Računovodski standardi določajo, da lahko drobni inventar vrednosti do 500 evrov obravnavamo kot material, zaradi česar lahko to vrednost takoj tudi prenesemo v stroške. V to kategorijo spada tudi drobni inventar z dobo koristnosti do leta dni, izjemoma pa tudi tisti z dobo koristnosti več kot leto dni, če posamična nabavna cena ne presega 500 evrov.

Program DIW (Drobni Inventar Windows) je namenjen vodenju drobnega inventarja. Vnašamo lahko prejeme in odpise inventarja, spremljamo gibanje zalog na kartici inventarja, ter vodimo prenose med delavci. Program ponuja različne preglede, izpise inventarnih listin po prostorih in stroškovnih mestih, po delavcih zadolženih za določen inventar, izpise evidenc, lahko pa pripravimo in poknjižimo tudi inventuro.

Priprava in vnos šifrantov

Pred samim začetkom uporabe programa DIW je potrebno vnesti podatke v šifrante. To napravite v meniju 4. Šifranti, kjer lahko poljubno vnesete:

  • 4.1. Šifrant inventarja
  • 4.2. Skupina drobnega inventarja
  • 4.3. Stroškovna mesta
  • 4.4. Delavci
  • 4.5. Dobavitelji
  • 4.6. Lokacije
Obračun spremenjenega odbitnega deleža DDV 4.1. Šifrant inventarja