Obračun tečajnih razlik je možen le za devizne konte. Program bo obračunal in rezultat prenesel v neprenešene knjižbe. Te knjižbe lahko izpišemo na tiskalnik, lahko jih popravljamo ali pa tudi zbrišemo. Pred obračunom tečajnih, moramo vnesti tečajnico. Ni potrebno, da jo vnašamo za vsak dan posebej, dovolj je le, če vnesemo tečaj na prvi dan v intervalu, za katerega računamo tečajne razlike. Navodila za vnos deviznih tečajev si lahko ogledate v poglavju 2.3. – devizni tečaji.

Pri obračunu tečajnih razlik vnesemo datum do katerega naj program pripravi tečajne razlike, konto za katerega naj jih pripravi in konto za pozitivne oziroma negativne tečajne razlike. Vnesemo še podatke, ki jih potrebujemo za temeljnico in izberemo vrsto obračuna.

Na voljo imamo dve vrsti obračuna:

  • Za račune, ki imajo saldo v devizah enak 0: Za vsak račun program pogleda stanje v valuti. Če je stanje v valuti enako 0, mora biti 0 tudi v EUR. Če stanje v EUR ni enako 0, bo program poknjižil pozitivne oziroma negativne tečajne razlike.
  • Obračun ob zaključku leta: Program pogleda v tečajno listo na dan obračuna in po tem tečaju spremeni tudi odprto postavko.

OPOZORILO:

Če knjižbe niso zaprte, program ne more obračunati tečajnih razlik.

Pri knjiženju na devizni konto program zahteva tudi znesek v valuti. Ker pri obračunu tečajnih razlik zneska v valuti ne vnašamo, je v parametrih določen simbol za knjiženje tečajnih razlik (meni 7.1. na drugem zavihku). Pri knjiženju pod tem simbolom program ne bo zahteval tudi vnosa zneskov v valuti.

2.5. Obračun tečajnih razlik 2.5.2. Nesaldakontni konti