Inventuro vnašate, urejate, knjižite in izpisujete v meniju 3. Inventura.

3.1. Izpis inventurnih listov

Za pričetek dela z inventuro si najprej izpišemo inventurne liste v meniju 3.1. Izpis inventurnih listov.

Izpis lahko omejimo:

  • Od…do stroškovnega mesta,
  • Od…do lokacije,
  • ..do delavca,
  • Stanje na dan,
  • Prikaz količine: program bo poleg šifre in naziva inventarja izpisal še knjižno stanje količine,

Urejenost: izberemo urejenost po kateri želimo izpisati inventurne liste.

diw-8

3.2. Vnos inventurnega stanja

Ko nam popisovalci vrnejo inventurne liste, lahko vnesemo inventurno stanje. Pri vnosu stanja imamo dve možnosti:

  • Stanje vsakega inventarja posebej vnašamo v inventuro: V tem primeru v program vnašamo vsak inventar posebej. Pri veliki količini inventarja je to precej zamudna stvar, saj se nabira večina inventarja ujema s knjižno količino.
  • Program pri vsakem artiklu v inventuri ponudi knjižno stanje. Potem lahko vnašamo oz. popravljamo le spremembe. V tem primeru nas program vpraša za datum inventure in sam vnese inventar v seznam. Nato popravimo inventurno količino pri inventarju, kjer se knjižna in inventurna količina ne ujemata.

diw-9

3.3. Izpis inventurnih razlik

Po vnosu inventurnega stanja lahko izpišemo inventurne razlike. Izpišemo lahko samo za določeno stroškovno mesto ali pa za vsa stroškovna mesta. Izberemo lahko tudi to, da program izpiše samo tisti inventar, pri katerem se knjižna in inventurna količina ne ujemata.

diw-10

3.5. Knjiženje inventurnih razlik

Ko smo prepričani da je izpis inventurnih razlik pravilen, lahko naredimo knjiženje inventurnih razlik. Pred tem priporočamo, da naredite arhiv podatkov v meniju 8.A. Po knjiženju popravljanje inventure ni več mogoče. Pri knjiženje inventurnih razlik program poknjiži inventurni manjko oz. viške na kartice. Torej v bistvu naredi odpis oz. prejem določenega inventarja.

diw-11

3.6. Brisanje inventurnega stanja

Tu pobrišemo razne testne podatke, ali nepoknjižene inventure, če smo kadarkoli med letom že hoteli obračunati inventuro in je iz nekega razloga nismo in je tudi ne bomo. Ko je inventurna stanje pobrisano, imamo podatke pripravljene za nov nos inventure.

2. Izpisi Napoved