Program Knjiga prometa omogoča enostavno knjigovodstvo, knjiženje plačil ter spremljanje Knjige pretokov med gospodinjstvom in podjetnikom. Na voljo je tudi izdelava Kompenzacij.

Drugi sklop programa je namenjen enostavnemu evidentiranju registra Osnovnih sredstev z amortizacijo ter evidenci Drobnega inventarja.

LIKVIDACIJA 1. Knjiga prihodkov in odhodkov