Ob vnosu moramo za vsako OS vnesti oz. zagotoviti kar nekaj podatkov zato je vnos razdeljen na več zavihkov.

Zavihek 1. Podatki OS

 • Šifra – inventarno številko, če imamo že vnaprej določeno, če ne pustimo ponujeno naslednjo prosto šifro.
 • Naziv osnovnega sredstva, Stroškovno mesto, Lokacijo, Dobavitelja, Amortizacijsko skupino po kateri se bo obračunala amortizacija za osnovno sredstvo, Konto nabave osnovnega sredstva.
 • Podatke o fakturi osnovnega sredstva ter začetek uporabe.
 • Začetek amortizacije program sam ponudi prvega v naslednjem mescu od datuma začetka uporabe, po potrebi spremenimo.
 • Vklopi ogled prilog, v povezavi z uporabo dokumentnega sistema Vasco

osw_12_1_2023

Dodajanje prilog na osnovno sredstvo.

Pri vnosu osnovnega sredstva lahko uporabimo dva načina.

 1. V primeru, da so prejeti račun za osnovno sredstvo vnesli v program KPFW, v polje Štev. prejete fakture vnesemo številko fakture iz KPFW in se bo račun za OS avtomatsko povezal na vnos OS.
 2. Uporabimo tipko Dodaj datoteko kjer izberemo datoteko PDF, ki jo želimo pripeti na vnos OS.

osw_12_1_2023_priloge

Zavihek 2. Knjiženje, ostali podatki

 • Datum knjiženja, Datum dokumenta in Dokument
 • Vrsta knjiženja izberemo vrsto iz šifranta
 • Nabavna vrednost
 • Odpisana vrednost – vnesemo samo v primeru, če želimo določeno OS že ob vnosu delno ali v celoti odpisati npr. OS do 500€
 • Odbitek od osnove – za vpisan znesek se zmanjša nabavna vrednost za obračun amortizacije

osw_12_2_2023

Zavihek 3. Delitev po SM uporabimo, kadar želimo amortizacijo za OS ob knjiženju v glavno knjigo razdelili na več stroškovnih mest.

1.1. Pregled, popravljanje OS 1.3. Dograditve, okrepitve, oslabitve