Nastavljivi izpisi se uporabljajo za poljubno oblikovane izpise. Najbolj uporabni izpisi so pred nastavljeni oziroma jih lahko prevzamete preko gumba Prenesi/Osveži. Nov izpis nastavimo preko gumba F2 Nov vnos, na prvem zavihku določimo naziv izpisa ter nekaj lastnosti oblike izpisa.

Primer:

  • Naziv izpisa – Strošek delavca za podjetje
  • Urejenost– določimo urejenost izpisa podatkov, npr. izberemo po šifri delavca
  • Urejenost 2– pustimo prazno, lahko pa tu določimo še drugo urejenost
  • Seštevek po prvi urejenosti– kadar želimo da se podatki seštevajo po urejenosti, npr. če bi imeli prvo urejenost šifra delavca, bo program naredil vmesne seštevke po delavcih
  • Med zapisi prosta vrsta– kadar želimo v izpisu imeti med vrsticami več prostora, lahko tu določimo kaj se naredi med zapisi

place_41_1

 

Na drugem zavihku 2. Nastavitev stolpcev nastavimo katere stolpce želimo na izpisu.

Stolpec vsebuje naslednje podatke:

  • Napisv katerega vnesemo naziv stolpca, npr. Šifra
  • Napis 2dodatni opis stolpca
  • Formulavnesemo formulo, npr. #F1!0  #F1 je formula za šifro delavca, !0 na koncu pomeni zapis brez vodilnih ničel
  • Tip stolpca, Vseh mest, Decimalk se nastavijo samodejno z definicijo Formule

4-1

Če imate v meniju 4.1. nastavljen določen izpis in bi enak izpis želeli tudi v meniju 4.2. Nastavljivi izpisi iz shranjenih plač, ga skopirate s kombinacijo tipk ALT+F6. Enak ukaz velja tudi v obratni smeri, torej iz menija 4.2. v 4.1.

 

Pri oblikovanju formul se lahko uporabljajo podatki delavca (DZ,DP,DB) in podatki
za vse delavce (ZN,PR,RE,BO) ter funkcije SPEC, FUNC in OT (glej navodila za formule).

Pri besedilih lahko nastavimo FORMULO za POGOJNI izpis: #POGOJ(Formula;Tekst1;Tekst2).
Naslednji primer #POGOJ(DP2>0;#DP2!6,0;”) izpiše podatek DP2 le kadar je večji od nič.
Naslednji primer #POGOJ(DB2;’DA’;’NE’) izpiše DA kadar pogoj izpolnjen in NE kadar ni.
Pri besedilih lahko tudi nastavimo FORMULO za izpis naziva SM: #NAZIVSM(Formula[,Kateri]).
Naslednji primer #NAZIVSM(S11) izpiše naziv SM od šifre SM pri VP-11.
Naslednji primer #NAZIVSM(S12,2) izpiše naziv SM2 od šifre SM2 pri VP-12.

Uporabimo lahko tudi spremenljivke od VP-jev. Formulo oblikujemo s predpono U-ure, P-procent,
T-točke, K-koeficient., S-stroškovno mesto, B-bruto, N-neto, PI/PN-prispevki iz/na bruto, DI-dohodnina,

OB-obdobje, OD-od datuma, DD-do datuma in šifro VP-ja (U1-ure od VP1, …)

Vrednost stolpca lahko kot spremenljivko ZAP ali TT uporabimo v formuli drugega stolpca.
Formulo oblikujemo s predpono ZAP ali TT in zaporedno številko stolpca (ZAP3+ZAP4 ali TT3+TT4).
Paziti moramo, da se ne sklicujemo na stolpec, ki se v formuli tudi sklicuje na nek drug stolpec.

Za obvezno delitev formule po deležih SM na koncu formule dodamo sklop #DSM#.
Za delitev formule po deležih SM glede na določene VP-je, na koncu formule dodamo sklop #DVP#
temu sklopu pa morajo slediti še našteti VP-ji (primer: #DVP#110..115,160..199).

Pri datumskih poljih lahko nastavimo obliko izpisa (npr. !LLMMDD) in se nam bo datum namesto
v obliki DD.MM.LLLL izpisal v nastavljeni obliki.
Dodamo lahko tudi “!SX” (npr. #02!S4) in se bo izpisalo samo prvih X znakov polja (ali zadnjih, kadar X<0).
Pri “!S” lahko nastavimo tudi obliko “!S0,X”. Tedaj se bo izpisala X-ta beseda od začetka ali konca (X<0).
V obliki “!SX,Y” se bo izpisalo Y znakov od pozicije X naprej ali nazaj (Y<0).
V obliki “!SX,Y” je lahko X negativen. Tedaj se bo izpisalo Y znakov od X znakov nazaj od konca besedila.

Za poravnavo stolpca Levo, Center ali Desno pred naziv stolpca dodaj #L, #C ali #R.

4. Izpisi 4.2. Nastavljivi izpisi iz shranjenih plač