• Datum vstopa in izstopa – vnesemo datum prihoda v podjetje oziroma datum odhoda iz podjetja.
 • Dobiva plačo – če je obkljukano, program zajame delavca v obračun plač.
 • Aktiven – je za dodatno označbo zaposlenega, ki ni nič povezana z obračunom plač
 • Pogodba o zaposlitvi – vnesemo št. pogodbe.
 • Način prenehanja pogodbe
 • Razlog sklenitve za določen čas
 • Datum pogodbe o zaposlitvi
 • Velja do – če je zaposlitev za določen čas vnesemo datum izteka pogodbe (podatek se izpiše tudi pri izpisu opomnika, meni K.2.4.).
 • Poizkusna doba do – dodatno datumsko polje za katerega dobimo opomnik, uporablja se v primeru da je zaposlen za preizkusno dobo in je poizkusna doba različna od datuma veljavnosti pogodbe za določen čas.
 • Napotitev do – se vnaša če katerega zaposlenega napotimo na delo in do kdaj je napoten.
 • Datum zadnje pogodbe
 • Datum vstopa v NDČ – datum vstopa v delovno razmerje za nedoločen čas, v primeru da je bil zaposlen pred tem zaposlen za določen čas in se mu je pogodba spremenila v nedoločen čas.
 • Delno upokojen
 • Konkurenčna klavzula
 • Višina odpravnine – je samo za evidenco v kadrovski evidenci in ni povezan podatek z dejanskim izplačilom v plačah.
 • Pred.del.doba drugje – predhodna delovna doba drugje pred vstopom v podjetje
 • Pred.del.doba v DO – predhodna delovna doba v podjetju, v primeru da je delavec že bil kdaj zaposlen v tem podjetju, potem podatek vpišemo ločeno.

Seštevek obeh predhodnih delovnih dob je skupna delovna doba pred vstopom v podjetje.

ke_delovna_doba

Podatek o predhodni delovni dobi drugje in predhodni delovni dobi v DO/JS – s klikom na gumb Preračunaj iz delovne knjižice, se izračuna iz vnosa delovne knjižice.

Delovna doba JS

V primeru javnega sektorja (JS) je vnos delovne dobe potrebno vnesti v sklop Predhodna delovna doba (dejanska) in Predhodna del. doba za minulo delo (2016).

V sklop Predhodna delovna doba (dejanska) se vpiše dejanska delovna doba od datuma vstopa.

V sklop Predhodna del. doba za minulo delo (2016) se vpiše koledarska delovna doba na dan vstopa za čas zaposlitve in ne na obseg zaposlitve. Vnesen podatek se uporablja pri izračunu plače za dodatek za delovno dobo C020. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, (Ur.l. 3/2016 dne 18.1.2016), navaja, da se dodatek za delovno dobo, C020 računa kot: osnovna plača FJU * faktor * število dopolnjenih let delovne dobe v delovnem razmerju ne glede na število ur pogodbene delovne obveznosti. To pomeni, da se leta delovne dobe štejejo glede na čas zaposlitve in ne na obseg zaposlitve javnega uslužbenca.

Predhodno delovno dobo v JS in zasebnem sektorju na datum vstopa je potrebno ločiti.

Primer

Spodaj opisan primer je za primer ne polne zaposlitve.

Zaposleni je bil od 1.1.2010 do 31.12.2014 zaposlen za polovični delovni čas v zasebnem podjetju. Nato je bil zaposlen od 1.1.2015 do 31.12.2019 zaposlen za polovični delovni čas v javnem sektorju.

Skupno ima dejanske delovne dobe 5 let za obdobje od 1.1.2010 do 31.12.2019. Koledarsko gledano pa je delovne dobe 10 let.

V sklop dejanske delovne dobe v polje Predhod. del. doba drugje vpišemo 2 leti in 6 mesecev in v polje Predhod. del. doba v JS 2 leti in 6 mesecev.

V sklop del. dobe za minulo delo v polje Predhod. del. doba drugje vpišemo 5 let in v polje Predhod. del. doba v JS 5 let.

ke_delovna_doba_js

V primeru da je bil zaspoleni predhodno vseskozi zaposlen za polni delovni čas potem se vnese podatke v oba omenjena sklopa enako.

Delovna knjižica

ke_delovna_knjizica_seznam

Se vnaša v kolikor želimo voditi posebej tudi pokojninsko dobo ali, da želimo iz delovne knjižice sešteti delovno dobo, ki jo je imel zaposlen pred datumom vstopa v delovno organizacijo oz. podjetje. Če potrebujemo samo podatek o delovni dobi, potem lahko v zavihek Delovna doba kjer je polje Pred. del. doba drugje vnesemo delovno dobo do datuma vstopa v podjetje. Če ima zaposlen pred datumom vstopa v podjetje že kaj delovne dobe v podjetju v katerem se je ponovno zaposlil, potem to delovno dobo vnesemo v polje Pred.del.doba v DO/JS in preostalo dobo v Pred. del. doba drugje seštevek teh dveh vrstic je skupna delovna doba pred datumom vstopa v podjetje.  Pozor v primeru javnega sektorja, se v polje Pred. del. doba JS vnese vsa delovna doba ki je bila opravljena v JS pred datumom vstopa v trenutni zavod, šolo, vrtec itd.

S klikom na gumb F2 Nov vnos se odpre okno za vnos podatkov:

 • Delovna doba – izberemo vrsto delovne dobe. Izbiramo lahko med:
  • Doba v našem podjetju (1,2) – zaposlitev v našem podjetju,
  • Doba izven podjetja (1,2) – zaposlitev v drugem podjetju,
  • Kupljena doba (2) – kupljena delovna doba,
  • Ostala zavarovalna doba (2),
  • Pravni prednik (1,2), gre za zaposlitev v istem podjetju, ki pa se je razdelil na dva različna podjetja z različnimi davčnimi številkami,
  • V našem podjetju za določen čas (1,2),
  • Beneficirana delovna doba po starem (2),
  • Beneficirana delovna doba po novem (2),
  • Služenje vojaškega roka (0),
  • Delovna doba v tujini (1,2),
  • Drugo delovno razmerje (2),
  • Doba po 82. členu KPZSV (JS) (1,2).

* (1,2) se upošteva pri izračunu pokojninsko delovne dobe
* (2) se upošteva pri izračunu pokojninske dobe
* (0) se ne upošteva pri izračunih delovne dobe

 • Datum sklenitve – datum začetka delovnega razmerja.
 • Datum prenehanja – datum konca delovnega razmerja.
 • Obseg zaposlitve (ur/dan) – v kolikor gre za zaposlitve krajšo od 8 ur na dan, vpišemo ure zaposlitve na dan.
 • Trajanje – program izračuna podatek glede na datum sklenitve in prenehanja. Če se izračunani podatek ne ujema z vpisanim podatkom v delovno knjižico, lahko ročno popravimo trajanje zaposlitve.
 • Status – tip zaposlitve za delovno dobo. Izbiramo lahko med:
  • Zaposlitev,
  • Študentska dela,
  • Honorarno,
  • Pogodbeno delo,
  • Zaposlitev za določen čas.
 • Pokojninska doba in delovna doba – prikazuje dejansko stanje na današnji dan.

 

Delež MD – delež minulega dela

Vnesemo datum spremembe deleža in delež v procentu za minulo delo in delež zaposlitve.  Podatek Delež minulega dela vnesemo za pravilen izračun delovne dobe, posledično tudi za izračun dopustov. Vpliva tudi na izračun za minulo delo v plačah. Podatek Delež zaposlitve M4 vnesemo v procentu za kakšen procent zaposlitve gre. Delež za M4 in minulo delo se lahko tudi razlikujeta (npr. v podjetju je delavec zaposlen polovično, drugo polovico pa v drugem podjetju, v tem primeru se Delež minulega dela vnese 100%, medtem ko delež zaposlitve 50%). Ko pride do spremembe zaposlitve se vnesemo polje Prekinitev zaposlitve (M4) datum spremembe in nato nov vnos od naslednjega datuma naprej.

V kolikor smo delež že vnesli v programu plače, se prikaže tudi v Kadrovski evidenci ali obratno. V primeru zaposlitve za polni delovni čas tega podatka ne izpolnimo.

ke_delez_md_2023

 

Ostali podatki Izobrazba