Izpis je zelo uporaben, kadar želimo imeti prikazane stroške/prihodke po stroškovnih mestih. Primer:

 

Konto Naziv konta Uprava Trgovina
400 Stroški materiala 200,000.00 25,000.00
401 Stroški pomožnega mat. 180,000.00 34,000.00
402 Stroški energije 60,000.00 23,000.00

V prvi stolpec vnesemo stroškovna mesta uprave. Pri naštevanju stroškovnih mest lahko uporabljamo znak + – in .. Primer: 100..199-150 pomeni vsa stroškovna mesta med 100 in 199 razen stroškovnega mesta 150. V drugi stolpec vnesemo stroškovna mesta trgovine npr. 200.

GKW_meni353_vnos_primer1

Če želimo izpis za vsa stroškovna mesta lahko pri vnosu stolpca vnesemo npr. 1..35 kar pomeni izpis za vsa stroškovna mesta in obkljukamo vsako SM v svoj stolpec. Tako ni potrebno za vsako stroškovno mesto nastavljati svojega stolpca. Če pa pustimo neobkljukano bo program izpisal seštevek knjižb za vsa stroškovna mesta.

Primer: (Spremljanje rasti stroškov po mesecih.)

  • stolpec 1: 1..35-20 od 1.1.2016 do 31.1.2016
  • stolpec 2: 1..35-20 od 1.2.2016 do 28.2.2016
  • stolpec 3: 1..35-20 datum pustimo prazen

GKW_meni353_vnos

Primer nastavitve postavke za Januar

GKW_meni353_vnos_postavka

3.5.2. Kumulativna kartica stroškovnega mesta 3.5.4. Delitev stroškov po SM(razdeljevanje med knjiženjem)