Denarni tok

Izpis denarnega toka je možen glede na že vnesene knjižbe, za pregled in izpis je potrebno najprej nastaviti nekaj parametrov. Nastavitve za denarni tok se nastavijo s prevzemom privzetega kontnega plana. Če pa imamo glavno knjigo, ker nastavitev še ni za vklop denarnega toka uporabite čarodeja v meniju 6.7.J.1.

Lahko se nastavitve za denarni tok nastavijo ročno.  V meniju 7.1.Parametri na zavihku 7. Šifranti vnesemo v 1. Polje 01 naziv Denarni tok in izberemo tip Šifrant.

GKW_denarni_tok_1

Nato na zavihku 9. Denarni tok in v parametru št.1 izberemo Polje 01, v parametru št.2 izberemo Na denarnem toku se vnašajo konti – ni zapisa na knjižbi, ter v parameter 3. vnesemo konte TRR-ja, če je več kontov za TRR, jih naštejemo in ločimo z vejico. Začetno stanje denarnega toka bo prikazano glede na stanje TRR-ja.

GKW_denarni_tok_2

Ko vnesemo zgornje nastavitve jih s tipko F9 shranimo.

V meniju 5.G.1. se odpre nov šifrant, katerega je potrebno vnesti glede na vrste denarnega toka. V spodnji sliki je primer takšnega šifranta. V primeru ročne nastavitve je potrebno šifrant vnesti ročno.

GKW_denarni_tok_3_5G1

Ob vnosu šifre v šifrant se morajo nastaviti tudi konti za prilive in odlive, iz katerih se denarni tok kreira. Vnos kontov je obvezen saj je le tako mogoče izpisati denarni tok. Da ni potrebno vpisati vseh kontov ročno, si lahko pomagamo s tipko F1, kjer pokljukamo konte na katere knjižimo bančne izpiske in potrdimo.

GKW_denarni_tok_4_5G1_postavka

V meniju 5.4. šifrant Simbolov je potrebno na simbolu TTR-ja označiti v polju Upoštevam na izpisu denarnega toka eno izmed opcij kako se knjižbe iz tega simbola upoštevajo pri izpisu denarnega toka. Izberemo lahko, da se knjižbe na določenem simbolu upoštevajo pri izpisu dejanskega ali predvidenega denarnega toka ali pri obeh.

GKW_denarni_tok_5_54

Izpis dejanskega in predvidenega denarnega toka dobimo v meniju 3.B.

Pri izpisu planiranega denarnega toka program upošteva neplačane račune glede na datum roka plačila vnesenega na postavki oz. knjižbi dokumenta. Pri pregledu predvidenega denarnega toka lahko upoštevamo tudi ročne vnose predvidenih odlivov ali prilivov, ki dejansko še niso poknjiženi. Ročne vnose naredimo v meniju 1.C.1. Ročni vnos denarnega toka.

Posebna ureditev VEM-OOS (mini VEM) Plače