Število polj, ki jih je mogoče vnašati je odvisno od nastavitev programa in želja uporabnika. Z vsako stranko se pred uporabo programa dogovorimo o vnosnih poljih, saj ima vsako podjetje svoje prioritete in želje. Kljub temu je kar nekaj polj skupnih in nujnih in ta polja bomo opisali skozi celoten program.

faw_11_meni

 

Zavihek 1 – Prevzemnica

faw_11_zav1

 • Številka – sestavljena je iz zaporedne številke ter pike in letnice ki sta obvezen podatek.
 • Datum prevzemnice (na ta dan se na kartici artikla pojavi knjižba in ne sme biti starejši kot datum izdaje).
 • Dobavitelj – vnesemo šifro ali naziv dobavitelja. Če je ne vemo, pritisnemo F1 za skok v šifrant, kamor spotoma lahko vnesemo novega partnerja.
 • Rabat – za celo prevzemnico
 • Številka dobavnice – vnesemo številko dobavnice vašega dobavitelja
 • Datum dobavnice – vnesemo datum zgoraj omenjene dobavnice
 • -Številko računa – če računa še ni, pustite prazno , se lahko vnese kasneje.
 • Datum računa – je datum dobaviteljevega računa
 • Datum valute – valutacija računa. Lahko vpišete datum valutacije, če pa je valutacija označena s številom dni, lahko pritisnete F1, vpišete število dni in program bo sam izračunal datum
 • Tip prevzemnice – če je vklopljen, šifrant v katerega se lahko vnese različne tipe prevzemnic, npr Prevzem materiala, Prevzem izdelkov iz proizvodnje ipd.
 • Opomba – Poljubna opomba dolžine 30 znakov
 • Skladišče – če je vklopljeno je vnos obvezen, pritisk na F3 – prepiše to skladišče še na postavke v kolikor je vklopljen še vnos skladišča po postavkah. Če uporabljamo eno samo skladišče potem vnos skladišč na dokumente ni potreben in ga lahko izklopimo.
 • Denarna valuta in tečaj – se vnese samo, če vnašamo devizno prevzemnico. Za tolarsko prevzemnico vnos ni potreben.
 • Vrsta prevzemnice:
  • 0 – Artikli prejeti v lastno zalogo,
  • 1 – Artikli prejeti v konsignacijsko zalogo,
  • 2 – Odjavljeni artikli prodane konsginacijske zaloge, zapis v TK (prevzemnice tega tipa se knjižijo avtomatsko, ko poženemo odjavo konsignacijskega blaga)
 • Komercialist – Šifrant komercialistov, vnese se kdo je izvedel prevzem

 

 

Zavihek 2 – DDV

faw_11_zav2

 

 

Zavihek 3 – Odvisni stroški

faw_11_zav4

Se vnašajo odvisni stroški, ki se nanašajo na to prevzemnico in dvigajo nabavno vrednost prejetih artiklov. To so naprimer carina, stroški transporta, špedicijski stroški in podobno. Poznamo dva načina vnosa odvisnih stroškov.

-1 Enostavni vnos – Imamo šest polj za opis stroška in prav toliko tudi za znesek. Zneski se enostavno seštejejo in razdelijo proporcionalno na vse artikle v prevzemnici.

-2 Vnos računov za odvisne stroške – Imamo preglednico v katero vnašamo neomejeno računov za odvisne stroške.

 

 

Zavihek 4 – Seštevki

faw_11_zav3

Prikaže končne seštevke dokumenta.

 

 

Zavihek 5 – Odprta naročila

faw_11_zav5

Najdemo preglednico, v kateri se prikažejo artikli, ki smo jih naročili pri temu dobavitelju, pa jih še ni dobavil. Če hočemo to opcijo dobro izkoristiti, je potrebno dosledno vnašati naročila dobavitelju, ter jih potem na spodaj opisan način zapirati z prevzemnicami. Naročila, za katera smo se z dobaviteljem dogovorili, da jih ne bo v popolnosti realiziral pa je potrebno zapreti oz. stornirati v naročilih dobavitelja ali prevzemnici (gumb storno). Preden gremo na zavihek Odprta naročila vnesemo dobavitelja, da program ve katera odprta naročila je potrebno prikazati. Le ta se prikažejo takoj ob vstopu na zavihek. Artikli, ki smo jih prenesli iz preglednice naročenih v preglednico prejetih artiklov (iz zgornje tabele v spodnjo), v zgornji preglednici izginejo, vendar se spet pojavijo, če artikel v spodnji preglednici zbrišemo. Če prevzemnico med delom shranimo in jo nato popravljamo oz. dopolnjujemo, se spodaj zbrisani artikli ne pojavijo več med naročenimi.!

 • Storno – stornira postavko na naročilu
 • [F8] Filter – Omogočen nam je vnos filtra, če ne želimo, da so v preglednici prikazana vsa odprta naročila. Možne so omejitve od – do številke naročila, do datuma oziroma tedna predvidene dobave, skladišča na katero smo naročili blago ter komercialista, ki je blago naročil.
 • [CTRL F8] – sprazni filter Pritisk na ta gumb zbriše vse vnešene omejitve opisane v prejšnjem odstavku.
 • [F6] Prenesi vse – Prenese vse artikle iz preglednice naročil v preglednico prejetih artiklov.
 • [CTRL F7] Prenesi naročilo – Prenese vse artikle iz naročila v katerem je artikel, ki je trenutno aktiven v zgornji preglednici, iz preglednice naročil v preglednico prejetih artiklov.
 • [F3] Prenesi – Prenese samo artikel, ki je trenutno aktiven v zgornji preglednici iz preglednice naročil v preglednico prejetih artiklov.
 • Glede na nastavitev programa se med prenosom artiklov lahko za vsak artikel prikaže maska za vnos artikla na prevzemnico. Tako lahko sproti vnesemo podatke o nabavni in prodajni ceni artiklov. Če sprotni vnos ni nastavljen pa je potrebno preveriti ali je program svetoval pravilne cene (le te je dobil iz prejšnjih nabav) in jih po potrebi popraviti.

 

 

Zavihek 6 – Besedilo

faw_11_zav6

Dodatno besedilo na dokumentu lahko oblikujemo tudi tukaj podobno kot v ostalih programih za oblikovanje besedila, ta besedila pa lahko potem tudi shranimo in jih uporabimo v drugih dokumentih.

 

 

Vnos postavk

faw_11_postavka

 

 • [F1] Šifra artikla – Vnesemo šifro artikla, oziroma ga poiščemo v šifrantu.
 • Zadnja nabavna cena v EUR-  Polje desno zgoraj. Program poišče ceno v EUR iz zadnje nabave oziroma otvoritve, če ni nabave.
 • Količina – V to polje vnesemo količino prejetih artiklov.
 • Kol. nalepk – Če je vklopljeno vnesemo število nalepk, ki jih potrebujemo. Program že sam svetuje količino nalepk glede na vneseno pakiranje. Npr. Količina = 100, Pakiranje = 5, program svetuje 20 nalepk. Seveda pa lahko količino nalepk potem popravimo.
 • Cena – Vnesemo ceno iz dobavnice. Če je dobavnica devizna (na osnovnih podatkih smo vnesli tečaj in denarno valuto) vnesemo ceno v valuti. Če ima artikel kosovnico s pritiskom na tipko [F2] izračunamo lastno ceno izdelka (seštevek vrednosti iz kosovnice po ceni iz zadnje nabave)
 • Polje desno od cene – Prikaže neto ceno v valuti (od cene odštet rabat)
 • Zadnja nabavna cena v valuti – Program poišče ceno zadnje nabave v valuti, ki je vnesena na osnovnih podatkih.
 • Vrednost >se izračuna iz količine in cene. Le to lahko tudi pretipkamo. Potem velja vrednost in se cena izračuna nazaj. Osnova je modro obarvano polje (cena ali vrednost).

 

V primeru maloprodaje vnesemo tudi prodajno ceno:

faw_11_postavka_mp

 

 

Ko imamo vse prejete artikle vnesene, moram prevzemnico samo še shraniti. Pri tem lahko izberemo tudi tiskanje.

faw_11_noga

 

 

 

 

 

 

 

1. Prevzemnica 1.2-4 Popravljanje, Brisanje, Pregled