Priprava obračuna

Najprej nastavimo podatke obračuna. Podatke lahko med samim obračunom plače tudi spreminjamo, če smo med delom ugotovili, da smo kakšen podatek vnesli napačno. Ob prvem vnosu oz. prvem obračuna plače za določeno podjetje so vsi podatki prazni, pri vsakem naslednjem obračunu se podatki prikažejo od zadnjega nastavljenega obračuna.

 • Mesec.Leto obračuna vnesemo za kateri mesec delamo obračun.
 • Naziv obračuna vpišemo naziv obračuna
 • Datum obračuna, izplačila, vnovčenja prisp. vpišemo potrebne datume.
 • Združevanje nalogov, nastavimo lahko da se nalogi za prispevke združijo po istem TRR in sklicu za nakazilo na FURS. Lahko pa tudi pustimo da se nalogi ne združujejo.
 • Vrednost koeficienta – količnika, vrednost vnesemo kadar pri delavcu na zavihku obračun določimo količnik za bruto plačo.
 • Prehrana na dan, Dnevnica, Prehrana za odtegljaj vnesemo v znesku. Uporabi se jih lahko pri avtomatskih izračunih ali vnosu v dnevih oz. količini.
 • Povprečna letna plača RS vnesemo zadnjo znano letno plačo objavljeno na SURS, katera se uporabi za izračun minimalne osnove za obračun prispevkov.
 • Minimalna plača vnesemo predpisano minimalno plačo v RS, do katere je potrebno obračunati plačo.
 • Regres na zaposlenega vnesemo znesek regresa, ki ga poročamo na OBR3 obrazcu na Ajpes.
 • Število ur na mesec in Število normiranih ur na mesec vnesemo dejanske ali normirane ure, odvisno od česa obračunavamo plačo. Odvisno od nastavitve ur je potem tudi izpis zahtevka za refundacije (fiksni ali dejanski).
 • Število delovnih dni vnesemo število dni skupaj s prazniki.
 • Procent povečanja – refund. preteklo in predpreteklo leto vnesemo faktor valorizacije 1 (od leta 2010 ostaja nespremenjen)
 • Mesečna karta za prisotnost če pustimo vrednost nič se bo v primeru avtomatskega izračuna mesečne karte pri plači le ta obračunala v deležu glede na redno delo. Če vnesemo npr. vrednost 5, pomeni da če bo delavec imel za 5 dni rednega dela dobi celo mesečno karto.
 • Nadom. boleznin in praznik, dopust iz preteklih mesecev vnesemo število preteklih mesecev, ki jih želimo upoštevati za izračun nadomestil. Vpišemo lahko največ 3 mesece.

place_13_1

 • Sindikat bruto ali neto vnesemo dogovorjen procent
 • Boleznine v breme firme vnesemo procent za izračun bolniške v breme podjetja
 • Nesreče izven dela v breme firme vnesemo procent
 • Dodatek za nočno, nedeljsko delo,… vnesemo procent dodatka
 • Procent povpr. letne plače RS vnesemo procent veljaven za aktualni obračun vezano na min. osnovo za prispevke.
 • Trgam kredite – obračun plač obkljukamo kadar delamo obračun plač
 • Nadomestila boleznin in praznikov, dopustov obkljukamo eno ali drugo ali obe kljukice, če imamo izračun nadomestil iz preteklih mesecev.
 • Avtomatski izračun prehrane in prevoza v primeru vklopa se bo pri obračunu plače obračunala prehrana in prevoz
 • Avtomatski izračun ur rednega dela v primeru vklopa se pri obračunu plače avtomatsko izračunajo redne ure zmanjšane za ure odsotnosti glede na nastavljen fond ur
 • Avtomatski izračun razlike do min. osnove. v primeru vklopa se pri obračunu izračuna razlika do minimalne osnove in minimalne plače, če je plača manjša minimalnih zahtev.

place_13_2

Ko vnesemo vse podatke, jih shranimo s tipko F8 Shranitev.

1. Obračun - Postopek obračuna 1.2. Vnos obračunskih listov