PROGRAMI, EKONOMSKE CENE in ZNIŽANJA TER PRAVILA OBČIN

V tem šifrantu vnesemo vzgoje programe katere izvajate v vrtcu, ekonomske cene teh programov in zneske prehrane na dan/mesec, ki je vključena v ekonomsko ceno programa. Iz šifranta storitev izberemo tiste storitve na katere želimo, da program obračuna vrednost programa in vseh pripadajočih znižanj – za dodatne popuste občin, poletne in bolniške rezervacije itd.

Na drugem zavihku tega menija pa lahko rečemo, da se nahaja najpomembnejšim del programa. Tu se namreč nahajajo pravila za vsak program in vsako občino. V kolikor so pravila v tem delu narobe nastavljena je posledično obračun za občino in starše iz te občine napačen.

V meniju 5.1.6.1 z gumbom “F2 Nov vnos” vnesete nov program katerega izvajate v vašem vrtcu. Potrebno je urediti podatke na dveh zavihkih kot sledi spodaj:

Prvi zavihek: 1 Podatki

 • Šifra” – program šifro določi sam
 • Naziv” – v to polje vpišete naziv programa. Ko boste vnašali ta podatek imejte v mislih, da se bo naziv programa izpisal tudi na računu/položnici za starša. Torej naj bo naziv vpisan tako, da bo jasen tudi staršu. Nekaj naših primerov najdete tudi na sliki spodaj.
 • Brez osnovnih storitev” – to kljukico postavite samo takrat, ko se otrokom, ki imajo določen ta program ne sme zaračunati oskrbnina niti odšteti dodatna znižanja. Občine pa za tak program ne krijejo za starša nič. Primer takega programa bi bil “Cicibanove urice” in podobni programi, ki niso del celodnevnih ali poldnevnih programov ter programi, ki so določeni na otrocih ki so že odšli iz vrtca.
 • V segmentu “Privzete storitve programa” izberemo iz šifranta vseh storitev storitve, ki so namenjene rednemu delu obračuna – torej oskrbninam. V tem delu morate izbrati čisto vse zahtevane storitve – ne glede na to če katera od obračunskih storitev v primeru vašega vrtca ni možna. Najlažje vam bo če v šifrantu storitev (meni 5.1.8) odprete devetnajst storitev od 1 do 19 – tako kot smo jih tudi mi na sliki spodaj. Te iste šifre storitev izberete na vseh programih – ne potrebujete odpreti novih storitev za drug program.

vrtec_5161_prvi-zavihek_slika1

 

Drugi zavihek: 2 Kriteriji in pravila občin

Na drugem zavihku za vsako občino odpremo pravila, ki veljajo za otroke iz te občine. Ker lahko občina pravila spremeni tudi večkrat letno se za vsako spremembo pravila naredi nov vnos.

vrtec_5161_drugi-zavihek_-slika1

Za vnos pravila občine so potrebni naslednji podatki pri čemur upoštevamo dodatna pojasnila navedena spodaj:

Svetujemo, da pravila občine začnete nastavljati v trenutku, ko so vam znana VSA dejstva, ki jih je občina sprejela. Za ta namen občine v Uradnem listu ali v svojih lokalnih javnih biltenih ter obvestilih, objavijo sklep iz katerega lahko razberete kakšna pravila in znižanja so sprejeli.

 • Regresor” – iz šifranta vseh regresorjev izberemo tistega za katerga želimo vnesti pravila
 • Datum veljavnosti” – od tega datuma naprej bo program upošteval vnesena pravila. Običajno je to datum, ki je naveden na sklepu občine kot datum od kdaj naprej se objavljena pravila in znižanja uporabljajo.
 • Cena programa starši” – v to polje vnesete ekonomsko ceno za program, ki velja za starša. Običajno je to ekonomska cena vašega vrtca za ta vzgojni program.
 • Cena programa občine” – znesek v tem polju predstavlja ekonomsko ceno, ki velja za občino. Nekatere občine ustanoviteljice svojim vrtcem krijejo višji znesek kot je ekonomska cena katero plačujejo starši.
 • Cena prehrane” – tu vnesemo vrednost prehrane na dan če ste za vaš vrtec objavili dnevno ceno prehrane. V kolikor ste objavili vrednost prehrane, ki velja za mesec potem tu vnesete mesečno vrednost prehrane in v polju nižje “Cena prehrane je za mesec” postavite kljukico.

Poletne rezervacije:

 • % plačila starša za rez.” – vnesemo procent, ki ga od ekonomske cene zmanjšane za stroške neporabljenih živil plača starš za dneve odsotnosti za katere je bila najavljena poletna rezervacija. Če občina ne nudi znižanja oskrbnine za poletne rezervacije potem v tem polju pustite 100.
 • Če občina v svojih pravilih in sklepih objavi znesek, ki ga plača starš za vsak dan ko je otrok na poletni rezervaciji potem v polju “% plačila starša za rez.pustimo 100. V polje “Znesek plačila starša za rez.” vnesemo znesek, ki ga plača starš za vsak dan rezervacije. V kolikor vneseni znesek predstavlja znesek za cel mesec potem postavite še kljukico v polju “Znesek za rezervacijo je za mesec“.

Zaprt vrtec:

 • % plačila starša za zap.” – vnesemo procent, ki ga od ekonomske cene zmanjšane za stroške neporabljenih živil plača starš za dneve ko je bil vrtec zaprt. Če občina ne nudi znižanja oskrbnine za čas zaprtega vrtca potem v tem polju pustite 100.
 • Če občina v svojih pravilih in sklepih objavi znesek, ki ga plača starš za vsak dan ko je vrtec zaprt potem v polju “% plačila starša za zap.pustimo 100. V polje “Znesek plačila starša za zap.” vnesemo znesek, ki ga plača starš za vsak dan zaprtega vrtca.

Bolniška rezervacije:

 • % plačila starša za bol.” – vnesemo procent, ki ga od ekonomske cene zmanjšane za stroške neporabljenih živil plača starš za dneve odsotnosti za katere je bila najavljena bolniška rezervacija. Če občina ne nudi znižanja oskrbnine za bolniške rezervacije potem v tem polju pustite 100.
 • Če občina v svojih pravilih in sklepih objavi znesek, ki ga plača starš za vsak dan ko je otrok na bolniški rezervaciji potem v polju “% plačila starša za bol.pustimo 100. V polje “Znesek plačila starša za bol.” vnesemo znesek, ki ga plača starš za vsak dan bolniške rezervacije. V kolikor vneseni znesek predstavlja znesek za cel mesec potem postavite še kljukico v polju “Znesek za bolniško je za mesec“.

 

 • Minimalno dni za bolniško” – to polje svetujemo, da pustite prazno. V praksi se je izkazalo, da omejitev na število dni ni ravno praktično saj se kontrola lahko izvaja znotraj enega meseca. Bolniška rezervacija pa se lahko vleče bistveno dlje časa.
 • Ne upoštevaj popusta pri odjavi prehrane” – če vklopite ta parameter potem program pri odjavi prehrane za čas odsotnosti ne bo upošteval dodatnega popusta občine (v primerih ko občina nudi dodatni popust)
 • Ne upoštevaj popusta pri subvencioniranih s strani MŠŠ” – vklo parametra pomeni, da bo program staršu zmanjšal oskrbnino za dodatno priznani popust s strani občine razen za otroke, ki imajo subvencijo s strani MŠŠ (torej popust ne bo priznan druge in naslednje otroke)
 • Upoštevaj popust pri soudeležbi starša” – parameter je neposredno povezan s prejšnjim parametrom (v kolikor prejšnji parameter nima kljukice jo ne tudi temu parametru ne morete postaviti). Vklop parametra pomeni, da kljub temu, da smo s prejšnjim parametrom izklopili dodatni popust drugemu in naslednjim otrokom ta parameter ponovno prizna dodatni popust vendar le drugemu otroku in to zgolj v delu katerega plača starš (drugemu otroku je priznana 70% subvencija MŠŠ, torej se bo priznal dodatni popust v deležu 30%, ki ga plača starš).
 • Upoštevaj popust pri programu v rez./bol.” – pri izračunu znižanja oskrbnine za čas poletne rezervacije ali bolniške rezervacije bo program  upošteval tudi dodatni popust občine v kolikor bo ta parameter imel kljukico
 • Ne upoštevaj odločbe pri odjavi prehrane” – nekatere občine nočejo, da se pri izračunu zmanjšanja oskrbnine zaradi odsotnosti upošteva procent iz odločbe o znižanju plačila vrtca, ki jo izda CSD. Pri takih občinah morate postaviti kljukico pri tem parametru.
 • Ne odštevaj prehrane pri rezervaciji” – občina je lahko v pravilu za znižanje oskrbnine za čas poletne rezervacije zapisala, da se oskrbnina zniža samo za določen procent, stroški neporabljenih živil za prehrano pa se za te dni ne odšteje. V teh primerih je potrebno postaviti kljukico pri temu parametru.
 • Ne odštevaj prehrane pri bolniški” – parameter je enak prejšnjemu, le da se ta nanaša na bolniško rezervacijo
 • Vračilo popusta za rez./bol.” – nekatere občine določijo pravilo za dodatni popust tako, da ga sicer priznajo razen za čas bolniške oziroma poletne rezervacije. Program pri obračunu oskrbnine bo v teh primerih najprej staršu priznal popust za celotni mesec (kot da rezervacije oziroma bolniške ni bilo). Kljukica na tem parametru pa bo občini vrnila del popusta, ki se nanaša na čas ko je bil otrok na poletni ali bolniški rezervaciji.
 • Ne upoštevaj zaprtega vrtca pri subvencioniranih s strani MŠŠ” – če občina staršem nudi znižanje za čas zaprtega vrtca potem ta kljukica znižanja ne prizna  otrokom, ki imajo subvencijo s strani MŠŠ (drugi in vsak naslednji otrok).
 • Upoštevaj zaprt vrtec pri soudeležbi staršev” – ta parameter je povezan s prejšnjim. V kolikor prejšnji nima kljukice tudi temu parametru ne morete postaviti kljukice. Parameter pa pomeni, da kljub temu, da smo s prejšnjim parametrom izklopili znižanje oskrbnine za čas zaprtega vrtca subvencioniranim s strni MŠŠ, bo vklop tega parameter vseeno popust priznal drugemu otroku vendar samo v delu katerega krije starš (v višini 30%).
 • Ne upoštevaj rezervacije pri subvencioniranih s strani MŠŠ” – če občina staršem nudi znižanje za čas poletne rezervacije potem ta kljukica znižanja ne prizna  otrokom, ki imajo subvencijo s strani MŠŠ (drugi in vsak naslednji otrok).
 • Upoštevaj rezervacijo pri soudeležbi staršev” – ta parameter je povezan s prejšnjim. V kolikor prejšnji nima kljukice tudi temu parametru ne morete postaviti kljukice. Parameter pa pomeni, da kljub temu, da smo s prejšnjim parametrom izklopili znižanje oskrbnine za čas poletne rezervacije subvencioniranim s strni MŠŠ, bo vklop tega parameter vseeno popust priznal drugemu otroku vendar samo v delu katerega krije starš (v višini 30%).
 • Ne upoštevaj bolniške pri subvencioniranih s strani MŠŠ” – če občina staršem nudi znižanje za čas bolniške rezervacije potem ta kljukica znižanja ne prizna  otrokom, ki imajo subvencijo s strani MŠŠ (drugi in vsak naslednji otrok).
 • Upoštevaj rezervacijo pri soudeležbi staršev” – ta parameter je povezan s prejšnjim. V kolikor prejšnji nima kljukice tudi temu parametru ne morete postaviti kljukice. Parameter pa pomeni, da kljub temu, da smo s prejšnjim parametrom izklopili znižanje oskrbnine za čas bolniške rezervacije subvencioniranim s strni MŠŠ, bo vklop tega parameter vseeno popust priznal drugemu otroku vendar samo v delu katerega krije starš (v višini 30%).
 • Upoštevaj strnjeno odsotnost pri subvencioniranih s strni MŠŠ” – Strnjeno odsotnost program avtomatsko ne prizna otrokom, ki so drugi tretji in naslednji otroci. V kolikor se parameter vklopi bo program strnjeno odsotnost vseeno priznal drugemu otroku vendar samo v delu katerega krije starš (v višini 30%).
 • Za subvencionirane s strani MŠŠ uporabi ceno za občino” – pravila občine so lahko definirana tudi tako, da se za starša v primeru, da je delno ali v celoti subvencioniran s strani MŠŠ pri izračunu upošteva cena, ki je vnesena v polju “Cena programa občina“. Če je ta občina tak primer morate tu postaviti kljukico.
 • Nominalni znesek za otroka s posebnimi potrebami” – če je vrtec s to občino sklenil dogovor, da bo občina krila strošek dodatne osebe v skupini zaradi otroka s posebnimi potrebami, ki izhaja iz te iste občine v nominalnem mesečnem znesku, potem tak znesek vpišemo v to polje. Pri izračunu za občino bo program dodal tudi ta znesek.

Pravila za delno subvencionirane skupine – zasebni vrtci:

 • Cena starši” – vnesemo ceno, ki velja za starše če bi imeli otroka vključenega v vrtec občine katera je dolžna delno subvencinirati ceno vrtca
 • Cena občine” – vnesemo ceno od katere se bo računala občini delna subvencija vrtca. Ta cena predstavlja ceno od katere bi občina krila delno subvencijo vrtcu v kolikor bi bil otrok vključen v javni vrtec te občine
 • Cena vrtca” – vnese se ekonomska cena vrtca, ki velja za starše, ki imajo vklučene otroke v vrtec
 • % subvencioniranja” – običajno 85%, lahko tudi drugače če je z občino drugačen dogovor
 • % subvencioniranja za bol. in rez” – vnesemo procent katerega krije občina v primeru, da je otrok na bolniški ali poletni rezervaciji. Če občina v primeru delne subvencije oziroma zasebnega vrtca takega znižanja ne prizna pustimo 100%
 • Če za občino v primeru zasebnega vrtca ne poročate odsotnosti potem postavite kljukico v polju “Ne odštevaj prehrane pri občini za navadno ods.“.

vrtec_5161_vnos-pravila-obcine_slika1

5.1.5 Regresorji 5.1.7 Klavzule