S tipko F2 Nov vnos vnesemo lahko verižne, medsebojne kompenzacije, Ajpes pobot kompenzacije in multi kompenzacije.

GKW_meni337_1

Pri pripravi kompenzacij vnesemo datum kompenzacije, partnerja samo v primeru, če želimo pripraviti kompenzacijo za določenega partnerja. Upoštevam (ne dodajam) že vnešene in pripravljanje kompenzacije, pri pripravi nove kompenzacije ne dodaja postavk, ki so že pripravljene na drugih kompenzacijah.

GKW_meni337_vnos_medsebojne

Za partnerje, ki imajo hkrati obveznosti in terjatve lahko pripravimo kompenzacije. Vnesemo konto terjatev, konto obveznosti in partnerja za katerega želimo pripraviti kompenzacije. Program pripravi kompenzacijo za tega partnerja.

Program avtomatsko ponudi znesek kompenzacije, ki ga lahko kompenziramo, zneske na postavkah lahko tudi popravimo.

V polje kompenzacija pri Obveznostih in terjatvah lahko popravimo zneske kompenzacije. Zneske lahko popravimo tako, da pritisnemo tipko F3 Popravi znesek za komp. – pri obveznostih oz. tipko F4 Popravi znesek za komp. – pri terjatvah. Lahko tudi 2x kliknemo na polje kompenzacija in popravimo znesek kompenzacije. V polje Kompenzacija pri dokumentih, ki jih želimo kompenzirati, vnesemo zneske, če ponujeni niso takšni kot bi jih želeli. Kompenzacijo shranimo s pritiskom na tipko F9 Shrani.

 

GKW_meni337_kompezacija

Tako pripravljena kompenzacija je vidna na zavihku 1.V pripravi. S tipko F5 Izpis izpišemo predlog za kompenzacijo. S tipko F9 Vnesi prestavimo pripravljeno kompenzacijo na zavihek 2.Vnešene.

Na zavihku 2.Vnešene lahko vneseno kompenzacijo prenesemo nazaj v pripravo s tipko F8 V Pripravo. S tipko F9 Poknjiži pa naredimo temeljnico v neprenešene knjižbe in prestavimo kompenzacijo v četrti zavihek 4.Poknjižene. Tipka F7 Storno služi za prenos kompenzacije na peti zavihek 5.Stornirane.

Ajpes pobot

Pri izdelavi kompenzacije izberimo opcijo Pobot, rezervacije, multi (Ajpes). Odpre se okno za pripravo kompenzacije. Vnesti moramo vse potrebne podatke za kompenzacije, tako kot pri ostalih kompenzacijah, vendar tu moramo še vnesti Številko kroga pobota, ki je navadno enaka mesecu pobota in Datum predvidene izvršitve pobota.

Nato označimo katere dokumente želimo prijaviti v pobot in shranimo kompenzacijo. Sedaj imamo pripravljeno kompenzacijo in jo s tipko F9 Vnesi prestavimo v zavihek 2.Vnesene kompenzacije. Ko je kompenzacija med vnesenimi, se pojavi tipka Datoteka za Ajpes eMLK, kliknemo to tipko in izberemo mapo kamor želimo shraniti datoteko in izberemo tip datoteke XML. Nato kompenzacijo uvozimo na Ajpes preko njihove spletne strani in jo s tipko F9 V pobot prestavimo v zavihek 3. V pobotu. Ko prejmemo rezultate o pobotu in vidimo kaj se je pobotalo, na zavihku 2. V pobotu pritisnemo popravi kompenzacijo in označimo katere postavke so se kompenzirale in katere ne. Ko končamo ponovno pritisnemo tipko F9 Poknjiži in prestavimo kompenzacijo v zavihek 4. Poknjižene. Ob prenosu se naredi še temeljnica v meniju 1.1. Knjiženje.

3.3.6. Prikaz zapiranj 3.3.8. eIzvršba