Pri izračunu stotinskih izravnav določimo obdobje do katerega naj se izračun izvede, konto za katerega naj se pripravijo izravnave, konte na katere naj se knjižijo pozitivne in negativne izravnave ter ostale podatke za pripravo temeljnice. Spodaj vnesemo tudi Znesek do katerega naredim stotinske. Program naredi temeljnico in knjižbe s stotinskimi prenese v neprenešene. Te knjižbe lahko potem na vnosu knjižb popravljamo, brišemo ali zapišemo v glavno knjigo.

2.5.2. Nesaldakontni konti 3. Pregledi