Zapiranje računov v Glavni knjigi

Saldakonti se zapirajo izključno po polju Veza, katerega vnesemo pri knjiženju računa in knjiženju plačila. V primeru, da je plačilo manjše in ima vpisano vezo od računa, potem je tak račun delno zaprt. Na računih se veza ne sme ponoviti, na plačilih pa je lahko tudi večkrat, če gre za več plačil za en račun.

Če pri knjiženju saldakontov nismo vnašali veze, moramo knjižbe zapirati ročno. V meniju 2.1.1. program vpraša za konto, partnerja in do roka plačila, ki ga želimo zapirati. Na tipki Nastavi vrsto prikaza nastavimo katere postavke prikazuje meni, izbiramo lahko med delno odprtimi in odprtimi postavkami. Lahko vnesemo samo konto in program bo ponudil vse partnerje, ki imajo odprte knjižbe.

GKW_meni211

Program prikaže partnerje in število odprtih knjižb. Pritisnemo tipko ENTER ali dvakrat kliknemo partnerja in prikaže se kontna kartica tega partnerja s prikazom delnih ali odprtih postavk.

GKW_meni211_prikaz

Na pregledu kontne kartice zapiramo postavke preko polja Veza.

Primer zapiranja ene postavke

Kot je vidno na spodnjem primeru imamo knjiženi dve plačili brez veze. Postavimo se na plačilo, ki ga želimo zapreti in pritisnemo gumb F7 Popravi vezo v polje veza vnesemo vezo od računa, ki ga želimo zapreti (v našem primeru račun številka 1) in potrdimo. Če je bilo plačilo enako znesku računa, potem bo takšen račun zaprt, če ji bilo plačilo manjše, je takšen račun še vedno odprt oz. delno odprt, dokler ne bodo poknjižena vsa delna plačila na račun.

GKW_meni311_zapiranje_F7

Primer delnega oz. zapiranja po specifikaciji

Imamo eno plačilo za 2800€, ki zapira račun št. 1 in 2 v celoti in račun št. 3 delno v znesku 300€. Postavimo se na plačilo in pritisnemo tipko F6 Zapiranje po specifikaciji, odpre se okno v katerem s tipko + v stolpcu Zapiranje vnesemo zneske. Tipka + svetuje znesek računa oz. znesek, ki je še na voljo za zapreti. Lahko tudi ročno vnesemo zneske v stolpec Zapiranje. Ko imamo celotni znesek plačila razporejen po odprtih postavkah se tudi “semafor” obarva zeleno, drugače je rdeče barve, zapiranje potrdimo s tipko F9 Shrani.

GKW_meni311_zapiranje_F6

Zapiranje po specifikaciji se obarva zeleno na kontni kartici, knjižbe so normalno vidne kadar pregledujemo kontno kartico z vsemi knjižbami.

GKW_meni311_zapiranje_F6_prikaz

Ko končamo z zapiranjem, zapremo kontno kartico s tipko ESC in program ponovno vrne seznam odprtih postavk. Saldakonte lahko zapiramo tudi tako, da gremo direktno na kontno kartico v meniju 3.1.1.

Priprava opominov preko seznama odprtih postavk

Če želimo kateremu partnerju narediti opomin se postavimo na seznamu nanj in s tipko F2 Dodaj nastav. za opomine nastavimo kakšen opomin mu želimo narediti. Izbiramo lahko med naslednjimi možnostmi.

GKW_meni211_prikaz_opomini_vrsta

Na seznamu se partnerji, ki imajo dodano vrsto opomina označijo odebeljeno in v stolpcu Tip opomina je vidno kakšen opomin bomo pripravili za posameznega partnerja. S tipko F9 Naredi opomine se bodo opomini kreirali v meni 2.2.1. Vnos/Pregled opominov, kjer jih potem lahko tudi izpišemo.

GKW_meni211_prikaz_opomini

2.1. Zapiranje 2.1.2. Zapiranje nesaldakontnih kontov