Postopek za pripravo podatkov za Dohodnino. Podatki o dohodkih za VIR.DAT se od leta 2010 ne oddajajo več na FURS, jih pa potrebujemo za izpis obvestila o celoletnih dohodkih, ki ga mora prejemniku dohodka obvezno izročiti zavezanec za dajanje podatkov. Najprej v celoti preberimo navodila in se šele nato lotimo dela.

1. V meniju 4.7.9. Brisanje obrazca pobrišemo obrazec z lanskoletnimi podatki.

2. V meniju 5.F.6. Nastavitev parametrov za napoved dohodnine poženemo servis za nastavitev VP-jev za izdelavo dohodnine.

3. Nato v meniju 4.7.1. Prenos plač (dohodkov) v obrazec naredimo prenos plač za leto npr. 2020 v obrazec. Pravilno moramo nastaviti obdobje od..do datuma shranitve (za ogled datumov je na voljo tipka F1), da program zajame vsa izplačila izplačana v letu npr. 2020. Formule smo ponastavili že v drugem koraku teh navodil, spodnja razlaga rubrik je bolj informativne narave:

 • Plača in nadomestila (VD-1101): Vpišemo formulo za bruto plačo (običajno že pravilno nastavljeno na B240, B250, B260 ali B300), pri SPJS uporabnikih je to B500.
 • Prištej k plači (prištej k VD-1101): vpišemo formulo za izplačila stroškov nad uredbo, ki ne štejejo pod bonitete, regres, jubilejne nagrade ali odpravnine.
 • Odštej od plače (odštej od VD-1101): vpišemo formulo za bonitete, katere so bile izplačane kot plača (isto formulo navedemo tudi pod bonitete).
 • Bonitete (VD-1102): vpišemo formulo za bonitete (materialne, nematerialne).
 • Prisp.za nepl.odsotnosti (VD-1101): vpišemo formulo za nepl.odsotnosti (znesek plačanih prispevkov se prišteje v rubriko Znesek ter rubriko Prispevki)
 • Regres za letni dopust (VD-1103): vpišemo formulo za regres (običajno B231 ali B251, za SPJS pa vpišemo B401).
 • Regres nad uredbo (VD-1103): vpišemo formulo za regres nad uredbo (običajno B232 ali B252).
 • Premije PDPZ-obdavčeni del (VD-1105): vpišemo formulo za premije PDPZ nad uredbo, od katerih smo odvedli prispevke in dohodnino.
 • Jubilej. nagrade, odpravnine (VD-1104): vpišemo formulo za jubilejne nagrade nad uredbo in odpravnine nad uredbo.
 • Drugi dohodki iz del. razmerja (VD-1109): vpišemo formulo za ostale prejemke delavca nad uredbo (nagrade, sejnine, avtorki honorar iz del. razmerja, pogodba o poslovodenju, …).
 • Dohodek za vodenje družbe (VD-1110):
 • Del plače za poslovno uspešnost (VD-1111): vpišemo formulo za Del plače za poslovno uspešnost nad Uredbe (prispevki + dohodnina).
 • Del plače za posl.usp. (prispevki) (VD-1111): vpišemo formulo za Del plače za poslovno uspešnost do Uredbe (samo prispevki).
 • Prispevki za socialno varnost: vpišemo formulo za prispevke, ki jih plača delavec (običajno že pravilno nastavljeno na B241, B251, B261 ali B301 oz. B501 za SPJS).
 • Akontacija dohodnine: vpišemo formulo za dohodnino (običajno že pravilno vpisano ali B244, B254, B264 ali B304 oz. B504 za SPJS)
 • Samoprispevki: seštejemo VP-je, pod katerimi so obračunani samoprispevki v skladu z zakonom (predpona pri VP-jih mora biti N za neto, ker so to neto odtegljaji, formula običajno n353+n354+n355+n356). Znesek samoprispevkov se nam bo izpisal na obvestila za posameznike pod rubriko Olajšave.
 • Morebitnih VP-jev za obračun Razlike do minimalne plače se posebej ne vpisuje v nobeno polje, ker se znesek plačanih prispevkov iz tega naslova avtomatsko pripiše v rubriko Prispevki, seveda pa le tisti del prispevkov, ki jih je dejansko plačal zaposlenec sam.

4. Pod menijem 4.7.2. Doknjiženje honorarjev, pogodb pregledamo če so podatki za plačo pravilno preneseni v obrazec in da niso podvojeni. Oziroma tukaj lahko ročno vnesemo izplačila, ki se tudi poročajo za dohodnino, vendar niso bila obračunana v Vasco aplikaciji. Najlažje podatke preverimo, če naredimo izpis Kontrola obrazca.

5. Če vodimo honorarna in pogodbena dela v programu AVHW in imamo s programom Plače skupno bazo, potem naredimo najprej v programu AVHW prenos honorarjev v obrazec, tam pregledamo, da je vse pravilno in v meniju 4.1.D. naredimo Prenos iz obrazca v program PLACE-WIN. S tem ukazom se podatki avtomatsko prenesejo direktno v PLAČE v obrazec dohodnine.

Če pa imamo program AVHW v ločeni bazi od programa PLAČE, naredimo najprej v programu AVHW v meniju 4.1. Dohodnina, 4.1.C. Prenos iz obrazca v druge programe in nato v Plačah pod 4.7.3 Prenos iz drugih programov v obrazec, te podatke prenesemo v obrazec za dohodnino. V programu AVHW se podatki zapišejo v datoteko DOHOD.TXT katera se nahaja v istem imeniku, kjer se nahajajo tudi podatki programa AVHW za to podjetje. In ta isti direktorij morate potem pri prenosu vpisati v programu PLAČE v meniju 4.7.3. Ali imamo skupno bazo ali ne, najlažje preverimo če v obeh aplikacijah odpremo meni 8.4, ga potrdimo z F9 in poiščemo vrstico, bolj proti koncu strani, »Direktorij s podatki«. Če sta si podatka v obeh programih identična, imamo skupno bazo, sicer ne.

6. Naredimo Kontrolo obrazca v meniju 4.7.4. Kontrola, izpis obrazca in preverimo če se izračunana dohodnina ujema s seštevkom v letu 2020 izplačanih plač, ostalih vrst dohodka, prispevkov in dohodnine. Če se podatki ne ujemajo potem ponovimo postopek od začetka. Za kontrolo si lahko pomagamo z izpisom znotraj menija 4.3. Izpis iz shranjenih plač brez nastavitve v plačah, opcija 5.Kumulativa za podjetje in nikakor ne s pomočjo menija 1.9. Pregled datumov shranitve. Pri izpisu v meniju 4.3, opcija 5. Kumulativa, priporočamo vklop kljukice »Ločeno prispevki iz bruto v breme podjetja (namig)«. Le-ta vam prikaže seznam prispevkov »IZ BRUTO«, ki v posebnih primerih prehajajo v prispevke »NA BRUTO«. Taka primera sta Obračun Razlike do min. osnove za prispevke ter Obračun neplačanega dopusta.

Kontrolni izpis obrazca je tudi dokument, ki ga primerjate s podatki na strani eDavkov. Za kontrolo podatkov s FURS-om imamo na eDavkih funkcijo »Vpogled v podatke za odmero dohodnine (KP_vpogled)«, ki se nahaja v podmeniju »Vpogledi«.

7. Ko so podatki za dohodnino pravilni, naredimo Pripravo datoteke v meniju 4.7.5. Priprava datoteke in izpišemo tudi prilogo k datoteki. Ko potrdimo ta ukaz se na ekranu pojavi okno Oddaja datoteke s podatki za dohodnino na E-davke. Znotraj tega okna imamo tri aktualne gumbe. Najbolj aktualen je gumb F1-Pomoč, tukaj najdemo navodila za nadaljno oddajo datotek prek sistema eDavkov. To je obvezno branje za vse uporabnike. Potem seveda sledi gumb Prijava v sistem eDavkov. Za vse ki pa bi želeli datoteke za dohodnino poslati stranki ali pooblaščeni osebi na mail, boste uporabili gumb Pošlji po e-pošti. Podatke na FURS oddamo le v primeru dohodkov, ki se še vedno poročajo na FURS, sicer vam program datoteke niti ne naredi.

8. V meniju 4.7.7. Izpis obvestila za posameznike naredimo izpis za fizične osebe, lahko jih pošljemo tudi preko e-pošte.

9. Združevanje obrazcev iz dveh ali več baz istega podjetja oz. ustanove. V vsaki posamični bazi uredimo dohodnino samo za tiste mesece za katere imamo dejansko podatke. Torej celoten postopek, vključno s kontrolo podatkov. Nato uporabimo ukaz 4.7.A s katerim bo program zapisal podatke v datoteko. Celotno ime datoteke si obvezno zapomnimo oziroma zabeležimo. Nato tudi v drugi bazi v celoti izpeljemo izdelavo in kontrolo obrazca za dohodnino. Sledi združevanje obrazcev iz predhodne baze preko menuja 4.7.3, kjer vpišemo prej zabeleženo informacijo o datoteki iz prve baze, da program združi podatke iz obeh baz skupaj. Sledi ponovna kontrola združenega obrazca.

10. Morda komu pride prav tudi prenos podatkov iz XLS datoteke. Recimo da imamo del podatkov obračunanih v drugem programu, lahko tam naredimo izvoz podatkov v excel in nato v programu Plače, preko menija 4.7.B Prenos iz XLS v obrazec dohodnine, le-te uvozimo.

Opozorila in nasveti: Če imamo podatke v obeh aplikacijah (PLACE in AVHW) se priporoča, da najprej uredimo in preverimo podatke v programu AVHW. Nato enako naredimo tudi v programu PLACE in šele nato naredimo prenos podatkov iz AVHW v PLACE.

Še en nasvet. Če imamo ljudi z dvema priimkoma, mora biti priimek zapisan skupaj z vezajem. Primer: Novak-Belehar Špela.

Opozorilo. Če imamo v dohodnini kakršnekoli podatke iz preostalih let, smo prav gotovo napačno izpeljali postopek izdelave in pripravo le-te. Ponovimo postopek od začetka in se dosledno držimo navodil.

Opozorilo, črka Ü. V primeru priimka ali imena, ki vsebuje tak znak, ga imamo možnost napisati tako, da stisnemo ALT GR, potem desno zgoraj na tipkovnici, kjer imamo znak .. in ?, ter nato pritisnemo še črko U.

Info. V meniju za izpis kontrole obrazca za dohodnino (v Plačah je to meni 4.7.4, v Avhw pa 4.1.4) imamo zavihek 2.Info o vrstah dohodkov, kjer si lahko preberemo nekaj posebnosti v zvezi z določenimi vrstami dohodkov.

Info, drugič. V primeru, da bomo potrebovali VIRUMIK.DAT pa velja, da mora biti v dohodninskem obrazcu samo to, kar oddajamo v umik. Na pripravi datoteke pa označimo kljukico za VIRUMIK.DAT.

Info, tretjič. Če po oddaji dohodnine v sistem eDavkov ugotovimo napako, le-to v programu odpravimo ter ponovno oddamo celotni obrazec v sistem eDavkov. To velja, če oddajamo do vključno 31.01.2018, ker na FURS-u velja, da šteje za oddan obrazec zadnji oddan obrazec.

Za kontrolo podatkov s FURS-om imamo na eDavkih funkcijo »Vpogled v podatke za odmero dohodnine (KP_vpogled)«, ki se nahaja v podmeniju »Vpogledi«.

4.6. Obrazec M4 4.8. Obrazec za premije PDPZ