Izpis je zelo uporaben, kadar želimo imeti prikazane stroške/prihodke po stroškovnih mestih. Primer:

Konto Naziv konta Uprava Trgovina
400 Stroški materiala 200,000.00 25,000.00
401 Stroški pomožnega mat. 180,000.00 34,000.00
402 Stroški energije 60,000.00 23,000.00

V prvi stolpec vnesemo stroškovna mesta uprave. Pri naštevanju stroškovnih mest lahko uporabljamo znak + – in .. Primer: 100..199-150 pomeni vsa stroškovna mesta med 100 in 199 razen stroškovnega mesta 150. V drugi stolpec vnesemo stroškovna mesta trgovine npr. 200.

353

Če želimo izpis za vsa stroškovna mesta lahko pri vnosu stolpca vnesemo npr. 1..35 kar pomeni izpis za vsa stroškovna mesta in obkljukamo vsako SM v svoj stolpec. Tako ni potrebno za vsako stroškovno mesto nastavljati svojega stolpca. Če pa pustimo neobkljukano bo program izpisal seštevek knjižb za vsa stroškovna mesta.

Primer: (Spremljanje rasti stroškov po mesecih.)

  • stolpec 1: 1..35-20 od 1.1.2016 do 31.1.2016
  • stolpec 2: 1..35-20 od 1.2.2016 do 28.2.2016
  • stolpec 3: 1..35-20 datum pustimo prazen

GKW_meni353_vnos

Primer nastavitve postavke za Januar

GKW_meni353_vnos_postavka

3.5.2. Kumulativna kartica stroškovnega mesta 3.5.4. Delitev stroškov po SM(razdeljevanje med knjiženjem)