Poročilo o poslovnih terjatvah /obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov (KRD). S tipko F2 Novo poročilo se odpre okno za vnos osnovnih podatkov:

3a4-1

Vnesemo obdobje za katero pripravljamo poročilo in osnovne podatke o poročevalcu. Na drugem zavihku so formule za izračun poročila. Privzete formule se nastavijo avtomatsko, lahko pa jih popravljamo. Vnašajo se na enak način kot formule na poročilih glavne knjige, pri vnosu pa si lahko pomagamo s klikom na gumb ?, kjer se prikažejo navodila za vnos formul. Ločeno se vnašajo formule za izračun terjatev in posebej za obveznosti.

3a4-2

Poročilo izračunamo in shranimo s tipko F9. Ko poročilo shranimo, ga lahko tudi ročno popravimo oz. še enkrat preračunamo v popravljanju s tipko F8.

3a4-3

Program omogoča popravek že izračunanih vrednosti ali ročni vnos. V tem primeru moramo pri vnosu obkljukati naj program ne upošteva formule za izračun:

3a4-4

Za pravilen izračun poročila je potrebno v šifrantu partnerjev na partnerjih, ki so nerezidenti vnesti podatke o sektorju, državi in kapitalski povezanosti (na zavihku ostalo – tip nerezidenta – poročilo SKV).

Poročilo je po vsebini enako kot poročilo SKV, le da se tukaj poročajo povečanja in zmanjšanja. Pri izdelavi si lahko zato pomagamo tudi z izpisom poročila SKV v meniju 3.A.1 – poročilo SKV in izpisom 3.N SKV – pomožni pregled.

S tipko Izvoz v XML pripravimo datoteko za oddajo poročila v program iBSReport za Banko Slovenije.

3a4-5

3.A.3. POSL-P/ČL oz. Ajpes ČPPS 3.A.5. Poročilo Finančna razkritja poslovanja