Program Materialno knjigovodstvo (MKW) je namenjen vodenju in spremljanju zalog materiala, ki ga porabljamo za namen trgovske, proizvodne ali gostinske dejavnosti (npr. popis porabe živil v obratih, kjer pripravljajo hrano).

S programom evidentiramo prevzeme materiala po nabavnih cenah in vodimo izdajo/porabo materiala ločeno po skladiščih, pri čemer lahko porabo izračunavamo po FIFO metodi, metodi povprečnih cen ali planskih cenah. Porabo lahko prav tako vodite po stroškovnih mestih in kontih.

Vnašate lahko naročila dobaviteljem, inventuro, vodite zadolžitev drobnega materiala (orodij ipd.) po delavcih, urejate šifrant materialov, skupine materialov, dobaviteljev, delavcev in skladišč.

Izpisujete si lahko različne analitike nabave in porabe, zalogo, ter kartico materiala. Program omogoča tudi prenos temeljnice v program Glavna knjiga.

Opcijsko je možen vklop dodatnega modula, ki omogoča izpis nabave materiala za potrebe poročanja na Ministrstvo za kmetijstvo (razpisi javnih naročil za dobavo materiala).

5.C.1. Čarodej za nastavitev tipa obračuna 1. Prevzemnice