Ko knjižimo ročno bančne izpiske izberemo simbol za TRR. Za uvoz bančnih izpiskov glej meni 1.A. Uvoz bančnih izpiskov. Običajno najprej naredimo knjižbi za priliv in odliv na konto 1100. Ko poknjižimo ti dve knjižbi začnemo knjižiti postavke po bančnem izpisku. Na tem mestu bi še enkrat opozorili da se odprte saldakontske postavke zapirajo po polju veza.

Pri knjiženju plačil prejetih ali izdanih računov potem ko vnesemo konto 1200 ali 2200 lahko že pred vnosom partnerja vnesemo vezo. Če program na kontni kartici najde račun, ki ima vneseno vezo bo avtomatsko prenesel partnerja in znesek s knjižbe (računa) pod to vezo. Če je znesek plačila isti kot je na kartici knjižbo potrdimo s tipko F9 Shrani. V primeru, da se znesek plačila razlikuje od zneska na kartici, v tem primeru ročno popravimo znesek plačila, vezo pustimo takšno kot smo jo vnesli. Ko bo takšen izpisek poknjižen se na konto kartici viden tudi odprt delni znesek računa.

V primeru, da imamo enako vezo na več različnih računih, program najprej ponudi odprte postavke med katerimi izberemo tisto, ki jo želimo zapreti in potrdimo s F9 Potrdi.

GKW_meni11_knjizenje_trr1

Plačila lahko vnašamo tudi brez podatka o vezi, vnesemo še partnerja in znesek plačila in shranimo. V tem primeru bo potrebno kasneje zapreti saldakonte preko menija 2.1.1. ali 3.1.1.

Ko vnašamo plačila si lahko pomagamo tudi s tipko ALT+F1 Konto kartica. Ko vnesemo konto npr. 1200 in partnerja npr. Vasco, pritisnemo kombinacijo tipk ALT+F1, odprla se bo konto kartica s prikazom odprtih postavk na tem partnerju. S kurzorjem ali miško se postavimo na račun, ki je bil plačan in potrdimo s tipko F9. Program bo v polje veza in znesek avtomatsko prenesel podatke izbranega računa.

Pri iskanju odprtih postavk si lahko pomagamo tudi s tipko F11 Iskanje računa, tipka omogoča iskanje po kateremkoli partnerju, po znesku in možnostjo nastavitve odstopanja od iskanega zneska, s potrditvijo program prenese znesek in vezo v knjiženje.

Delno zapiranje računov

Ob knjiženju plačil v GKW v meniju 1.1. Vnos knjižb se ob vsakem skupnem plačilu za več računov, naredi še zapiranje računov, za katere je bilo to plačilo knjiženo. Najprej se poknjiži plačilo v skupni vrednosti in nato se ga zapira s računi. Zapiranje deluje na takšen način, da program najprej naredi knjižbo za celotno plačilo v minus in nato posamezne knjižbe po računih, ki jih zapira.

Primer

Najprej poknjižimo plačilo, v našem primeru 2800€, to plačilo shranimo brez vnosa veze. Ko je knjižba shranjena in imamo možnost vnosa nove knjižbe, pred tem pritisnemo tipko F4 Delno zapiranje.

GKW_meni11_trr_delno_zapiranje

Odpre se okno v katerem program prikaže odprte postavke na tem kontu in partnerju. V odprtem oknu s tipko + v stolpcu Zapiranje vnesemo zneske. Tipka + svetuje znesek računa oz. znesek, ki je še na voljo za zapreti. Lahko tudi ročno vnesemo zneske v stolpec Zapiranje. Ko imamo celotni znesek plačila razporejen po odprtih postavkah se tudi semafor obarva zeleno, drugače je rdeče barve, zapiranje potrdimo s tipko F9 Shrani.

GKW_meni11_trr_delno_zapiranje_prikaz

V neprenešenih knjižbah se bodo pojavile zeleno obarvane knjižbe, z zneskom v minus na plačilu in razdeljenimi zneski po odprtih postavkah.

GKW_meni11_trr_delno_zapiranje_neprenesene

 

Knjiženje prejetih računov s podatki za DDV knjigo Avtomatsko knjiženje