3.6. Vnos plačil

Ob vstopu v meni se najprej prikaže okno:

web_meni36

Vnesemo datum izvedbe plačila in vrsto plačila. Neplačane račune lahko tudi omejimo, da so zajeti samo računi, ki zapadejo do določenega datuma oziroma računi določenega partnerja (prejemnik).

Nadaljujemo s potrditvijo F9 Potrdi.

web_meni36_seznam

Odpre se okno za vnos plačil, kjer so prikazani neplačani računi. Račune, ki jih želimo plačati označimo tako, da jim v stolpec Plačilo (točka 1) vnesemo znesek plačila. Za hitrejši vnos zneskov plačil si lahko pomagamo s tipko + na tipkovnici. Postavimo se na račun, ki ga želimo plačati in ob pritisku na tipko + bo program vpisal znesek za plačilo (celoten neplačan del računa). Lahko pa za plačilo označimo vse fakture na ekranu in sicer s klikom na gumb Plačaj vse, oziroma ravno obratno, s klikom na Vsi neplačani pobrišemo zneske za plačilo pri vseh fakturah na seznamu.

V primeru, da je seznam neplačanih faktur obsežen, lahko s pomočjo gumba F1 Išči določeno fakturo poiščemo po interni ali dobaviteljevi številki.

Funkcija Zbirni nalog se uporablja v primeru, ko želimo različna plačila istega dobavitelja združiti, zato da so stroški provizije pri banki manjši. Program vpraša, nad koliko virmanov za posameznega dobavitelja naj naredi zbirni virman. Na ekranu prikaže seznam vseh dobaviteljev, za katere smo predhodno označili več računov za plačilo. Za partnerje, pri katerih v stolpcu Zbirni označimo s kljukico bo program izdelal zbirni virman.

Za vsak zbirni virman lahko izpišemo tudi specifikacijo (gumb Izpiši vse/eno specifikacijo), da bo dobavitelj vedel, katere račune smo plačali. Obliko specifikacije lahko nastavimo v parametrih programa v meniju 8.P.3. zavihek 3. Parametri za plačilni nalog.

Ko smo označili fakture, ki jih želimo plačati, z gumbom Pripravi za banko/UJP (točka 2) pripravimo datoteko s plačilnimi nalogi. Program bo na mesto, ki ga bomo izbrali pripravil xml datoteko, ki jo nato uvozimo v spletno banko (Proklik, Abanet, Link,…). Pri pripravi datoteke lahko izbiramo še med posameznimi ali množičnimi plačili, tiskamo prilogo k datoteki ali datoteko pošljemo po elektronski pošti.

web_meni36_tkdis

Plačevanje zapustimo s tipko F9 Potrdi (točka 3) in potrdimo z Da. Samo v tem primeru se bodo vnesena plačila tudi shranila in računi označili da so plačani.

3.7. Popravljanje plačil

Program vpraša za datum in vrsto plačila, ki ga želimo popravljati. V primeru, da smo na ta dan plačevali večkrat, program vpraša še, katero plačilo želimo popravljati. Plačila popravljamo na enak način kot smo plačila vnašali.

3.8. Vnos plačil predračuni in 3.9. Popravljanje plačil predračunov

Omenjena menija imata enak postopek plačevanja kot je pri računih.

3.3. Predračuni 3.4. Devizne fakture