3.A.1. Vnos plačil devizne fakture

Ob vstopu se najprej prikaže okno:

web_meni3a1

Vnesemo datum izvedbe plačila, banko (ki mora biti vnešena v šifrant partnerjev kot partner), vrsto plačila in valuto. Tečaj valute na datum plačila program vpiše sam. Neplačane račune lahko tudi omejimo, da so zajeti samo računi, ki zapadejo do določenega datuma oziroma računi določenega partnerja (prejemnik).

Nadaljujemo s potrditvijo F9 Potrdi.

web_meni3a1_2

Način vnosa plačil je enak kot na vnosu plačil domačih faktur (izberemo fakturo in vnesemo znesek plačila v valuti, lahko tudi s pomočjo tipke +). Po vnosu plačil pritisnemo tipko F2 Obr. VP 70. Odpre se okno s plačili, kjer lahko pripravimo datoteko za banko, tiskamo naloge za izvršitev nakazila v tujino (Obrazec 1450) ali obrazec 1450 prenesemo v bančni program.

web_meni3a1_3

S tipko Esc se vrnemo na vnos plačil, kjer s tipko F9 zaključimo plačevanje. V tem primeru se bodo plačila shranila in devizni računi označili, da so plačani.

3.A.2. Popravljanje plačil devizne fakture

Program vpraša za datum, banko in vrsto plačila, ki ga želimo popravljati. V primeru, da smo na ta dan plačevali večkrat, program vpraša še, katero plačilo želimo popravljati. Plačila popravljamo na enak način kot smo plačila vnašali.

3.A.4. Poročilo za BS

Program omogoča izpis poročila za Banko Slovenije. Vpišemo obdobje od do datuma, za katerega želimo izpisati poročilo in izberemo gumb za poročilo, ki ga potrebujemo.

3.A.5.Vnos plačil devizni predračuni

Tako okno za vnos kot sam postopek plačevanja deviznih predračunov sta enaka kot pri vnosu plačil deviznih prejetih faktur.

3.A.6. Popravljanje plačil devizni predračuni

Tudi tukaj je postopek enak kot pri popravljanju plačil deviznih prejetih faktur.

3.5. Devizni predračuni 3.B. Izpisi