Postopek obračuna amortizacije

Obračun amortizacije se lahko izvaja mesečno ali letno. Pred pričetkom amortizacije je priporočljivo v meniju 4.3 narediti izpis Register OS z vrednostmi po kontih in sicer na zadnji dan meseca oziroma leta za katerega boste delali obračun, da preverite ali se stanje OS ujema s stanjem v glavni knjigi.

V meniju 2.1 naredimo Obračun amortizacije za izbrano leto in mesece. V primeru, da smo med letom že obračunali amortizacijo za nekaj mesecev, lahko sedaj naredimo obračun amortizacije še za manjkajoče mesece ali pa v meniju 5.3.1 izvedemo ukaz Uničevanje že obračunane amortizacije ter nato naredimo končni Obračun amortizacije za celo leto. Ker se v praksi dogaja, da delamo vnose osnovnih sredstev tudi za nazaj, je bolj priporočljiva zadnja opcija.

Izpis amortizacije po kontih v meniju 2.3 potrebujemo za knjiženje AM v glavno knjigo. Izpis amortizacije po amortizacijskih skupinah v meniju 2.2 in Izpis amortizacije po OS v meniju 2.6 pa potrebujemo za potrebe davčnih in revizijskih kontrol.

Za samostojne podjetnike se priporoča tudi izpis obrazcev v menijih 2.8 Obračun vrednosti amortizacije, 2.9 Popisni list OS in 2.A Pregled stanja OS.

Pozor! Vse omenjene izpise amortizacije in obrazce je potrebno narediti pred knjiženjem amortizacije na kartice, ker po knjiženju amortizacije na kartice OS (ukaz 2.C) to ni več možno.

Pri vseh naštetih izpisih je za pričakovan rezultat treba paziti na dva podatka:

  • Pri izbiri »Katera OS upoštevam« izberemo opcijo »Vsa osnovna sredstva«
  • Pri izbiri »Katera odpisana OS upoštevam« je izbira odvisna od tega kako bomo delali Izpis odtujenih OS in pripadajoče amortizacije. Izberemo opcijo »Ne upoštevam odpisanih OS« ali pa opcijo »Upoštevam odpisana OS v tekočem letu.

V primeru, da imamo tudi Odpise osnovnih sredstev, te vnašamo preko menija 1.8 Odtujitev OS, kjer za vsako inventarno številko vnesemo datum, dokument in vrsto knjiženja za odtujitev. Pogoj za vnos odtujitev je obračunana amortizacija najmanj do meseca odtujitve. Izpis odtujenih OS se nahaja v meniju 4.7, kjer lahko dobite tudi informacijo o znesku amortizacije odpisanih OS.

Za potrebe Knjiženja amortizacije v glavno knjigo lahko uporabimo meni 2.B Finančna temeljnica. Pred tem vnesemo konte za temeljnico v meniju 3.1 Amortizacijske skupine na zavihku 2. Konti za temeljnico. Za odpisane OS je na voljo temeljnica v meniju 4.7.4.

Na koncu ostane še ukaz 2.C kjer naredimo Knjiženje amortizacije na kartice OS. Program izvršitev ukaza dovoli šele, ko je obračun amortizacije narejen za celotno leto. Po tem ukazu izpisi v meniju 2. Amortizacija niso več možni.

V primeru, da ste se pri vnosu odpisov ali pri knjiženju amortizacije na kartice prenaglili ali je prišlo zaradi drugih razlogov do napake, sta na voljo menija 5.3.3 Vrnitev odpisanega OS v uporabo ter 5.3.2 Brisanje poknjižene amortizacije.

Program omogoča obračun amortizacije tudi po Mednarodnih računovodskih standardih (MRS). Zadeva se vklopi v meniju 5.1 Parametri na strani 4. Amortizacija, 10. parameter, Obračun po MRS.

Seveda ne pozabite na končno kontrolo Nabavne, Odpisane ter Sedanje vrednosti osnovnih sredstev z glavno knjigo. To je identičen postopek kot je opisan na začetku sestavka, le da se enkrat dela kontrola pred pričetkom amortizacije, drugič pa po zaključenem knjiženju finančne temeljnice v glavno knjigo ter knjiženju amortizacije na kartice OS. S to kontrolo se izognete napakam v bilanci.

Osnovna sredstva (Osw) 1. Osnovna sredstva