Pri stroškovnih mestih vnašamo naslednje podatke:

  •  Šifra: Vnašamo šifro med 1 in 99999999,
  • Naziv stroškovnega mesta: Vnašamo polje dolžine 40 znakov.
3. Šifranti 3.2. Stroškovna mesta 2