Letni plan se uporablja za izpis planiranih stroškov po SM, kontih,… Pri vnosu določimo leto in v primeru več nivojev stroškovnih mest izberemo nivo za katerega želimo vnesti plan.

GKW_meni44_vnos

Na gumbu Nastavitve določimo na katerih kontih želimo vnos letnega plana. Dodamo lahko tudi opcijo Sintetične konte avtomatsko seštevam, ob vnosu plana na analitične konte se bodo zneski na sintetičnih kontih avtomatsko seštevali.

GKW_meni44_vnos_nastavitve

V stolpcih imamo določena stroškovna mesta, v vrsticah so vidni konti. V primeru vklopljenega parametra, da se zneski seštevajo na sintetičnih kontih, vnašamo samo analitične konte. S tipko F6 Izvoz v excel izvozimo plan v excel datoteko, katero potem lahko izpolnimo in uvozimo nazaj v letni plan preko menija 4.4.3. Tipka F7 Briši pobriše celotni plan. Ko končamo z vnosom letnega plana, vnos shranimo s tipko F9 Potrdi.

GKW_meni44_vnos_plana

4.4. Letni plan 4.4.2. Izpis