• Datum vstopa in izstopa – vnesemo datum prihoda v podjetje oziroma datum odhoda iz podjetja.
 • Dobiva plačo – če je obkljukano, program zajame delavca v obračun plač.
 • Aktiven – je za dodatno označbo zaposlenega, ki ni nič povezana z obračunom plač
 • Pogodba o zaposlitvi – vnesemo št. pogodbe.
 • Način prenehanja pogodbe
 • Razlog sklenitve za določen čas
 • Datum pogodbe o zaposlitvi
 • Velja do – če je zaposlitev za določen čas vnesemo datum izteka pogodbe (podatek se izpiše tudi pri izpisu opomnika, meni K.2.4.).
 • Poizkusna doba do – dodatno datumsko polje za katerega dobimo opomnik, uporablja se v primeru da je zaposlen za preizkusno dobo in je poizkusna doba različna od datuma veljavnosti pogodbe za določen čas.
 • Napotitev do – se vnaša če katerega zaposlenega napotimo na delo in do kdaj je napoten.
 • Datum zadnje pogodbe
 • Datum vstopa v NDČ – datum vstopa v delovno razmerje za nedoločen čas, v primeru da je bil zaposlen pred tem zaposlen za določen čas in se mu je pogodba spremenila v nedoločen čas.
 • Delno upokojen
 • Konkurenčna klavzula
 • Višina odpravnine – je samo za evidenco v kadrovski evidenci in ni povezan podatek z dejanskim izplačilom v plačah.
 • Pred.del.doba drugje – predhodna delovna doba drugje pred vstopom v podjetje
 • Pred.del.doba v DO – predhodna delovna doba v podjetju, v primeru da je delavec že bil kdaj zaposlen v tem podjetju, potem podatek vpišemo ločeno.

Seštevek obeh predhodnih delovnih dob je skupna delovna doba pred vstopom v podjetje.

ke_delovna_doba

Podatek o predhodni delovni dobi drugje in predhodni delovni dobi v DO/JS – s klikom na gumb Preračunaj iz delovne knjižice, se izračuna iz vnosa delovne knjižice.

Delovna knjižica

ke_delovna_knjizica_seznam

Se vnaša v kolikor želimo voditi posebej tudi pokojninsko dobo ali, da želimo iz delovne knjižice sešteti delovno dobo, ki jo je imel zaposlen pred datumom vstopa v delovno organizacijo oz. podjetje. Če potrebujemo samo podatek o delovni dobi, potem lahko v zavihek Delovna doba kjer je polje Pred. del. doba drugje vnesemo delovno dobo do datuma vstopa v podjetje. Če ima zaposlen pred datumom vstopa v podjetje že kaj delovne dobe v podjetju v katerem se je ponovno zaposlil, potem to delovno dobo vnesemo v polje Pred.del.doba v DO/JS in preostalo dobo v Pred. del. doba drugje seštevek teh dveh vrstic je skupna delovna doba pred datumom vstopa v podjetje.  Pozor v primeru javnega sektorja, se v polje Pred. del. doba JS vnese vsa delovna doba ki je bila opravljena v JS pred datumom vstopa v trenutni zavod, šolo, vrtec itd.

S klikom na gumb F2 Nov vnos se odpre okno za vnos podatkov:

 • Delovna doba – izberemo vrsto delovne dobe. Izbiramo lahko med:
  • V našem podjetju – zaposlitev v našem podjetju,
  • Izven podjetja – zaposlitev v drugem podjetju,
  • Kupljena – kupljena delovna doba,
  • Ostala zavarovalna doba,
  • Pravni prednik, gre za zaposlitev v istem podjetju, ki pa se je razdelil na dva različna podjetja z različnimi davčnimi številkami,
  • V našem podjetju za določen čas,
  • Beneficirana delovna doba po starem,
  • Beneficirana delovna doba po novem,
  • Služenje vojaškega roka,
  • Delovna doba v tujini.
 • Datum sklenitve – datum začetka delovnega razmerja.
 • Datum prenehanja – datum konca delovnega razmerja.
 • Trajanje – program izračuna podatek glede na datum sklenitve in prenehanja. Če se izračunani podatek ne ujema z vpisanim podatkom v delovno knjižico, lahko ročno popravimo trajanje zaposlitve.
 • Status – tip zaposlitve za delovno dobo. Izbiramo lahko med:
  • Zaposlitev,
  • Študentska dela,
  • Honorarno,
  • Pogodbeno delo,
  • Zaposlitev za določen čas.
 • Pokojninska doba in delovna doba – prikazuje dejansko stanje na današnji dan.

ke_delovna_knjizica_vnos

Delež MD – delež minulega dela

Vnesemo datum spremembe deleža in delež v procentu za minulo delo in delež zaposlitve.  Podatek Delež minulega dela vnesemo za pravilen izračun delovne dobe, posledično tudi za izračun dopustov. Vpliva tudi na izračun za minulo delo v plačah. Podatek Delež zaposlitve M4 vnesemo v procentu za kakšen procent zaposlitve gre. Delež za M4 in minulo delo se lahko tudi razlikujeta (npr. v podjetju je delavec zaposlen polovično, drugo polovico pa v drugem podjetju, v tem primeru se Delež minulega dela vnese 100%, medtem ko delež zaposlitve 50%). Ko pride do spremembe zaposlitve se vnesemo polje Prekinitev zaposlitve (M4) datum spremembe in nato nov vnos od naslednjega datuma naprej.

V kolikor smo delež že vnesli v programu plače, se prikaže tudi v Kadrovski evidenci ali obratno. V primeru zaposlitve za polni delovni čas tega podatka ne izpolnimo.

ke_delez_md

 

Ostali podatki Izobrazba