Priprava obračunskih listov

Pred vnosom obračunskih listov se odpre naslednje okno v katerem določimo vrstni red prikaza obračunskih listov in za katere delavce naj jih program pripravi. V polju Urejenost vnosa obračunskih listov izberemo vrstni red.

V polju Priprava za katere delavce izberemo katere delavce program pripravi na seznamu obračunskih listov.

 • Za delavce, ki dobivajo plačo (Obdobje) pripravili se bodo obračunski listi za delavce, ki imajo kljukico Dobiva plačo in datum vstopa pred ali v mesecu obračuna, ki smo ga vnesli v pripravo obračuna meni 1.3.
 • Za delavce, ki dobivajo plačo (Vse) pripravili se bodo obračunski listi za vse delavce, ki imajo kljukico Dobiva plačo.
 • Za vse delavce.
 • Za delavce ki ne dobivajo plače.

V polju Za katere delavce (Vrsta obračuna) običajno je tu izbrana opcija Za delavce za VSE vrste obračuna. Lahko pa se pri delavcih v meniju 2.1. Vnos in popravljanje delavcev na posameznega delavca na zavihek 3.Ostalo  vnese tudi vrsta obračuna in v tem primeru bi lahko tu še dodatno filtrirali izbor priprave obračunskih listov.

place_12_priprava_2023

Vnos obračuna

Na seznamu pripravljenih obračunov s tipko Enter odpremo vnos obračunskega lista na izbranem delavcu.

V odprtem oknu se v zgornji vrstici vidi priimek in ime delavca ter morebitne statusne posebnosti. V naslednji vrstici so vidni stolpci VP, Naziv VP, Ure, Procent, Dnevi, Koef., Bruto, Neto, Obdobje, Od datuma ter Do datuma. Ko smo na stolpcu VP s tipko F1 odpremo šifrant VP-jev, kjer izberemo VP, ki ga želimo dodati na obračunski list, s tipko Enter se premaknemo na polje, ki ga VP omogoča za vnos in vnesemo ure, procent, bruto,… VP-je lahko iščemo tudi tako, da vpišemo v polje VP npr. »bolez« in pritisnemo Enter, prikazal se nam bo seznam VP-jev, ki vsebujejo v nazivu besedno zvezo “bolez”.

place_12_vnos_2023

Ko vnesemo VP-je lahko s tipko F2 Obračunaj plačo, obračunamo plačo. Izračunajo se vmesni seštevki in pred nastavljeni krediti , odtegljaji, bonitete,… Izračunan obračunski list lahko še vedno popravljamo in ponovno obračunamo. Pri vnosu obračunskega lista imamo spodaj navedene tipke, ki jih lahko uporabljamo. S tipko F3 Podatki delavca lahko hitro dostopamo do obračunskih podatkov delavca in jih tudi po potrebi spreminjamo. Ko končamo z vnosom obračuna ga shranimo s tipko F9 Shranitev in nadaljujemo z vnosom naslednjega delavca. Na vnosu obračunskega lista imamo spodaj na voljo tipko F5 Izpis obrač. lista in tipko Ctrl+F5 Izpis iREK (testni izpis za posameznega delavca).

place_12_vnos1_2023

Šifrant VP (Vrst plačil) je sestavljen iz vrst plačil ki so razdeljene po naslednjih sklopih:

 • od 1 do 99 uporabljamo za redno delo, dodatke, stimulacije, poračune,… seštevek  je na VP100 BRUTO – REDNO DELO
 • od 101 do 149 zajemajo vrste izplačil za nadure in so sešteti na VP150 BRUTO – NADURE
 • od 151 do 199 zajemajo bolniške v breme podjetja in so sešteti na VP200 SKUPAJ NADOMESTILA V BREME DO
 • od 201 do 249 zajemajo bolniške, ki se refundirajo, darovanje krvi in ostale refundacije in so sešteti na VP250 SKUPAJ REFUNDACIJE
 • od 251 do 299 se uporabljamo za ostale vrste dohodkov, kot so regres, dohodki nad uredbo, bonitete, razlike do minimalne osnove
 • na VP300 se nahaja SKUPAJ BRUTO v katerem so sešteti predhodni VP-ji
 • od 301 do 306 prikazujejo podatke skupaj prispevke delavce, osnovo za davek, davek in neto izplačilo pred odtegljaji in dodatki
 • od 310 do 349 uporabljamo za izplačila jubilejnih nagrad in odpravnin do uredbe (izplačila v netu brez prispevkov in dohodnine), sešteti so na VP350 SKUPAJ SKLAD
 • od 351 do 399 uporabljamo za izplačilo neto dodatkov kot so prehrana in prevoz, sešteti so na VP400 SKUPAJ DODATKI
 • od 401 do 499 uporabljamo za neto odtegljaje in so sešteti na VP500 ODTEGLJAJI SKUPAJ
 • VP510 OD ZA IZPLAČILO prikazuje koliko bo delavec dobil izplačila na OSR.

 

V šifrantu je od stolpca Vnos U do stolpca N (spodnja slika) označeno kjer se vidi pri katerem VP-ju je nastavljen vnos in kateri VP-ji se izračunavajo avtomatsko. Če ima VP v katerem od stolpcev prikazano oznako D potem se takšen VP vnaša na obračunski list.

V šifrantu se določeni VP-ji pojavijo tudi večkrat. Običajno gre pri takšnih VP-jih za možnost različnega vnosa ali avtomatskega izračuna. Npr. VP1 in VP2 Redno delo. VP1 se vnese ročno v urah, medtem ko se VP2 avtomatsko izračuna, če smo pri obračunavanju (meni 1.3.) določili, da želimo avtomatski izračun rednega dela. Pri VP1 je  nastavljen pri vnosu ur pri VP2 pa ni nikjer nastavljen D.

 • Vnos U – vnos ur
 • P – vnos procentov
 • T – vnos točk ali dni
 • DM – vnos delovnega mesta**
 • VF – vnos vira financiranja**
 • SM – vnos stroškovnih mest*
 • Ob. – vnos obdobja
 • B – vnos bruto
 • N – vnos neto

POZOR – nastavitve vnosa so nastavljene v naprej in če se jih spreminja VP-ji ne bodo delovali tako kot morajo. Za spreminjanje načina vnosa pokličite v podjetje.*

*Samo pri polni verziji plač.

**DM in VF sta podatka, ki se uporabljata v sistemu plač za javni sektor.

place_12_vp

 

1.3. Obračunavanje (priprava) 1.3. Obračunavanje