Ob zaključku vnesemo naslednja polja:

 • Vnesi leto, ki ga želiš zaključiti: vnesemo leto ki ga želimo zaključiti
 • Simbol za otvoritveno temeljnico: izberemo svoj simbol za otvoritev
 • Datum knjiženja (dejanski datum knjiženja)
 • Datum dokumenta (1.1.)
 • Številka temeljnice
 • Opis knjižbe
 • Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem in Knjiga izdanih računov v stolpec 3 pišem
  • Ob zaključku leta program prejete fakture z obdobjem v letu zaključevanja in datumom prejema v novem letu, ki so bile v letu zaključka tudi že plačane in tako zaprte, vpiše v ročno evidenco DDV. Ob vpisu v ročno evidenco pa program v stolpec 4 lahko vpiše izbrano možnost. Če pri prejetih fakturah vpisujemo številko dobaviteljevega računa v polje številka dokumenta, moramo na vprašanje (Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem) odgovoriti: številka dokumenta. Prva možnost: 10.1.2024 smo prejeli Telekomovo prejeto fakturo za december 2023. Pri knjiženju na konto 2200 vpišemo pod številko dokumenta našo zaporedno številko prejete fakture, v polje veza vpišemo Telekomovo številko računa. V tem primeru moramo na vprašanje (Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem) odgovoriti: veza. Druga možnost: 10.1.2024 smo prejeli Telekomovo prejeto fakturo za december 2023. Pri knjiženju na konto 2200 vpišemo pod številko dokumenta Telekomovo številko računa, v polje veza vnesemo svojo zaporedno številko računa. V tem primeru moramo na vprašanje (Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem) odgovoriti: številka dokumenta.
 • Za naslednje konte davka ne bom saldiral knjižb, preverimo in ustrezno nastavimo konte DDV-ja, ki jih uporabljamo za vodenje evidenc DDV-ja. Tu je prikazan seznam kontov za DDV, ki so v kontnem planu označeni z oznako Davčni konto.  Vsi konti, ki bodo na tej maski našteti se ne bodo saldirali, ampak bo program v novo leto prenesel vsako odprto knjižbo posebej. Pri knjiženju avtomatske temeljnice za DDV-O, zaradi preverjanja knjige in podatkov na kontih potrebuje na kontih davka analitične podatke. Če tega ne želimo konto v kontnem planu odznačimo konte, da konti niso Davčni konto.

63

 • Na gumbu Nastavitve (desno zgoraj) nastavimo lahko za koliko dni dodatno program prenese davčne evidence in ali želite imeti tudi prenos prilog na davčnih kontih. Parameter Dodatno prenesem davčne evidence za število dni:  prenese davčne knjižbe v ročni vnos knjige IR/PF v primeru, da je knjižba za največ število dni starejša od datuma do katerega se dela zaključek leta. Če npr. zaključujemo leto na dan 31.5. in v tem polju vnesemo 31 dni, potem bodo ob zaključku leta prenešeni tudi podatki za DDV, za že plačane in zaprte fakture od datuma 1.5. do 31.5.

Po končanem zaključku leta bomo v meniju 1.1. Vnos knjižb imeli pripravljeno otvoritveno temeljnico, katero poknjižimo preko gumba Zapis.

 

6.2. Zapiranje kontov razreda 4,7 6.4. Prenosi