Oblikovanje predlog za vpis

Predloge za tiskanje vpisnih dokumentov sestavite v programu Microsoft Word. Predlogo sestavite kot navaden dokument, le da na mestu, kjer je potrebno vstaviti podatke iz vpisnega lista, vnesete formulo iz spodnje preglednice. Te formule bo ob tiskanju program nadomestil s podatki iz vpisnega lista.

 

Formule za oblikovanje izpisov predlog WORD dokumentov

OPIS FORMULA
Naziv vrtca <#NAZIV_VRTCA>
Naslov vrtca <#NASLOV_VRTCA>
Poštna št. in naziv pošte vrtca <#POSTA_VRTCA>
PODATKI VLAGATELJA VPISA/ODLOČBE
Šifra valgatelja <#SIFRA_VLAGATELJA>
Ime in priimek vlagatelja <#IME_IN_PRIIMEK_VLAGATELJA>
Ime vlagatelja <#IME_VLAGATELJA>
Priimek vlagatelja <#PRIIMEK_VLAGATELJA>
Naslov za obveščanje * <#NASLOV_VLAGATELJA>
Poštna številka in naziv pošte za obvešč.* <#POSTA_VLAGATELJA>
Rojstni datum <#ROJSTVO_VLAGATELJA>
EMŠO <#EMSO_VLAGATELJA>
Davčna številka <#DAVCNA_VLAGATELJA>
Stalni naslov vlagatelja <#STA_NASLOV_VLAGATELJA>
Poštna št. in naziv pošte stalnega prebival. <#STA_POSTA_VLAGATELJA>
Država stalnega prebivališča <#STA_DRŽAVA_VLAGATELJA>
E-naslov vlagatelja <#ENASLOV_VLAGATELJA>
Telefon vlagatelja <#TELEFON_VLAGATELJA>
Mobilni telefon vlagatelja <#MOBILNIK_VLAGATELJA>
Službeni telefon vlagatelja <#SLU_TEL_VLAGATELJA>
*Formule za podatke označene z zvezdico pomenijo, da se na izpisu izpišejo podatki stalnega naslova razen če je vnesen začasni naslov in hkrati obkljukano »Začasni naslov za obveščanje«
PODATKI II. SKRBNIKA (ki ni vlagatelj)  
Šifra vlagatelja <#SIFRA_VLAGATELJA2>
Ime II. skrbnika <#IME_SKRBNIKA2>
Priimek II. skrbnika <#PRIIMEK_SKRBNIKA2>
Stalni naslov II. skrbnika <#NASLOV_SKRBNIKA2>
Pošta stalnega naslova II. skrbnika <#POSTA_SKRBNIKA2>
Država stalnega naslova II. skrbnika <#DRZAVA_SKRBNIKA2>
EMŠ II. skrbnika <#EMSO_SKRBNIKA2>
Davčna številka II. skrbnika <#DAVCNA_SKRBNIKA2>
E-naslov skrbnika <#ENASLOV_SKRBNIKA2>
Telefon skrbnika <#TELEFON_SKRBNIKA2>
Mobilni telefon skrbnika <#MOBILNIK_SKRBNIKA2>
Službeni telefon skrbnika <#SLU_TEL_SKRBNIKA2>
PODATKI OTROKA
Šifra otroka <#SIFRA_OTROKA>
Ime <#IME_OTROKA>
Priimek <#PRIIMEK_OTROKA>
Naslov <#NASLOV_OTROKA>
Poštna številka in naziv pošte <#POSTA_OTROKA>
Datum rojstva <#ROJSTVO_OTROKA>
EMŠO <#EMSO_OTROKA>
Davčna številka <#DAVCNA_OTROKA>
Šifra skupine v katero je sprejet otrok <#OTR_SIFRA_SKUPINE>
Naziv skupine v katero je otrok sprejet <#OTR_NAZIV_SKUPINE>
Šifra enote v katero je otrok sprejet <#OTR_SIFRA_ENOTE>
Naziv enote v katero je otrok sprejet <#OTR_NAZIV_ENOTE>
Datum vključitve – prihoda v vrtec <#OTR_DATUM_VKLJUCITVE>
PODATKI VPISNEGA LISTA
Zaporedna številka vpisa <#STEVILKA_VPISA>
Leto vpisa <#LETO_VPISA>
Datum prejetega vpisa <#DATUM_VPISA>
Datum tiska (točkovnika…) <#DATUM_TISK>
Datum odločbe (sprejemu/zavrnitvi) <#DATUM_ODLOCBE>
Šifra starostnega obdobja <#SIFRA_STAR_OBD>
Naziv starostnega obdobja <#NAZIV_STAR_OBD>
Šifra starostne skupine <#SIFRA_STAR_SKU>
Naziv starostne skupine <#NAZIV_STAR_SKU>
Številka delovodnika <#ST_DELOVODNIKA>
Datum delovodnika <#DATUM_DELOVODNIKA>
Datum želene vključitve <#DATUM_VKLJUCITVE>
Šifra programa <#SIFRA_PROGRAMA>
Naziv programa <#NAZIV_PROGRAMA>
Prva želena enota  – šifra <#ENOTA1>
Prva želena enota  – naziv <#ENOTA1_NAZIV>
Druga želena enota  – šifra <#ENOTA2>
Druga želena enota  – naziv <#ENOTA2_NAZIV>
Tretja želena enota  – šifra <#ENOTA3>
Tretja želena enota  – naziv <#ENOTA3_NAZIV>
Potrdilo centra za soc. delo (DA/NE) <#POTRDILO_CSD>
En starš (DA/NE) <#EN_STARS>
Število otrok v družini <#ST_OTROK>
Število otrok že vključenih v vrtec <#OTROK_V_VRTCU>
En starš študent <#STARS_STUDENT1>
Dva starša študenta <#STARS_STUDENT2>
Pomoč centra za soc. delo (DA/NE) <#POMOC_SS>
V družini težko zdravstveno stanje <#ZDRAV_STANJE>
Otrok vključen v drug vrtec <#DRUG_VRTEC>
Točkovni kriterij  1 – opis kriterija <#KRITERIJ1_OPIS>
Točkovni kriterij  1 – izračunane točke <#KRITERIJ1_TOCKE>
Točkovni kriterij  1 – vneseni podatek <#KRITERIJ1_VNOS>
. .
. .
. .
Točkovni kriterij 30 – opis kriterija <#KRITERIJ30_OPIS>
Točkovni kriterij 30 – izračunane točke <#KRITERIJ30_TOCKE>
Točkovni kriterij 30 – vneseni podatek <#KRITERIJ30_VNOS>
Skupne točke <#TOCKE>
Zaporedna št. na prednostni listi <#PREDNOST>
Opombe na otroku ali vpisnem listu <#OTR_OPOMBE>
Opombe na otroku za izpis ali vpisnem listu <#OTR_OPOMBE_IZP>
PODATKI NOVEGA ŠOLSKEGA LETA – IZ KREIRANJE ODDELKOV
Šifra nove skupine <#NOVA_SIFRA_SKUPINE>
Naziv nove skupine <#NOV_NAZIV_SKUPINE>
Šifra nove enote <#NOVA_SIFRA_ENOTE>
Naziv nove enote <#NOV_NAZIV_ENOTE>
Datum vključitve, dejanskega prihoda <#NOV_DATUM_VKLJUCITVE>
Datum izpisa, dejanski datum odhoda <#NOV_DATUM_IZPISA>
Šifra novega vzgojitelja <#NOVA_SIFRA_VZGOJITELJA>
Priimek in ime novega vzgojitelja <#NOV_PRIIMEK_IN_IME_VZGOJITELJA>
Šifra novega pomočnika <#NOVA_SIFRA_POMOCNIKA>
Priimek in ime novega pomočnika <#NOV_PRIIMEK_IN_IME_POMOCNIKA>

 

E-RAČUNI v programu VRTEC - postopek od vklopa do pošiljanja Dokumentni sistem