Program je namenjen pripravi letnih obračunov in poročil za namene statistike (Ajpes) in FURS. Tako lahko v programu pripravite in oddate:

  • bilance stanja in bilance uspeha z ostalimi prilogami (letna in zaključna poročila) za samostojne podjetnike, gospodarske družbe in zadruge, društva, nepridobitne organizacije
  • davčne napovedi davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) in davka iz dejavnosti (DDD)

Omogočeni so tako izpisi kot priprava XML datotek, ki jih lahko neposredno oddate na portala Ajpes in E-davki.

3. Inventura 1. Napoved