Za izračun letnega dopusta lahko nastavimo več formul z različnimi kriteriji. Splošno formulo za izračun dopusta določimo v parametrih (K.6.1., parameter 10) . Če ima določen zaposleni ali določeno delovno mesto poseben izračun letnega dopusta, se lahko določnemu zaposlenemu alii določenemu delovnemu mestu določi posebno formulo za izračun odločbe. Program bo najprej upošteval formulo določeno na zaposlenem, potem formulo določeno na delovnem mestu in kot zadnjo formulo izbrano v parametrih K.6.1., parameter 10.

V meniju K.6.1., na prvem zavihku 1.Parametri za dopust, se nahajajo še dodatni parametri za dopust.

 • Maksimalno in minimalno dovoljeno število dni dopusta.
 • Besedilo za odbitek dopusta za  preseženo kvoto dopusta in besedilo za dodatek do minimalnega števila dni dopusta.
 • Besedilo za odbitek deleža dopusta za zaposlitve, ki niso za celo leto.
 • Način izračuna dopusta, ali se uporablja delež za izračun in kakšna oblika deleža.
 • Obvezna poraba dopusta v tekočem letu, če 0, ob prehodu leta preostanek dopusta prenese v celoti in prikaže kot lanski dopust.

Pogoj za pravilen izračun dopusta je, da so vneseni sledeči podatki:

 • Osnova – v parametrih (meni K.6.1.) vnesen podatek št. dni osnove.
 • Na podatkih o družinskih članih na delavcu, morajo biti vneseni družinski člani in sorodstvo otrok
 • Pogoji dela – na delovnem mestu (meni K.1.2.) mora biti vnesen podatekDopust na pogoje.
 • Starost – pri delavcu mora biti vnesen datum rojstva.
 • Izobrazba – v šifrantu izobrazb (meni K.1.3.) mora biti vnesen podatek o št. dni dopusta. Na vnosu podatkov o delavcu, zavihek Izobrazba, mora biti izbrana Stopnja izobrazbe delavca.
 • Telesna okvara – na podatkih o delavcu, zavihek Zdravstveno stanje, mora biti vnesen podatek o telesni okvari.

Privzete formule lahko prenesete v parametrih (K.6.1., parameter 10), na gumbu Prenos iz interneta. Po prenosu, se nam formule dodajo na prvo prosto številko in ne povozijo obstoječih.

Če privzete formule zadostujejo pogojem kolektivne pogodbe in internim aktom podjetja, lahko nadaljujemo z vnosom podatkov na zaposlenih, delovnih mestih in posledično s pripravo Odločba o letnem dopustu, drugače se lahko lotimo popravkov na formulah.

V šifrantu formul, dostopnem v meniju K.6.1., parameter 10, najprej s klikom na F2 Nov vnos vnesemo naziv nove formule, npr . Osnovna formula po KP. Če popravljamo obstoječo formulo, kliknemo Ctrl – ENTER Popravi.

1

Nato s tipko F2 Nov vnos vnesemo postavke v formulo za izračun dopusta ali Enter popravi za popravljanje posamezne obstoječe postavke. Postavka vsebuje Naziv (izpiše se na odločbi o dopustu) , Formulo in nadaljevanje formule (če gre za daljšo formulo), Opomba (interna raba), Opomba za odločbo (izpiše se na odločbi o dopustu) in parameter Ne upoštevaj v maksimum dopusta kar pomeni, da se postavka izračuna, tudi če preseženo nastavljeno Maksimalno število dni dopusta. Na voljo so še polja za Tuje nazive postavk na izpisu odločbe o letnem dopustu (v primeru izpisov odločbe v tujih jezikih, se izpiše namesto Naziva postavke).

Nabor spremenljivk za formule je na gumbu Pomoč na posamezni postavki.

2

Primeri

Izračun delovne dobe

Primer formule KF02(5,9,1,0)+KF02(10,14,2,0)+KF02(15,19,3,0)+KF02(20,24,4,0)

Formula KF02 je sestavljena iz štirih oz. petih pogojev odvisno ali gre za zasebni sektor ali javni sektor.

Pogoji so številke znotraj oklepajev, v navodilih so označeni s črko P in zaporedno številko.

Če je formula vpisana KF02(5,9,1,0) vrednosti znotraj oklepajev imajo naslednji pomen

 • Vrednost 5 je pogoj P1, kar pomeni od let delovne dobe dalje,
 • Vrednost 9 je pogoj P2, kar pomeni do vključno let delovne dobe,
 • Vrednost 1 je pogoj P3, kar pomeni, da če je pri izračunu odločbe o dopustu delovna doba med pogojem P1 in P2, vrne program 1 dan dopusta,
 • Vrednost 0 je pogoj P4, kakšna delovna doba se upošteva pri izračunu, v primeru vrednosti 0 se upošteva skupna oz. celotna delovna doba.

Možnosti pogoji so našteti spodaj.

Delavcu, ki dopolni 50 let starosti

Formula KF03(50,100,5) je sestavljena iz treh pogojev

 • Vrednost 50 je pogoj P1 in predstavlja starost delavca od,
 • Vrednost 100 je pogoj P2 in predstavlja starost delavca do,
 • Vrednost 5 je pogoje P3, ki določuje dodatno število dni dopusta, ki ga delavec prejme če izpolni starost med pogojema P1 in P2

Delovni invalid nad 60%

Pri delovnem invalidu glede na procent telesne okvare je običajno pogoj za izračun dodatnih dni dopusta procent 60 ali več.

Formula IF(KE13>=60,5,0) je v tem primeru sestavljena z IF stavkom. KE13 predstavlja vrednost procenta delovnega invalida, ki je vnesena na posameznem delavcu.

Opis formule je, če je vrednost v polju KE13 večja ali enaka vrednosti 60, potem delavcu pripada dodatnih 5 dni dopusta, če je vrednost manjša od 60 delavcu ne pripada dodatni dopusta (vrednost 0).

Posebna nega otroka CSD ali nega invalidnega otroka

Delavec ki varuje in ima nego otroka s posebno nego CSD ali invalidnega otroka ima običajno dodatne dni dopusta.

Formula KE14*5+KE23*5, pomeni da če delavec ima enega otroka z enim ali drugim pogojem mu pripada 5 dodatnih dni dopusta.

 • KE14 je število otrok
 • *5 je število otrok krat 5, kar pomeni 5 dodanih dni dopusta.

 

Možne spremenljivke v formuli za izračun:

KE01 – delovna doba v podjetju v letih
KE02 – skupna delovna doba v podjetju v letih
KE03 – število otrok do dopolnjenega 15. leta starosti, ki imajo v polju Sorodstvo pri vnosu družinskih članov izbrano otrok.
KE04 – število dodatnih dni dopusta za delovno mesto delavca. Vrednost je določena v šifrantu delovnih mest.
KE05 – osnova (nastavljiva v parametrih programa)
KE06 – osnova 2(nastavljiva v parametrih programa)
KE07 – osnova 3(nastavljiva v parametrih programa)
KE08 – osnova 4(nastavljiva v parametrih programa)
KE09 – osnova 5(nastavljiva v parametrih programa)
KE10 – vrne število dni dopusta glede na stopnjo izobrazbe
KE11 – vrne vrednost različno od 0, če je delavec samohranilec
KE12 – vrne kategorijo invalidnosti za delavca (1=I.kategorija,.., 3=III.kategorija)
KE13 – vrne stopnjo telesne okvare v procentih
KE14 – vrne število invalidnih otrok, ki imajo v polju Sorodstvo pri vnosu družinskih članov izbrano invalidni otroci.
KE15 – spol; če je moški vrne 0, če je ženska vrne 1;
KE16 – vrne število dni dopusta glede na zahtevano stopnjo izobrazbe na delovnem mestu
KE17 – vrne maksimalno število dni dopusta
KE18 – vrne minimalno število dni dopusta
KE20 – vrne število (mesecev oz. dni) za delež dopusta
KE21 – vrne število odbitih dni dopusta zaradi deleža zaposlitve
KE22 – vrne hipotetičnih število dni dopusta (osnova, iz katere se izračuna delež dopusta) (koliko bi bilo dopusta, če bi bil delavec zaposlen celo leto)
KE23 – vrne število otrok s posebno nego – CSD, ki imajo v polju Sorodstvo pri vnosu družinskih članov izbrano Posebna nega otroka CSD.

Možne funkcije v formuli za izračun:

KF01(p1,p2) – število otrok starih med p1 in p2 let.
KF02(p1,p2,p3,p4,p5) – vrne p3, če je skupna delovna doba delavca med p1 in p2 let.

 • Če pogoj ni izpolnjen, funkcija vrne vrednost 0.
 • Če p4=0 je skupna delovna doba, če p4=1 velja samo za delovno dobo v podjetju.
 • Če p4=2 velja za delovno dobo v podjetju od zadnjega vstopa.
 • Če p5=0 (ali ni nastavljen) in ne gre za JS se pri izračunu upošteva delež MD.
 • Če p5=1 se pri izračunu NE upošteva delež MD.
 • Če p5=2 se pri izračunu upošteva delež MD (tudi za Javni Sektor).

KF03(p1,p2,p3) – vrne p3, če je starost delavca med p1 in p2 let. Če pogoj ni izpolnjen, funkcija vrne vrednost 0. Če so vrednosti p1, p2 in p3 nič, potem funkcija vrne starost delavca.

KF04(p1,p2) – vrne p2, če je stopnja izobrazbe delavca enaka p1.

KF05(p1,p2, p3, p4) – p1 = 0 -> pripadajoči dopust v letu p2

 • p1 = 1 -> preostanek dopusta v letu p2 (*)
 • p1 = 2 -> zapadli dopust v letu p2. Poleg podanega leta v parametru p2 lahko vrednost nastavimo tudi kot:
  • p2 = 0 -> rezultat za trenutno leto
  • p2 = 1 -> rezultat za preteklo leto.
  • (*)Če nastavimo parameter p1=1, potem lahko nastavimo tudi vrednost parametra p3:
  • p3 = 1 -> V preostanek dopusta je vštet le dopust do zadnjega dneva v mesecu zadnjega obračuna.
  • p3 = 2 -> V preostanek dopusta je vštet le dopust do zadnjega dneva v letu p2
  • p4 = 0 -> št.dni p1(pripadajoč, preostanek, zapadli) dopusta
  • p4 = 1 -> št. ur p1(pripadajoč, preostanek, zapadli) dopusta

KF06(p1) – število dodatnih dni dopusta za delovno mesto delavca.

 • p1=0 -> sestevek vrednosti dopusta na delovne pogoje + 1. in 2. nastavljivega polja
 • p1=1 -> vrednost 1. nastavljivega polja
 • p1=2 -> vrednost 2. nastavljivega polja

KF07(p1) – število družinskih članov

 • p1=0 -> vseh članov
 • p1=1 -> A1 otrok do 18. leta
 • p1=2 -> A2 otrok do 18. do 26. leta, ki nadaljuje šolanje
 • p1=3 -> A3 otrok starejši od 26. leta, vpisan na študij do 26. leta
 • p1=4 -> A4 otrok starejši od 18. leta, prijavljen pri službi za zaposlene
 • p1=5 -> A5 otrok, ki potrebuje posebno nego
 • p1=6 -> B za delo nezmožen otrok
 • p1=7 -> C zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti
 • p1=8 -> D Starši oz. posvojitelji zavezanca
 • p1=9 -> E Drug član kmetijskega gospodinjstva

KF08(p1) – vrne dodatno število dni dopusta, izbrano na delavcu

 • p1=1 -> dodatek k dopustu 1
 • p1=2 -> dodatek k dopustu 2
 • p1=3 -> dodatek k dopustu 3
 • p1=4 -> dodatek k dopustu 4
 • p1=5 -> dodatek k dopustu 5

KF09(p1,p2,p3,p4,p5) – vrne p5, če je starost delavca med p1(let), p2(mesecev) in p3(let), p4(mesecev). Če pogoj ni izpolnjen, funkcija vrne vrednost 0.

 

K.1.G. Pooblastila K.2. Izpisi