Po vnosu šifrantov v meniju 4. Šifranti lahko pričnete z vnosom dogodkov kot so prejem, odpis, prenos med SM in delavci. To napravite v meniju Knjiženje 1.1.  V tem istem meniju lahko tudi popravljate, brišete ter pregledujete kartice inventarja.

Na ekranu se nam prikaže razpredelnica z vsemi knjižbami. Knjižbe so različno obarvane in sicer:

 • zeleno: prejem drobnega inventarja,
 • rdeče: odpis drobnega inventarja,
 • oranžno: prenos drobnega inventarja iz enega SM oz. delavca na drugo SM oz. delavca.

Z gumbom »F8 filter« lahko filtriramo knjižbe, tako da prikažemo samo knjižbe od…do določenega datuma. Rdeče polje okrog gumba »F8 filter« pomeni, da imamo filter vklopljen in nam služi kot opozorilo, da na ekranu ne vidimo vseh knjižb. Filter izklopimo z gumbom »CTRL F8«.

Knjižbe na preglednici lahko tudi urejamo. V zgornjem delu ekrana imamo dva gumba za urejenost po datumu oz. po inventarju. Knjižbe lahko uredimo tudi tako, da kliknemo na ime stolpca v preglednici.

diw-6

Kratek opis gumbov iz spodnjega dela ekrana:

 • F1 prejem: Knjiženje prejema inventarja.
 • F2 odpis: Knjiženje odpisa inventarja.
 • F3 prenos med SM, delavci: Prenos DI med SM oz. delavci.
 • ENTER popravi: Popravljanje knjižbe. Popravljamo lahko samo prejem inventarja.
 • F7 briši: Brisanje knjižbe.
 • F6 seštevek po dokumentih: Program sešteje vrednosti po dokumentih.
 • F5 kartica inventarja: Bližnjica do pregleda stanja inventarja.
 • Izpis knjižb: Izpis razpredelnice knjižb na tiskalnik ali izvoz v Excel datoteko.
 • Iskanje: pomoč pri iskanju inventarja.
 • ESC izhod: izhod iz knjiženja.

 

Prejem in odpis drobnega inventarja

S tipkama F1 prejem ter F2 odpis vnesete nov dogodek. Ko knjižimo prejem oz. odpis inventarja, vnašamo:

 • Inventar: Vnesemo šifro inventarja.
 • Datum dokumenta: Vpišemo datum, ko smo inventar prejeli oz. ga odpisali.
 • Številka dokumenta: Tu vpišemo številko dokumenta npr. številko računa.
 • Delavec: Tu vpišemo delavca, ki je zadolžen za inventar.
 • Stroškovno mesto: Vnesemo stroškovno mesto, na katerem se inventar nahaja.
 • Lokacija: vnesemo lokacijo inventarja.
 • Dobavitelj: Vnesemo dobavitelja, pri katerem smo inventar kupili.
 • Količina: Vnesemo količino inventarja, ki smo ga prejeli.
 • Cena: vnesemo ceno inventarja na eno enoto. Po vnosu cene nam program avtomatsko izračuna skupno vrednost inventarja. Pri odpisu nam program avtomatsko izračuna povprečno ceno.
 • Vrednost: Če ne vnesemo cene, potem vnesemo skupno vrednost inventarja in program nam avtomatsko izračuna ceno na eno enoto. Pri odpisu vrednosti ne vnašamo, ampak jo program izračuna avtomatsko.

Številni uporabniki (šole, vrtci…) opravljajo obdavčljivo in neobdavčljivo dejavnost. V tem primeru je nabavna vrednost inventarja znesek brez DDV-ja in sorazmerni delež DDV-ja z neobdavčljivo dejavnostjo. Zato pri knjiženju prejema kliknemo gumb »Nastavitve DDV« ter nastavimo »Stopnjo DDV [%]« (npr. 22%) ter »Procent neobdavčene dejavnosti« (npr. 90%). V tem primeru nam potem program prikaže ceno brez in z DDV.

V spodnjem delu zaslona lahko spremljamo količinsko in vrednostno inventar v uporabi.

diw-8

4.6. Lokacije 2. Izpisi