OTROCI

Meni “Otroci” je pravzaprav šifrant otrok. V tem šifrantu vnašamo in popravljamo otroke in njihove matične podatke. Določamo plačnike in izbrane načine plačila računov za oskrbnine. Določamo tudi v kateri skupini in vzgojnem programu se otrok nahaja. Prav tako se preko tega šifranta vršijo vnosi odločb o znižanem plačilo oskrbnine in morebitne najavljene poletne rezervacije.

 

Prvi zavihek: 1. Matični podatki

vrtec_511_otroci_slika1

Nov vnos otroka naredimo s klikom na “F2 Nov vnos”. Odpre se okno kot ga vidite na sliki. Pričnemo z vnosom podatkov pri čemer smo pozorni na pojasnila v nadaljevanju.

 • Šifra” – program avtomatsko ponudi prvo naslednjo prosto šifro, ki jo lahko po potrebi ročno popravite. Šifra ne sme biti daljša od pet mest. V kolikor ste presegli pet mestno številko se obrnite na tehnično podporo, da se dogovorite in skupaj uredite šifriranje za nove otroke.
 • Št. pogodbe“, Datum pog.” in “Dat. vpis. lista” – to so podatki povezani z vpisnim postopkom. V kolikor v vrtcu porabljate tudi modul VPIS, potem se v ta polja podatki vpišejo sami – prepišejo iz VPISa. Če modula VPIS ne uporabljate potem lahko te podatke vnesete ročno vendar za sam obračun niso potrebni.
 • Kljukica “Novinec” – to kljukico postavite takrat, ko veste, da bo otrok v vrtec prišel in ga že želite imeti na seznamu vendar pa  ne veste točno kdaj in v katero skupino bo prišel. Ko bo otrok v vrtec prišel mu vpišete “Datum vključitve (prihoda)” določite skupino, program in ostale podatke ter obvezno kljukico novinec umaknete.
 • Drugi vrtec” – ta kljukica se uporabi v primeru, da otroka že vnesemo v program kot novinca, pa se starši naknadno ne odločijo za vključitev v naš vrtec.
 • Ime” in “Priimek” otroka
 • Naslov” in “Pošta” – naslov in pošta v teh dveh poljih prestavlja stalni naslov
 • Datum rojstva
 • Kraj rojstva” – podatek ni obvezen in za obračun ni potreben
 • Spol” – na osnovi tega podatka bo program kreiral statistiko oskrbovancev po spolu zato je to pomemben vnos
 • Emšo” – matična številka otroka. Podatek je praktično obvezen saj morate podatek poročati na več izpisih. V kolikor boste podatek o datumu rojstva in spolu izpustili, se bosta podatka sama vpisala ko boste v polje EMŠO vnesli pravilno EMŠO številko. Oba podatka se namreč skrivata v tem podatku.
 • Davčna številka” – podatek ni obvezen v kolikor ta podatek zbirate ga lahko vpišete.
 • Državljanstvo” in “Narodnost” – oba podatka nista obvezna v kolikor pa podatka zbirate ju lahko vnesete.
 • Skupina” – iz seznama skupin izberete skupino katero bo otrok obiskoval.
 • Program” – iz šifranta vseh programov izberete ustreznega. Na osnovi izbranega programa bo program vzel ekonomsko ceno programa za izračun oskrbnine
 • Prilagojen program (CEUVIZ)” – kljukico postavite le takrat, ko v vrtcu izvajate prilagojeni program za otroke s posebnimi potrebami in je ta otrok vključen v tak program.
 • Občina” – iz uradnega šifranta občin izberemo ustrezno občino pod katero ta otrok spada. Podatek je potreben tudi za izpis statistike.
 • Regresor” – podatek o regresorju je obvezen. Ustreznega regresorja izberemo iz šifranta. Regresor je običajno občina sama v določenih izjemah lahko tudi kdo drugi. Podatek o regresorju pomeni tudi, da bo program iz pravil za tega regresorje priznal otroku dodatna znižanja oskrbnine (za poletne rezervacije, bolniške rezervacije, dodatni popusti občin in podobno). V kolikor bo otrok imel vneseno odločbo o znižanem plačilu bo regresorja vzel iz same odločbe sicer vzame za regresorja podatek, ki je v tem polju.
 • Spremljevalec” – izberemo dodatnega vzgojitelja oziroma pomočnika če je ta dodatno v skupini zaradi tega otrka
 • Plačnik” – v polju plačnik izberemo enega izmed skrbnikov otroka kateri bo na izpisu položnice/računa izpisan kot plačnik (in naslovnik) računa. Če plačnik ni izbran za skrbnika (na drugem zavihku 2. Skrbniki) ga ne morete izbrati za plačnika
 • »Vlagatelj« – v polju vlagatelj izberemo enega izmed skrbnikov otroka, ki je oddala vlogo za vpis v vrtec in se ta oseba izpiše na seznamu za občino. Če ta oseba ni izbrana, se na seznamu za občino izpiše plačnik.
 • Način plačila“- program predlaga “(1) Položnica” kar pomeni, da se bo ob izpisu računa za tega otroka izpolnil tudi plačilni nalog UPN. V kolikor bi tu izbrali  “(3) Osebni račun” bi se na izpisu računa izpisala prečrtana položnica in informacija, da bo račun poravnan preko trajnika. Račun za tega otroka pa bi se pojavil na seznamu trajnikov, ki jih lahko izvozite iz programa za uvoz na banko oziroma UJP.
 • V kolikor ste v polju “Način plačila” izbrali “(3) Osebni račun” potem morate v nadaljevanju vnesti še:
  • Banka” – to je banka kjer ima plačnik odprt TRR. Če boste v šifrant bank vnesli novo banko ne pozabite postaviti parametra “Tip prenosa trajnikov” na “NLB“. V nasprotnem primeru trjniki za to banko ne bojo poslani v obdelavo.
  • Št. trajnika” – ta podatek se ne vnaša več. V programu se nahaja zgolj zaradi starih evidenc.
  • Dan bremenitve” – vnesete dan (brez meseca in leta – samo dan. Primer: 8, 15, 18, 20 itd.) na katerega se bo v mesecu trajnik izvedel
  • Referenčna št. trajnika” – definicija kaj mora biti v tem polju ni točno definirana. Svetujemo pa, da vnesete kombinacijo šifre otroka in zaporedne številke pooblastila (zaporedna številka pooblastila je mišljena kot zaporedna številka izjave, katero vam je starš izpolnil za namene izvedbe trajnika. Primer: šifra otroka je 555, zaporedna številka izjave pa 28 – potem v to polje vnesite 00555-00028)
  • Datum sklenitve” – vpišete datum na katerega vam je starš podpisal pooblastilo
 • Dat. vpisa” – če uporabljate modul VPIS se bo datum prepisal iz VPISa. V kolikor modula ne uporabljata potem v to polje vpišete datum ko vam je starš prinesel vpisnico/vpisni list. Podatek za obračun ni potreben.
 • Dat. vključitve (prihoda)” – v to polje vnesete datum s katerim je otrok v vrtcu. Torej vključno s tem datumom bo program obračunal oskrbnino.
 • Datum izpisa” – vnesemo zadnji dan ko je otrok še bil v vrtcu. Program bo vzgojnino obračunal vključno s tem datumom.
 • Zač. naslov” in “Zač. pošta” – sta podatka o začasnem naslovu in pošti otroka
 • Otrok s posebnimi potrebami” – to kljukico postavite samo takrat, ko se vam v skupini zniža normativ za otroka s posebnimi potrebami.

 

Drugi zavihek: 2. Skrbniki

Na tem zavihku povežemo skrbnike iz šifranta skrbnikov na otroka.

Izberemo gumb “F2 nov vnos” na oknu, ki se odpre v prvem polju “Skrbnik” izberemo skrbnika iz šifranta skrbnikov. Polje nižje “Vrsta” pa povemo sorodstveno razmerje (mama, oče, skrbnik itd.). Zaključimo vnos s potrditvijo “F9 Potrdi”. In tako nadaljujemo z ostalimi skrbniki, ki jih želimo povezati za tega otroka.

vrtec_511_skrbniki_slika1

 

Tretji zavihek: 3. Odločbe

Na tem zavihku vnesemo odločbe o znižanem plačilo oskrbnine. Z klikom na gumb “F2 Nov vnos” se odpre okno kot na sliki. Vnesemo podatke o odločbi:

 • Številka odločbe” – vpišemo celotno številko odločbe
 • Regresor” – izberemo regresorja iz šifranta regresorjev katerega boste obremenili za znižano oskrbnino iz naslova odločbe o znižanem plačilu
 • Koeficient plačila staršev (%/100)” – v polje vnesemo koeficient preračunan procent, ki izhaja iz odločbe (primer: če je procent na odločbi 53% potem vnesemo koeficient 0,53)
 • Od datuma” / “Do datuma” – v polji vpišemo veljavnost odločbe kot je bila ta navedena na sami odločbi. V kolikor vnašate novo odločbo zaradi spremembe zaporednega rojenca potem v novi odločbi vnesete “Od datuma” datum spremembe ko drugi otrok nima več pravice do znižanja (ostale podatke pa prepišete do sedaj veljavne odločbe saj CSDji ne izstavljajo novih odločb v primeru spremembe sorojencev).
 • Zaporedni sorojenec” – zaporedna številka sorojenca vpliva na to, ali je otrok financiran s strani MIZŠ ali je v breme starša. Glede zaporednih številk sorojencev se ravnamo glede na trenutno veljavne predpise glede financiranja MIZŠ. Lestvico financiranja MIZŠ pa vnesemo v meniju »5.1.F – Lestvica MŠŠ«, kjer z datumom veljavnosti definiramo, od kdaj naprej novo pravilo velja.

vrtec_511_odlocbe_slika1

POMEMBNO: Če je bila neka odločba iz seznama odločb že uporabljena na izdelavi obračuna potem te odločbe več ne smemo popravljati. V kolikor smo se zmotili vnesemo novo odločbo z pravilnimi podatki. Program bo sam zaznal vnos nove (popravka) odločbe in bo pri naslednjem obračunu avtomatsko naredil poračun. 

 

Četrti zavihek: 4. Rezervacije

Na tem zavihku vnašamo poletne rezervacije. Kliknemo na gumb “F2 Nov vnos” odpre se okno v katerega vnesemo začetni in končni datum obdobja poletne rezervacije.

Pri obračunu bo program obdobje za rezervacijo vzel iz tega zavihka. Procent znižanja pa iz pravil regresorjev, ki so vnešena v šifrantu vrst programov to je v meniju “5.1.6.1 Vrste programa” – drugi zavihek na posameznem programu.

Obdobje poletne rezervacije lahko vnesete tudi za otroke katerim ta ne pripada. V mislih imamo predvsem otroke iz tistih občin kjer občine priznajo rezervacijo samo za prvega otroka. Tudi če boste vnesli rezervacijo takemu otroku, program te rezervacije ne bo obračunal ker bo ugotovil, da imate na pravilu za občino vneseno pravilo tako, da se rezervacija drugemu otroku in naprej ne prizna. Vnos poletne rezervacije je za te otroke smiselna samo zato, da ni potrebno dodatno vnesti podatka za odsotnost (program bo odštel hrano za dneve rezervacije) in izpisa napovedane odsotnosti v določenih izpisih – torej vzgojitelj bo na svojem seznamu na osnovi tega vnosa videl, da se za otroka planira poletna rezervacija/odsotnost.

 

Peti zavihek: 5. Sorojenci

Zavihek je namenjen povezovanju bratov, sester oziroma z drugimi besedami sorojencev. Podatki na tem zavihku za sam obračun niso potrebni. Nujni so bili še v času, ko ste vrtci sami izpisovali odločbe o znižanem plačilu. Ne glede na navedeno pa nekateri vrtci tu vseeno vzpostavijo evidenco sorojencev.

 

Šesti zavihek: 6. Opombe

Okno je razdeljeno na dva dela opomb. Zgornje opombe so namenjene vašim internim opombam in se te nikamor ne izpisujejo. Spodnje opombe (vrtci tu vpišejo recimo otrokove alergije in podobno) pa lahko pokličemo tudi na nastavljive izpise.

5.1 Šifranti 5.1.2 Skrbniki