Zapiranje računov v Glavni knjigi

Saldakonti se zapirajo izključno po polju Veza, katerega vnesemo pri knjiženju računa in knjiženju plačila. V primeru, da je plačilo manjše in ima vpisano vezo računa, potem je tak račun delno zaprt. Na računih se veza ne sme ponoviti, na plačilih je lahko večkrat, če gre za več plačil za en račun.

Če pri knjiženju saldakontov nismo vnašali veze, moramo knjižbe zapirati ročno. V meniju 2.1.1. program vpraša za konto, partnerja in do roka plačila, ki ga želimo zapirati. Za prikaz vseh odprtih postavk posameznega konta, vnesemo samo polje Konto in potrdimo z F9.

211

Program prikaže partnerje in število odprtih knjižb. Pritisnemo tipko ENTER ali dvakrat kliknemo partnerja in prikaže se kontna kartica partnerja.

2111

Primer zapiranja

Na spodnjem primeru imamo knjiženo plačilo brez vpisane Veze. Postavimo se na plačilo, ki ga želimo zapreti in pritisnemo gumb F7 Popravi vezo v polje Veza vnesemo vezo računa, ki ga želimo zapreti (v našem primeru račun številka 1576) in potrdimo. Če je plačilo enako znesku računa, potem bo takšen račun zaprt, če je bilo plačilo manjše, je takšen račun še vedno odprt oz. delno odprt, dokler ne bodo poknjižena vsa delna plačila na račun.

2112

 

Primer delnega oz. zapiranja po specifikaciji

Imamo plačilo za 2800 eur, ki zapira račun št. 3 in 4 v celoti in račun št. 5 delno v znesku 300€. Postavimo se na plačilo in pritisnemo tipko F6 Zapiranje po specifikaciji, odpre se okno v katerem s tipko + v stolpcu Zapiranje vnesemo zneske. Tipka + svetuje znesek računa oz. znesek, ki je še na voljo za zapiranje. Znesek zapiranja lahko vnesemo tudi ročno. Ko imamo celotni znesek plačila razporejen po odprtih postavkah se “semafor” obarva zeleno, drugače je rdeče barve, zapiranje potrdimo s tipko F9 Shrani.

2113

Knjižbe zapiranja po specifikaciji se obarvajo zeleno in so normalno vidne kadar pregledujemo kontno kartico z vsemi knjižbami.

2114

Ko končamo z zapiranjem posameznega partnerja, zapremo kontno kartico s tipko ESC in se vrnemo na seznam odprtih postavk. Saldakonte lahko zapiramo tudi tako, da gremo direktno na kontno kartico v meniju 3.1.1.

Priprava opominov preko seznama odprtih postavk

Če želimo partnerju narediti opomin, se na seznamu postavimo nanj in s tipko F2 Dodaj nastav. za opomine nastavimo kakšen opomin mu želimo pripraviti. Izbiramo lahko med naslednjimi možnostmi.

GKW_meni211_prikaz_opomini_vrsta

Na seznamu se partnerji, ki imajo dodano vrsto opomina označijo odebeljeno in v stolpcu Tip opomina dobijo oznako le-tega. S tipko F9 Naredi opomine se bodo opomini kreirali v meni 2.2.1. Vnos/Pregled opominov, kjer jih potem lahko tudi izpišemo ali pošljemo po elektronski pošti.

2116

2.1. Zapiranje 2.1.2. Zapiranje nesaldakontnih kontov