Ko knjižimo prejeti račun za osnovno sredstvo, lahko to osnovno sredstvo takoj zabeležimo v Vasco aplikacijo OSW. Med vnosom prejetega računa ko vnesemo podatke za DDV tipka F8 moramo imeti izbrano Knjigo DDV za osnovna sredstva, opredeljen davek in vnesen protikonto. Potem namesto, da shranimo knjižbe s tipko F9, pritisnemo kombinacijo tipk Alt + F2, prikaže se maska za vnos osnovnih sredstev. Pri tem vnosu lahko vnesemo zgolj osnovne podatke za osnovna sredstva, ne omogoča pa vseh posebnosti, ki jih omogoča aplikacija OSW.

GKW_meni11_knjizenje_PF_OS_1

Za vnos osnovnega sredstva v program OSW vnesemo:

  • Tip vnosa – Vnašamo lahko Novo Os ali dograditev (v tem primeru moramo izbrati OS tipka F1 na katerem želimo narediti dograditev).
  • Naziv osnovnega sredstva
  • Amortizacijsko skupino skupine morajo biti vnesene v OSW
  • Stroškovno mesto
  • Začetek uporabe program avtomatsko vpiše v to polje datum dokumenta
  • Začetek amortizacije program vpiše 1. v naslednjem mesecu od datuma začetka uporabe
  • Količina – vnese se količina OS
  • Cena brez davka – s tipko + lahko avtomatsko vpišemo neto znesek.
  • Vrednost brez davka
  • Lokacija

GKW_meni11_knjizenje_PF_OS_2

Ko je vse vneseno, s tipko F9 Shrani shranimo vnos.

Avtomatsko knjiženje DDV po plačani realizaciji