal bruto znesek iz vrste plačila  (VP) 300 in 251. V primeru izpisa zneska v polje Vseh mest vnesemo vrednost 0 in v polje Decimalk vpišemo število decimalk, ki jih želimo izpisati.

place_41_2

 

Pri izpisu ZNESKA pod “Vseh mest” vpiši število 0, pod “Decimalk” pa širino stolpca.
Pri izpisu BESEDILA pod “Vseh mest” vpiši širino stolpca, pod “Decimalk” pa vpiši 0.
Pri izpisu PROCENTA pod “Vseh mest” vpiši širino stolpca, pod “Decimalk” pa št. dec. mest.
Pri izpisu DA/NE pod “Vseh mest” vpiši širino stolpca, pod “Decimalk” pa vpiši -1.
Pri izpisu DATUMA pod “Vseh mest” vpiši širino stolpca, pod “Decimalk” pa vpiši -2.
Pri izpisu OBDOBJA pod “Vseh mest” vpiši širino stolpca, pod “Decimalk” pa vpiši -3.
Za poravnavo stolpca Levo, Center ali Desno pred naziv stolpca dodaj #L, #C ali #R.

Pri oblikovanju formul se lahko uporabljajo podatki delavca (DZ,DP,DB) in podatki
za vse delavce (ZN,PR,RE,BO) ter funkcije SPEC, FUNC in OT (glej navodila za formule).
Od OT-jev sta najbolj uporabna: OT11-Prispevki na dohodek in OT14-Znesek davka na bruto plače.

Pri besedilih lahko tudi nastavimo FORMULO za POGOJNI izpis: #POGOJ(Formula;Tekst1;Tekst2).
Naslednji primer #POGOJ(DP2>0;#DP2!6,0;”) izpiše podatek DP2 le kadar je večji od nič.
Naslednji primer #POGOJ(DB2;’DA’;’NE’) izpiše DA kadar pogoj izpolnjen in NE kadar ni.
Pri besedilih lahko tudi nastavimo FORMULO za izpis naziva SM: #NAZIVSM(Formula[,Kateri]).
Naslednji primer #NAZIVSM(S11) izpiše naziv SM od šifre SM pri VP-11.
Naslednji primer #NAZIVSM(S12,2) izpiše naziv SM2 od šifre SM2 pri VP-12.

Uporabimo lahko tudi spremenljivke od VP-jev. Formulo oblikujemo s predpono U-ure, P-procent,
T-točke, K-koef., S-strošk. mesto, B-bruto, N-neto, PI/PN-prisp. iz/na bruto, DI-dohodnina,
DN-davek na bruto, OB-obdobje, OD-od datuma, DD-do datuma in šifro VP-ja (U1-ure od VP1, …)

Vrednost stolpca lahko kot spremenljivko ZAP ali TT uporabimo v formuli drugega stolpca.
Formulo oblikujemo s predpono ZAP ali TT in zaporedno številko stolpca (ZAP3+ZAP4 ali TT3+TT4).
Paziti moramo, da se ne sklicujemo na stolpec, ki se v formuli tudi sklicuje na nek drug stolpec.

Za obvezno delitev formule po deležih SM na koncu formule dodamo sklop #DSM#.
Za delitev formule po deležih SM glede določene VP-je na koncu formule dodamo sklop #DVP#
temu sklopu pa morajo slediti še našteti VP-ji (primer: #DVP#110..115,160..199).

Pri datumskih poljih lahko nastavimo obliko izpisa (npr. !LLMMDD) in se nam bo datum namesto
v obliki DD.MM.LLLL izpisal v nastavljeni obliki.
Dodamo lahko tudi “!SX” (npr. #02!S4) in se bo izpisalo samo prvih X znakov polja (ali zadnjih, kadar X<0).
Pri “!S” lahko nastavimo tudi obliko “!S0,X”. Tedaj se bo izpisala X-ta beseda od začetka ali konca (X<0).
V obliki “!SX,Y” se bo izpisalo Y znakov od pozicije X naprej ali nazaj (Y<0).
V obliki “!SX,Y” je lahko X negativen. Tedaj se bo izpisalo Y znakov od X znakov nazaj od konca besedila.

4. Izpisi 4.2. Nastavljivi izpisi iz shranjenih plač