Postopek za pripravo podatkov za Dohodnino. Podatki o dohodkih za VIR.DAT se od leta 2010 ne oddajajo več na FURS, jih pa potrebujemo za izpis obvestila o celoletnih dohodkih, ki ga mora prejemniku dohodka obvezno izročiti zavezanec za dajanje podatkov. Najprej v celoti preberimo navodila in se šele nato lotimo dela.

 1. V meniju 4.7.9. Brisanje obrazcapobrišemo obrazec z lanskoletnimi podatki.
 2. V meniju 5.F.6. Nastavitev parametrov za napoved dohodninepoženemo servis za nastavitev VP-jev za izdelavo dohodnine.
 3. Nato v meniju 4.7.1. Prenos plač (dohodkov) v obrazecnaredimo prenos plač za aktualno leto v obrazec. Pravilno moramo nastaviti obdobje od..do datuma shranitve (za ogled datumov je na voljo tipka F1), da program zajame vsa izplačila izplačana v aktualnem letu. Formule smo ponastavili že v drugem koraku teh navodil, spodnja razlaga rubrik je bolj informativne narave:
 • Plača in nadomestila (VD-1101): Vpišemo formulo za bruto plačo (običajno že pravilno nastavljeno na B260 ali B300), pri SPJS uporabnikih je to B500.
 • Prištej k plači (prištej k VD-1101): vpišemo formulo za izplačila stroškov nad uredbo, ki ne štejejo pod bonitete, regres, jubilejne nagrade ali odpravnine.
 • Odštej od plače (odštej od VD-1101): vpišemo formulo za bonitete, katere so bile izplačane kot plača (isto formulo navedemo tudi pod bonitete).
 • Bonitete (VD-1102): vpišemo formulo za bonitete (materialne, nematerialne).
 • za nepl.odsotnosti (VD-1101): vpišemo formulo za nepl.odsotnosti (znesek plačanih prispevkov se prišteje v rubriko Znesek ter rubriko Prispevki)
 • Regres za letni dopust (VD-1103): vpišemo formulo za regres (B251, za SPJS pa vpišemo B401).
 • Regres nad uredbo (VD-1103): vpišemo formulo za regres nad uredbo (B252).
 • Premije PDPZ-obdavčeni del (VD-1105): vpišemo formulo za premije PDPZ nad uredbo, od katerih smo odvedli prispevke in dohodnino.
 • Jubilejne nagrade, odpravnine (VD-1104): vpišemo formulo za jubilejne nagrade nad uredbo in odpravnine nad uredbo.
 • Drugi dohodki iz del. razmerja (VD-1109): vpišemo formulo za ostale prejemke delavca nad uredbo (nagrade, sejnine, avtorki honorar iz del. razmerja, pogodba o poslovodenju, …).
 • Dohodek za vodenje družbe (VD-1110):
 • Del plače za poslovno uspešnost (VD-1111): vpišemo formulo za Del plače za poslovno uspešnost nad Uredbe (prispevki + dohodnina).
 • Del plače za poslovno uspešnost (prispevki) (VD-1111): vpišemo formulo za Del plače za poslovno uspešnost do Uredbe (samo prispevki).
 • Prispevki za socialno varnost: že vpisana pravilna formula.
 • Akontacija dohodnine: že vpisana pravilna formula.
 • Samoprispevki: seštejemo VP-je, pod katerimi so obračunani samoprispevki v skladu z zakonom (predpona pri VP-jih mora biti N za neto, ker so to neto odtegljaji, formula običajno n353+n354+n355+n356). Znesek samoprispevkov se nam bo izpisal na obvestila za posameznike pod rubriko Olajšave.
 • Morebitnih VP-jev za obračun Razlike do minimalne plače se posebej ne vpisuje v nobeno polje, ker se znesek plačanih prispevkov iz tega naslova avtomatsko pripiše v rubriko Prispevki, seveda pale tisti del prispevkov, ki jih je dejansko plačal zaposlenec sam.
 1. Pod menijem 4.7.2. Doknjiženje honorarjev, pogodbpregledamo če so podatki za plačo pravilno preneseni v obrazec in da niso podvojeni. Oziroma tukaj lahko ročno vnesemo izplačila, ki se tudi poročajo za dohodnino, vendar niso bila obračunana v Vasco aplikaciji. Najlažje podatke preverimo, če naredimo izpis Kontrola obrazca.
 2. Če vodimo honorarna in pogodbena dela v programu AVHW in imamo s programom Plače skupno bazo, potem naredimo najprej v programu AVHW prenos honorarjev v obrazec, tam pregledamo, da je vse pravilno in v meniju 4.1.D. naredimo Prenos iz obrazca v program PLACE-WINS tem ukazom se podatki avtomatsko prenesejo direktno v PLAČE v obrazec dohodnine.

Če pa imamo program AVHW v ločeni bazi od programa PLAČE, naredimo najprej v programu AVHW v meniju 4.1. Dohodnina, 4.1.C. Prenos iz obrazca v druge programe in nato v Plačah pod 4.7.3 Prenos iz drugih programov v obrazec, te podatke prenesemo v obrazec za dohodnino. V programu AVHW se podatki zapišejo v datoteko DOHOD.TXT katera se nahaja v istem imeniku, kjer se nahajajo tudi podatki programa AVHW za to podjetje. In ta isti direktorij morate potem pri prenosu vpisati v programu PLAČE v meniju 4.7.3. Ali imamo skupno bazo ali ne, najlažje preverimo če v obeh aplikacijah odpremo meni 8.4, ga potrdimo z F9 in poiščemo vrstico, bolj proti koncu strani, »Direktorij s podatki«. Če sta si podatka v obeh programih identična, imamo skupno bazo, sicer ne.

 1. Naredimo Kontrolo obrazca v meniju 4.7.4. Kontrola, izpis obrazcain preverimo če se izračunana dohodnina ujema s seštevkom izplačanih plač izbranega leta, ostalih vrst dohodka, prispevkov in dohodnine. Če se podatki ne ujemajo potem ponovimo postopek od začetka. Za kontrolo si lahko pomagamo z izpisom znotraj menija 4.3. Izpis iz shranjenih plač brez nastavitvev plačah, opcija 5.Kumulativa za podjetje in nikakor ne s pomočjo menija 1.9. Pregled datumov shranitve. Pri izpisu v meniju 4.3, opcija 5. Kumulativa, priporočamo vklop kljukice »Ločeno prispevki iz bruto v breme podjetja (namig)«. Le-ta vam prikaže seznam prispevkov »IZ BRUTO«, ki v posebnih primerih prehajajo v prispevke »NA BRUTO«. Taka primera sta Obračun Razlike do min. osnove za prispevke ter Obračun neplačanega dopusta.

Kontrolni izpis obrazca je tudi dokument, ki ga primerjate s podatki na strani eDavkov. Za kontrolo podatkov s FURS-om imamo na eDavkih funkcijo »Vpogled v podatke za odmero dohodnine (KP_vpogled)«, ki se nahaja v podmeniju »Vpogledi«.

 1. Podatke na FURS oddamo le izjemoma in sicer v primeru dohodkov, ki se še vedno poročajo na FURS. V primeru »klasičnih izplačil« vam program datoteke niti ne naredi.
 2. V meniju 4.7.7. Izpis obvestila za posameznikenaredimo izpis za fizične osebe, lahko jih pošljemo tudi preko e-pošte.
 3. Združevanje obrazcev iz dveh ali več baz istega podjetja oz. ustanove.V vsaki posamični bazi uredimo dohodnino samo za tiste mesece za katere imamo dejansko podatke. Torej celoten postopek, vključno s kontrolo podatkov. Nato uporabimo ukaz 4.7.A s katerim bo program zapisal podatke v datoteko. Celotno ime datoteke si obvezno zapomnimo oziroma zabeležimo. Nato tudi v drugi bazi v celoti izpeljemo izdelavo in kontrolo obrazca za dohodnino. Sledi združevanje obrazcev iz predhodne baze preko menuja 4.7.3, kjer vpišemo prej zabeleženo informacijo o datoteki iz prve baze, da program združi podatke iz obeh baz skupaj. Sledi ponovna kontrola združenega obrazca.
 4. Morda komu pride prav tudi prenos podatkov iz XLS datoteke. Recimo da imamo del podatkov obračunanih v drugem programu, lahko tam naredimo izvoz podatkov v excel in nato v programu Plače, preko menija 4.7.B Prenos iz XLS v obrazec dohodnine, le-te uvozimo.
4.4. Izpis plačanih kreditov 4.8. Obrazec za premije PDPZ