Poračun nadomestil

Pri izplačevanju RDU se v praksi pojavljata dva načina. Bolj pravilen, kjer je znesek RDU na posameznem delavcu vpisan ločeno za vsak mesec in malce manj pravilen, kjer je znesek RDU vpisan v enem, skupnem znesku.

Posledično je različna tudi priprava Poračuna nadomestil zaradi izplačila RDU.

Priprava podatkov za poračun nadomestil (znesek RDU ločene po mesecih; bolj pravilen obračun)

Če je bil RDU v obračun vnesen ločeno po mesecih (obvezen podatek Mesec.Leto), greste v meni 1.1.8.6 Branje dodatnih osnov RDU iz starih plač. V vrstici Datum shranjenih plač (F1) izberete datum ažuriranja izplačila RDU, v vrstici Branje za katere delavce (F1) pustite prazno, če želite izračun osnovo za vse delavce. V vrstici Začetni Mesec.Leto branja osnov določite začetni mesec dodatnih osnov.

poracun_1186_js

Po uspešno uvoženih in/ali izračunanih dodatnih osnov za poračun nadomestil, se lotite dejanskega poračuna.

Poračun boste izvedli preko menija 1.1.5.2, ki ga velika večina že pozna. Vseeno bomo na hitro osvežili postopek. Če želite delati poračun za posameznega delavca za vse mesece, v meni 1.1.5.2 vpišite delavca in datume ažuriranja plač Januar do December 2021.

Druga opcija je, da podatek o delavcu pustite prazen, v polje Od..Do datuma shranitve vpišete samo eno ažurirano plačo. Posledično na ekran dobite vse delavce izbranega izplačila.

poracun_4_js

Ne glede na izbiro maske 1.1.5.2, je nato potrebno vsak obračun odpreti s tipko »Enter« ali dvoklikom. Ko se obračun odpre, preko tipke F2 Obračun plače sprožite ponovni izračun nadomestil plače, ki ga shranite preko gumba F9 Shranitev. Pojavi se okno z vpisanimi starimi zneski v minus in novimi v plus. Če je s poračunom vse v redu, ga shranite preko F9 Shranitev.

poracun_1152_js

Če posamezni delavec v tem mesecu ni imel nadomestil, ali ni imel povečanja osnove za izbran mesec, se poračun ne bo zgodil. Praznega poračuna ne shranjujte. V primeru, da se vam zgodi poračun rednega dela ali dodatkov, je nekaj narobe. Verjetno boste potrebovali pomoč, zato nas pokličite.

Prav tako se po našem mnenju ne poračunava refundacij boleznin oziroma vseh oblik nadomestil, ki niso breme delodajalca. V primeru da se zgodi poračun refundacije pri sami pripravi poračuna, postavke refundacij pobrišite iz obračuna.

 

Priprava podatkov za poračun nadomestil (znesek RDU v enkratnem znesku; manj pravilen obračun)

V primeru izplačila RDU v enkratnem, skupnem znesku, torej znesek RDU ni bil vnesen ločeno po mesecih in posledično program nima informacije kakšen del izplačanega zneska RDU se nanaša na posamezni mesec, je postopek priprave podatkov daljši.

V meniju 4.2 boste našli izpis z nazivom Izpis RDU za povečanje osnov za nadomestila 2021. Izpis prevzamete preko gumba Prenesi/Osveži. V izpis oziroma izvoz v Excel morate zajeti vse tiste plače, ki so vsebovale izplačilo RDU za leto 2021. Pri izpisu oziroma izvozu podatkov na zavihku 2. Ostale nastavitve obvezno vklopite Delitev po delovnih mestih (SPJS) ter Izpis poračuna po obdobjih (mesec.leto).

poracun_1_js

V izvoženih podatkih se bodo zneski izplačil RDU delili po posameznem izplačilu in po delovnem mestu. Po delovnem mestu se bodo zneski delili, če je imel delavec več kot eno delovno mesto. V primeru več delovnih mest se bodo zneski delili po deležu DM, če pa je bil pri izplačilu RDU poleg zneska vpisan tudi podatek o dejanskem DM, bo vezan na dotično delovno mesto.

Izvoženi Excel shranite na disk ali namizje, nato ga morate ustrezno dopolniti. V stolpcu »J« imate »Znesek RDU B151«. Ta znesek morate ustrezno razdeliti v stolpce od »K« do »V«, torej seštevek slednjih mora bit enak znesku stolpca »J«.

Metodologija za delitev zneska RDU navaja spodnje opcije. Naše mnenje je sicer, da je treba znesek RDU razdeliti na dejanske zneske posameznega meseca. Tako bo tudi poračun nadomestil zaradi izplačila RDU, najbolj pravilen.

19.c člen

(posebnosti, ki se nanašajo na nadomestila)

(1) Vrste izplačil, ki so upoštevane v bruto osnovi za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z120) oziroma (Z124) in ki imajo vrednost 1 v stolpcu A1, so med izplačili ponovno izračunane in navedene na plačilni listi samo od normiranih ur rednega dela.

(2) V mesecu, ko se javnemu uslužbencu izplača delovna uspešnost za več mesecev skupaj, se pri osnovi za izračun nadomestila Z120 oziroma Z124 upošteva le delež delovne uspešnosti za ta mesec, izračunan na naslednji način:

       delež letne delovne uspešnosti = letna delovna uspešnost / 12,

       delež polletne delovne uspešnosti = polletna delovna uspešnost / 6,

       delež trimesečne delovne uspešnosti = trimesečna delovna uspešnost / 3.

(3) Vrednost vrste izplačila, ki se poračunava za preteklo obdobje (oznake vrst izplačil 900 in 901), se upošteva v osnovah za nadomestili Z120 in Z124 le v višini, ki ustreza konkretnemu mesecu.

Podatki istega delavca lahko ostanejo zapisani v več vrsticah. Če boste imeli potrebo po določenem združevanju, lahko podatke zapišete tudi v več ali manj vrstic kot jih generira program. V tem primeru boste vrstice ali dodali ali odvzeli, nikakor pa ne smete delati vmesnih seštevkov ali česa podobnega. Program bo ob povratnem uvozu podatkov prebral vse vnesene vrstice.

Uvoz dopolnjene XLS tabele izvedete v meniju 1.1.8.5 Branje dodatnih osnov RDU iz XLS datoteke. V prvi vrstici Ime datoteke s podatki preko gumba Prebrskaj poiščite in potrdite dopolnjeno tabelo, medtem ko so vse ostale nastavitve že pravilno izpolnjene. Program bo ob branju tabele bral le določene podatke in sicer Šifro delavca, Indeks DM (če je podatek enak 0, pomeni, da se bo uvoz zgodil na prvo delovno mesto) ter stolpce dodatnih osnov za mesece Januar – December 2021. Uvoz podatkov je omejen na največ šest mesecev naenkrat. Pomembno je, da pravilno določite »Začetni Mesec.Leto branja dodatnih osnov« in vrstice (7) – (12).

 

poracun_1185_js

Po uspešno opravljenem uvozu dodatnih osnov, uvoz sicer lahko tudi večkrat ponovite (bodite pozorni na parameter Pred prenosom brišem podatke dodatnih osnov), je na vrsti dejanski poračun nadomestil za vse delavce za obdobje Januar – December 2021. Pri poračunu se je treba zavedati dejstva, da imajo posamezni sektorji oziroma panožne pogodbe znotraj SPJS, različna določila glede osnov za nadomestila. Nekateri imajo vezano na tekoči mesec, drugi na predhodni mesec, tretji imajo celo kombinacije obeh. Dodatno je treba biti pozoren na osnove za Čakanje na delo in Višjo silo, kjer je šlo za osnove iz predhodnih treh mesecev…

Priprava obračuna

Ko opravite preračunavanje vseh plač za obdobje Januar – December 2021, morate preko menija 1.1.1 pripraviti obračune za aktivne delavce, kot je prikazano na spodnji sliki.

poracun_111_js

Sledi prenos pripravljenih poračunov v dejanski obračun. Pripravljene poračune najdete v meniju 1.1.5.3. Prenos posameznega poračuna v obračunske liste izvedete s pomočjo gumba »F6 Prenos v obračun«. Zaradi velikega števila poračunov, bo bolj smotrno prenašanje poračunov preko menija 1.1.5.4. Če imate med poračuni tudi osebe, ki niso več zaposlene pri vas, vklopite parameter »Dodaj obračunske liste za delavce, ki imajo poračun«.

poracun_7_js

Preneseni poračuni nadomestil bodo v meniju 1.2 izgledali takole

poracun_12_js

Izplačilo Poračuna nadomestil zaradi izplačila RDU mora biti ločen obračun. V meniju 1.3 Obračunavanje pod Mesec.Leto obračuna vpišite zadnji mesec obdobja na katerega se nanaša poračun nadomestil. V spodjem delu izklopite polje »BO01: Trgam kredite – obračun plač« ter na gumbu F4 Posebnosti:

  • v vrstico Formula za znesek vpišite B19+B279,
  • v vrstico Na koliko mesecev vpišite število mesecev poračuna nadomestil, načeloma 3 ali 6,
  • v vrstico Prištejem plačo, ki je ažurirana dne (01) vpišite datum ažuriranja zadnje izplačane plače,
  • v vrstici Če ni osnove za davek, potem… naj bo izbrana srednja opcija Davek računam po minimalni stopnji (16%).

Poročanje REK obrazca

MJU med svojimi »Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z nagrajevanjem RDU v javnem sektorju« v 45. odgovoru pravi:

»Če delodajalec redno delovno uspešnost izplača skupaj z izplačilom redne plače, v davčnem delu REK obrazca (vrsta dohodka 1001) o izplačilu poroča v skupnem znesku (skupaj s plačo), v poljih M, pa pravilno prikaže, na katero obdobje se posamezen del dohodka nanaša.

Če delodajalec redno delovno uspešnost izplača kot poračun plače, odda REK obrazec z navedbo vrste dohodka 1098 Izplačilo plač za daljše časovno obdobje.«

V našem primeru gre za ločeno izplačilo, zato oznako Rek obrazca ponastavite v meniju 5.6, zavihek 3. REK1 in sicer v vrstici Vrsta REK1 za izplačilo plač na vrednost 4 – Izplačilo plač za daljše časovno obdobje (poračun) (REK1 VD-1098). Nikakor ne pozabite na ponovno korekcijo tega parametra in sicer najbolje takoj po ažuriranju oziroma shranitvi poračuna.

Pri oddaji Rek obrazca  v meniju 1.5.2 v vrstico Obrazci za obdobje od vpišite vrednost 1.2021 in v do vpišite vrednost 12.2021 oziroma vrednost prvega in zadnjega meseca poračuna nadomestil.

poracun_9_js

Poročanje ISPAP

Po ustaljenem postopku ga oddate preko menija 1.6.F.

 

 

Izplačilo redne delovne uspešnosti 2021 (D010) - JS Priprava poračuna za zamenjavo plačnega razreda - SPJS