Ob vnosu moramo za vsako OS vnesti oz. zagotoviti kar nekaj podatkov zato je vnos razdeljen na več zavihkov.

Zavihek 1. Podatki OS

  • Šifra – inventarno številko, če imamo že vnaprej določeno, če ne pustimo ponujeno naslednjo prosto šifro.
  • Naziv osnovnega sredstva, Stršk. mesto, Lokacijo, Dobavitelja, Amort. sk. po kateri se bo obračunala amortizacija za osnovno sredstvo, Konto nabave osnovnega sredstva.
  • Podatke o fakturi osnovnega sredstva ter začetek uporabe.
  • Začetek amortizacije program sam ponudi prvega v naslednjem mescu od datuma začetka uporabe, po potrebi spremenimo.

osw_12_1

Zavihek 2. Knjiženje, ostali podatki

  • Datum knjiženja, Datum dokumenta in Dokument
  • Vrsta knjiženja izberemo vrsto iz šifranta
  • Nabavna vrednost
  • Odpisana vrednost – vnesemo samo v primeru, če želimo določeno OS že ob vnosu delno ali v celoti odpisati npr. OS do 500€
  • Odbitek od osnove – za vpisan znesek se zmanjša nabavna vrednost za obračun amortizacije

osw_12_2

Zavihek 3. Delitev po SM uporabimo, kadar bi želeli določeno amortizacijo za OS ob knjiženju v glavno knjigo razdelili na več stroškovnih mest.

1.1. Pregled, popravljanje OS 1.3. Dograditve, okrepitve, oslabitve